Ohjelmakartta.fi
ma 21.5. ti 22.5. ke 23.5. to 24.5. pe 25.5. la 26.5. su 27.5.

07.05 FinRX: Vilp­pu­la

Mayn keit­tiö

Fil­mi­nurk­ka

On­nem­me kyy­ne­leet

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

C­hal­len­ge Roth -t­riath­lon­ki­sa 2018

07.20 Al­peil­la

07.30 Mes­ta­rien maa

C­har­ley Boor­man

Mayn keit­tiö

Lä­mä­ri

Kaa­su­jal­ka

08.00 C­las­sic Mo­tor S­how

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä.

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

Kos­ke­tus­koh­ta

Toh­to­ri C­har­les S­tan­ley an­taa kes­tä­viä neu­vo­ja ar­kie­lä­mään Raa­ma­tun va­los­sa.

Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 16: Kap Horn.

Do­sent­ti: Jou­ko Paa­vo­la

Kaa­su­jal­ka

08.30 Uu­tis­kau­ha

Uutis- ja ajankohtaisohjelma.

John An­ker­berg vas­tauk­sia et­si­mäs­sä

To­del­li­sia vas­tauk­sia to­del­li­siin ky­sy­myk­siin.
9

09.00 Tans­si kans­sain

Kai­ja Lus­ti­la, Kal­le Jus­si­la Ja­ri Pu­ha­kan or­kes­te­ri.

Kan­san kes­ken

Maanviljely.

Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Juk­ka Kuop­pa­mä­ki

NAS­CAR W­he­len

Tans­sin täh­den

Voiko lumihangessa tanssia tangoa?

Ja­pan Mo­tors Cup

Kauhavan osakilpailu.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Sar­vi­kuo­no­vau­va Lay­la on saa­nut al­kun­sa e­ri­tyi­sel­lä ta­val­la.

09.30 In­ke­rin sil­ta

In­ke­rin­suo­ma­lais­ten tuot­ta­ma kult­tuu­rioh­jel­ma.

09.45 Ä­ly­puu­tar­ho­jen suo­jis­sa

10.00 Tans­sin täh­den

Ku­ka on Suo­men pa­ras vie­jä tans­si­par­ke­teil­la?

10.00 Lä­mä­ri

Tans­si kans­sain

Pa­ta­jät­kä, Sär­mä, Tii­na Rä­sä­nen, Pet­ri Her­van­to.

Mes­ta­rien maa

Ant­ti Ruus­ka­sen sy­dän syk­kii Pie­la­ve­del­le.

Ka­la­kul­ma

Ka­la­kul­mas­sa pal­jas­te­taan ka­las­tuk­sen sa­lat: Mi­ten saa­daan i­so von­ka­le kouk­kuun?

As­tu ta­ri­naan: Jaa­na Koi­vu­nen

Suomalainen keskusteluohjelmasarja.

10.30 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 16: Kap Horn.

10.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Juk­ka Kuop­pa­mä­ki

Mi­ten kah­vi­la­tis­kit ins­pi­roi­vat ai­ka­naan Pik­ku-Ju­kan is­kel­män pa­riin?

Tie­dot­tei­ta

AlfaTV:n ohjelmatietoja.

11.00 Ral­li Cup

Kooste talven 2019 osakilpailuista.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ka­ler­vo A­ro­mä­ki

Lä­mä­ri

On­nem­me kyy­ne­leet

11.30 Fil­mi­nurk­ka

11.30 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 16: Kap Horn.

Do­sent­ti: Jou­ko Paa­vo­la

Fil­mi­nurk­ka

11.45 Al­peil­la

11.45 Al­peil­la

12

12.00 Uu­ti­sia ja tie­dot­tei­ta

Päi­vän uu­ti­sia ly­hyes­ti, mai­nok­sia ja Al­faTV:n oh­jel­ma­tie­to­ja.
15

16.00 Uu­ti­set

16.05 Tie­dot­tei­ta

16.30 Uu­ti­set

16.35 Tie­dot­tei­ta

17.00 Uu­ti­set

17.05 Tie­dot­tei­ta

17.30 Uu­ti­set

17.35 Tie­dot­tei­ta

17.55 Uu­ti­set

18

18.00 Mayn keit­tiö

Kreikkalainen souvlaki.

Fil­mi­nurk­ka

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Sar­vi­kuo­no­vau­va Lay­la on saa­nut al­kun­sa e­ri­tyi­sel­lä ta­val­la.

C­hal­len­ge Roth -t­riath­lon­ki­sa 2018

FinRX: Vilp­pu­la

FinRX, Vilppulan osakilpailu. C­ross­kart SM-sar­jan ja KRC-sar­jan en­sim­mäi­nen o­sa­kil­pai­lu a­je­taan Vilp­pu­lan Sär­ki­kan­kaan Moot­to­ri­ra­dal­la. Se­los­ta­ja­na To­mi Lindq­vist.

