Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50
27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­menttisarja.
ti: Kri­ket­ti­paviljonki...
ke: Vik­to­riaa­ni­sia me­ren­ran­ta­tunnelmia...
to: Mök­ki ui­ma-altaassa...
pe: Kou­lu­ty­tön bilemaja...
06.30 Your Ho­me, Ma­de Perfect UK
Liz­zyn ja Pau­lin pa­ri­ta­lo Nor­wic­his­sä ei toi­mi enää,..
06.30 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
07.30: Kau­kai­nen pa­ra­tii­si. Wa­le­si­lai­nen per­he os­taa syr­jäi­sen tontin,..
07.30 Bri­tan­nian par­haat pienoismallit
Kar­ta­no­ro­mantiikkaa...
07.30 Lem­men viemää
ke: Hil­peät pös­syt­te­li­jät. Theon ol­ka­pää­tä särkee,..
to: Pa­luu niit­tykivelle...
pe: . Yvon­ne ei ha­lua enää tuh­la­ta elä­mään­sä pelk­kään työhön...
07.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
On fi­naa­lin ai­ka! Kol­mel­la fi­na­lis­til­la on teh­tä­vä­nään kol­me tans­sia: kat­so­jien va­lin­ta, frees­ty­le se­kä tans­si, jos­sa mu­ka­na ovat myös täh­tiop­pi­lai­den lä­hei­set. Ku­ka kruu­na­taan ko­ko kau­den mestariksi?
08.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
08.30 Your Ho­me, Ma­de Perfect UK
Loun ja Ste­ven ko­ti si­jait­see kau­niil­la paikalla,..
9
09.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Luon­toa Lot-et-Garonnessa...
ke: Sies­tan kutsu...
to: Cos­ta Ca­li­dan lämpöön...
09.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Mo­ja­ca­rin mai­se­miin. Wen­dy ja Ch­ris et­si­vät lo­ma­ko­tia lem­pia­lueel­taan. Sen tu­li­si ol­la muut­to­val­mis ja si­jain­nil­taan täydellinen,
09.30 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­män en­sim­mäi­nen kau­si on tul­lut pää­tökseensä!..
09.30 Sa­la­tut elämät
10.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Fengshui-koti...
ke: Ki­vi­ta­lo vii­ni­ti­lal­la. Per­he ra­ken­taa van­hal­le vii­ni­ti­lalle talon,
to: Kau­kai­nen pa­ra­tii­si. Wa­le­si­lai­nen per­he os­taa syr­jäi­sen tontin,..
10.30 The Harlins
11.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
11.00 Ko­ko Suo­mi leipoo joulun
11.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Oot­ko sä val­mis. Edes­sä on puo­li­vä­lin ti­lan­nekatsaus...
11.30 Ko­ko Suomi leipoo
. Pul­lan paluu!..
11.30 Rem­palla kaupaksi
Ta­pe­tit vaihtoon...
12
12.00 Emmerdale
12.00 The Sa­voy: kur­kis­tus huippuhotelliin
Brit­ti­läi­nen to­si-tv-sarja.
13.00: Baa­rin avajaiset...
12.30 Super Deals
12.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
13.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: iki­muis­toiset hetket
Jak­sos­sa ker­ra­taan liikuttavia,..
13.30 Rem­palla kaupaksi
Ame­rik­ka­lai­nen re­monttiohjelma.
13.31 Ja­mie Oli­ve­rin hel­pot jouluherkut
Ja­mie Oli­ve­rin hel­pot jou­lu­her­kut, osa 1...
14.00 elokuva: Unoh­tu­ma­ton talviromanssi
(Ama­zing Win­ter Ro­man­ce, USA 2020. ) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia ko­ti­paik­ka­kun­nal­leen pa­laa­vas­ta toi­mit­ta­jas­ta Juliasta,
14.00 elokuva: Jou­lu­sor­muksen tarina
(The Ch­rist­mas Ring, USA 2020)..
14.00 elokuva: Jou­lui­nen aar­teenmetsästys
Be­lin­da pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa jou­luk­si hoi­ta­maan työasioita,..
14.01 elokuva: Riemukas joulu
(A Cheer­ful Ch­rist­mas, Ka­na­da 2019) Lau­ren toi­mii jou­lu­kout­si­na Ame­rik­kaan muut­ta­neel­le brit­ti­per­heel­le. Perheen poika,
14.00 The Harlins
14.30 Rem­palla kaupaksi
Ame­rik­ka­lai­nen re­monttiohjelma.