Uu­tis­kau­ha

Uutis- ja ajankohtaisohjelma. Uu­tis­kau­ha kau­hoo uu­tis­vir­ras­ta vii­kon tär­keim­mät uu­ti­set ja il­miöt!

18.15 Al­peil­la

18.30 Mes­ta­rien maa

Pek­ka Rin­teen sy­dän syk­kii Kem­pe­leel­le.

C­har­ley Boor­man

C­har­ley o­pet­te­lee vaa­ti­via cow­boy­tai­to­ja, käy maail­man kol­man­nek­si suu­rim­mal­la jää­ti­köl­lä ja kii­peää en­si ker­taa e­lä­mäs­sään vuo­rel­le.

Mayn keit­tiö

Paella ja pavlova.

Lä­mä­ri

Kaa­su­jal­ka

Kau­si 4, jak­so 5. Kaa­su­jal­ka-oh­jel­man au­toi­lu­vie­raa­na koo­mik­ko A­li Ja­han­gi­ri.

18.30 Je­ru­sa­le­min uu­tis­lin­ja

Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.

19.00 C­las­sic Mo­tor S­how 2019

Näyt­te­lyn tee­ma­na van­hat ur­hei­luau­tot ja s­port­ti­pyö­rät.

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä. Polt­to­pis­tees­sä o­vat yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja e­lä­män e­ri a­lueet.

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

19.00 I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ka­ler­vo A­ro­mä­ki

Ka­ler­vo A­ro­mä­ki kul­ki Yh­dys­val­tain ar­mei­jan nar­ko­maa­nien pa­ris­ta o­pet­ta­jak­si pa­ko­lais­ten pa­riin. Hän toi­mi ad­vent­ti­kir­kon joh­ta­ja­na ja o­mis­taa ai­kan­sa nyt us­kon­to­jen koh­taa­mi­seen.

19.30 Ul­ti­ma­te Rush

Do­sent­ti: Jou­ko Paa­vo­la

Kaa­su­jal­ka

19.30 Uu­tis­kau­ha

Kaa­su­jal­ka

Kau­si 4, jak­so 5. Kaa­su­jal­ka-oh­jel­man au­toi­lu­vie­raa­na koo­mik­ko A­li Ja­han­gi­ri.

19.55 Uu­ti­set

20.00 Kan­san kes­ken

Maanviljely. Vaik­ka maan­vil­je­ly on kes­kei­nen o­sa maam­me ruo­ka­tuo­tan­toa, sen kan­nat­ta­vuus ja tu­le­vai­suus nous­sut u­sein ky­sy­myk­sek­si. Mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä.

Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Juk­ka Kuop­pa­mä­ki

Mi­ten kah­vi­la­tis­kit ins­pi­roi­vat ai­ka­naan Pik­ku-Ju­kan is­kel­män pa­riin? Mil­lai­sia suo­sik­kiää­nem­me ar­jen kään­ne­koh­dat o­vat ny­kyi­sin?

NAS­CAR W­he­len

Koos­te­lä­he­tys Nas­car eu­ro­sar­jan toi­ses­ta I­ta­lian o­sa­kil­pai­lus­ta, jo­ka a­jet­tiin F­ran­cia­cor­tan ra­dal­la.

Tans­sin täh­den

Voiko lumihangessa tanssia tangoa? Li­säk­si He­le­na Ah­ti-Hall­ber­gin ja am­mat­ti­lais­ten nä­ke­myk­siä ta­vis­tans­seis­ta. Ki­sa-ext­ra: Ol­li Jo­han­na -kil­pai­lu.

Ja­pan Mo­tors Cup

Ja­pan Mo­tors Cup on as­fal­til­la a­jet­ta­va kah­dek­san o­sa­kil­pai­lun sar­ja, jo­ka s­tart­taa tou­ko­kuun a­lus­sa Kau­ha­val­ta ja päät­tyy e­lo­kuun lo­pus­sa Le­vil­lä a­jet­ta­viin kil­pai­lui­hin.

Tans­si kans­sain

Pa­ta­jät­kä, Sär­mä, Tii­na Rä­sä­nen, Pet­ri Her­van­to. I­sän­tä­nä Tuo­mas Sal­mi­nen. Au­ran Nuor­ten­ta­lo, Au­ra.

Vas­tauk­sia

Ge­neet­ti­nen rap­peu­tu­mi­nen ja mu­taa­tioi­den va­hin­gol­li­suus.

20.30 Kou­lu kes­kel­le ei mi­tään

Jy­väs­ky­län ly­seon en­sim­mäi­set 150 vuot­ta. En­sim­mäi­sen suo­men­kie­li­sen op­pi­kou­lun ta­ri­na.

20.45 Ä­ly­puu­tar­ho­jen suo­jis­sa

21

21.00 Lä­mä­ri

Tans­si kans­sain

Pa­ta­jät­kä, Sär­mä, Tii­na Rä­sä­nen, Pet­ri Her­van­to. I­sän­tä­nä Tuo­mas Sal­mi­nen. Au­ran Nuor­ten­ta­lo, Au­ra.

Mes­ta­rien maa

Ant­ti Ruus­ka­sen sy­dän syk­kii Pie­la­ve­del­le. Kei­hään­hei­ton Eu­roo­pan mes­ta­ri ei jä­tä ke­tään kyl­mäk­si o­mas­sa ai­toa ja sy­dä­mel­lis­tä sa­vo­lai­suut­ta uh­ku­vas­sa e­ri­kois­jak­sos­saan.

Ka­la­kul­ma

Ka­la­kul­mas­sa pal­jas­te­taan ka­las­tuk­sen sa­lat: Mi­ten saa­daan i­so von­ka­le kouk­kuun?

Tans­sin täh­den

Voiko lumihangessa tanssia tangoa? Li­säk­si He­le­na Ah­ti-Hall­ber­gin ja am­mat­ti­lais­ten nä­ke­myk­siä ta­vis­tans­seis­ta. Ki­saext­ra: Ol­li Jo­han­na -kil­pai­lu.

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä. Polt­to­pis­tees­sä o­vat yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja e­lä­män e­ri a­lueet.

21.30 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 16: Kap Horn.

21.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Juk­ka Kuop­pa­mä­ki

Mi­ten kah­vi­la­tis­kit ins­pi­roi­vat ai­ka­naan Pik­ku-Ju­kan is­kel­män pa­riin? Mil­lai­sia suo­sik­kiää­nem­me ar­jen kään­ne­koh­dat o­vat ny­kyi­sin?

21.55 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Sar­vi­kuo­no­vau­va Lay­la on saa­nut al­kun­sa e­ri­tyi­sel­lä ta­val­la.

I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ka­ler­vo A­ro­mä­ki

Ka­ler­vo A­ro­mä­ki kul­ki Yh­dys­val­tain ar­mei­jan nar­ko­maa­nien pa­ris­ta o­pet­ta­jak­si pa­ko­lais­ten pa­riin.

Lä­mä­ri

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

21.55 Ral­li Cup

Kooste talven 2019 osakilpailuista. R-ral­li­sar­jas­ta tu­li his­to­rian­sa toi­se­na vuon­na Suo­men suo­si­tuin ral­li­sar­ja, kun kul­jet­ta­jia il­moit­tau­tui lä­hes 160 pa­ria.

In­ke­rin sil­ta

In­ke­rin­suo­ma­lais­ten tuot­ta­ma kult­tuu­rioh­jel­ma.

22.25 Fil­mi­nurk­ka

22.25 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 16: Kap Horn.

Do­sent­ti: Jou­ko Paa­vo­la

Jou­ko Paa­vo­lan kans­sa kes­kus­tel­laan län­ti­sen suur­val­lan a­siois­ta.

Fil­mi­nurk­ka

22.25 Kos­ke­tus­koh­ta

Toh­to­ri C­har­les S­tan­ley an­taa kes­tä­viä neu­vo­ja ar­kie­lä­mään Raa­ma­tun va­los­sa.

22.45 Al­peil­la

22.45 Al­peil­la

22.55 Uu­ti­set

23.00 Jus­sin ka­la­ju­tut

Punalohta Alaskan vesillä.

Lä­he­tys­ra­port­ti

Mediatalo IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.

Pir­ren olk­ka­ris­sa

Kesä tulee!

Ka­la­kul­ma

Pir­ren olk­ka­ris­sa

NAS­CAR W­he­len

Koos­te­lä­he­tys Nas­car eu­ro­sar­jan toi­ses­ta I­ta­lian o­sa­kil­pai­lus­ta, jo­ka a­jet­tiin F­ran­cia­cor­tan ra­dal­la.

C­har­ley Boor­man

C­har­ley o­pet­te­lee vaa­ti­via cow­boy­tai­to­ja, käy maail­man kol­man­nek­si suu­rim­mal­la jää­ti­köl­lä ja kii­peää en­si ker­taa e­lä­mäs­sään vuo­rel­le.

23.30 Je­ru­sa­le­min uu­tis­lin­ja

Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.

CBN News

Ei suomenkielistä tekstitystä.

23.45 Ä­ly­puu­tar­ho­jen suo­jis­sa