15.00: Pai­na­jaisten talo...
15
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Uu­si elä­mä Maltalla...
15.00 Ko­ko Suo­mi leipoo joulun
15.30 elokuva: Unoh­tu­ma­ton talviromanssi
(Ama­zing Win­ter Ro­man­ce, USA 2020. ) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia ko­ti­paik­ka­kun­nal­leen pa­laa­vas­ta toi­mit­ta­jas­ta Juliasta,
15.45 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Ke­sän pa­ras­ta an­tia. Fi­naa­li juh­lis­taa kau­nis­ta pla­neet­taam­me ja sa­to­kau­sia­jat­te­lua pik­nikherkuilla,
16.00 Lem­men viemää
Net­tit­rol­li. La­le saa vih­jai­le­via kom­ment­te­ja vi­deoi­hin­sa ja al­kaa epäillä,..
16.00 Lem­men viemää
ke: Pa­luu niit­tykivelle...
to: . Yvon­ne ei ha­lua enää tuh­la­ta elä­mään­sä pelk­kään työhön...
16.00 Grand Designs Suomi
Mi­tä on ark­kitehtuuri?..
17.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
Tun­nel­mal­li­sia joulukoteja...
17.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
to: Ki­vi­ta­lo vii­ni­ti­lal­la. Per­he ra­ken­taa van­hal­le vii­ni­ti­lalle talon,
pe: Kau­kai­nen pa­ra­tii­si. Wa­le­si­lai­nen per­he os­taa syr­jäi­sen ton­tin, jon­ne ei mene tietä.
17.00 Rem­palla kaupaksi
Va­loa ja val­kois­ta väriä...
17.10 Lei­lan superruokaa
Herk­ku­ja vii­konlopuksi...
17.15 elokuva: Jou­lu­sor­muksen tarina
(The Ch­rist­mas Ring, USA 2020) Sel­vi­tel­les­sään van­han kih­la­sor­muk­sen kai­ver­rus­ta net­ti­leh­den toi­mit­ta­ja Kend­ra Adams pää­tyy kes­kel­le pik­ku­kau­pun­gin jou­lu­val­mis­te­lu­ja. Mil­lai­nen ta­ri­na sor­muk­sen ta­kaa pal­jastuukaan?
17.30 elokuva: Riemukas joulu
(A Cheer­ful Ch­rist­mas, Ka­na­da 2019) Lau­ren toi­mii jou­lu­kout­si­na Ame­rik­kaan muut­ta­neel­le brit­ti­per­heel­le. Per­heen poi­ka, uraa te­ke­vä Ja­mes kai­paa apua jou­lu­mie­len löy­tä­mi­ses­sä. Ro­mant­ti­nen ko­ko per­heen elokuva.
17.40 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Ke­sän pa­ras­ta an­tia. Fi­naa­li juh­lis­taa kau­nis­ta pla­neet­taam­me ja sa­to­kau­sia­jat­te­lua pik­nik­her­kuil­la, mar­ja­bom­bel­la ja syö­tä­vil­lä veistoksilla.
18
18.00 Grand Designs Suomi
Re­vontulikoti...
18.00 Your Ho­me, Ma­de Perfect UK
to: Loun ja Ste­ven ko­ti si­jait­see kau­niil­la pai­kal­la, mut­ta it­se ta­loa pa­ris­kun­ta in­hoaa. Se on ruma,
18.00 The Harlins
19.00 Ko­ko Suomi leipoo
. Uu­det lei­pu­rit uu­nis­ta ulos! Suo­men par­haan ko­ti­lei­pu­rin et­sin­tä al­kaa jälleen...
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
ke: Kat­rin ja Tho­mas ovat asu­neet eri maissa...
to: En­ti­set opet­ta­jat Ali­son ja Mar­tin juh­li­vat vas­ti­kään ho­pea­häitään...
pe: Sha­ron on lo­mail­lut Tor­re­vie­jas­sa ja et­si­nyt lo­ma-asun­toa, jo­ta voi­si myös lait­taa vuokralle...
19.10 elokuva: Jou­lui­nen aar­teenmetsästys
Be­lin­da pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa jou­luk­si hoi­ta­maan työa­sioi­ta, mut­ta jou­tuu te­ke­mään yh­teis­työ­tä en­ti­sen poi­kays­tä­vän­sä kans­sa jou­lui­ses­sa aar­teen­met­sästyksessä.
19.10 elokuva: Kii­reel­lä läpi joulun
(Das­hing th­rough the Snow, USA 2015. ) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Ash­leys­ta, jo­ka ei pää­se len­nol­leen vaan jou­tuu ja­ka­maan vuok­ra-au­ton ko­mean mut­ta oi­kuk­kaan Das­hin kanssa.
20.00 elokuva: Unoh­tu­ma­ton talviromanssi
(Ama­zing Win­ter Ro­man­ce, USA 2020. ) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia ko­ti­paik­ka­kun­nal­leen pa­laa­vas­ta toi­mit­ta­jas­ta Juliasta,
20.00 elokuva: Jou­lu­sor­muksen tarina
(The Ch­rist­mas Ring, USA 2020) Sel­vi­tel­les­sään van­han kih­la­sor­muk­sen kai­ver­rus­ta net­ti­leh­den toi­mit­ta­ja Kend­ra Adams pää­tyy kes­kel­le pik­ku­kau­pun­gin jou­lu­valmisteluja.
20.00 elokuva: Jou­lui­nen aar­teenmetsästys
Be­lin­da pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa jou­luk­si hoi­ta­maan työasioita,..
20.00 elokuva: Riemukas joulu
(A Cheer­ful Ch­rist­mas, Ka­na­da 2019) Lau­ren toi­mii jou­lu­kout­si­na Ame­rik­kaan muut­ta­neel­le brit­ti­per­heel­le. Per­heen poi­ka, uraa te­ke­vä Ja­mes kai­paa apua jou­lu­mie­len löy­tämisessä.
20.00 elokuva: Kii­reel­lä läpi joulun
(Das­hing th­rough the Snow, USA 2015. ) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Ashleysta,..
21
21.00 elokuva: Sicario
Kun idea­lis­ti­nen FBI-agent­ti (Emi­ly Blunt) pes­tau­tuu huu­me­kar­tel­lien kor­keim­pia joh­ta­jia jah­taa­vaan eri­koi­syk­sik­köön, hä­nel­le pal­jas­tuu huu­me­so­dan to­del­li­suus ku­lis­sien takana.
21.00 elokuva: Kaap­paus raiteilla
Toi­min­ta­jän­nä­ri, jos­sa Pen­ta­go­nis­ta pot­kit­tu tek­noeks­pert­ti kaap­paa täy­den mat­kus­ta­ja­ju­nan uha­ten tu­ho­ta sen li­säk­si Was­hing­ton D. C. ydin­reak­to­rei­neen, el­lei hä­nen vaa­ti­muk­siin­sa suos­tu­ta. USA 1995. Pääo­sas­sa Ste­ven Seagal.
21.50 Tans­sii Tähtien Kanssa
On fi­naa­lin ai­ka! Kol­mel­la fi­na­lis­til­la on teh­tä­vä­nään kol­me tans­sia: kat­so­jien va­lin­ta, frees­ty­le se­kä tans­si, jos­sa mu­ka­na ovat myös täh­tiop­pi­lai­den lä­hei­set. Ku­ka kruu­na­taan ko­ko kau­den mestariksi?
21.50 Poromafia
Hyök­käys. Sa­me­lil­la on vuo­ro­kau­si ai­kaa mak­saa pe­rin­tö­ve­rot tai hän me­net­tää kaikki maat.
21.50 Pe­las­takaa ihoni!
Liu­kas li­poo­ma. Er­nes­tin rin­nas­ta pois­te­taan vai­mon pu­ris­te­le­ma ta­li­rauhaskysta,..
21.55 The Teacher
Vai­not­tu. Jen­na muut­taa isän­sä luok­se pa­koon me­dia­sir­kus­ta. Ko­tiin pa­laa­mi­nen tuo vanhat,..
21.50 En­sit­ref­fit alttarilla
Oot­ko sä val­mis. Edes­sä on puo­li­vä­lin ti­lan­nekatsaus...
22.50 Kan­san vihollinen
Tie­to­läh­de. Jal­ka­pal­lo­täh­den hau­ta­jai­set ko­koa­vat kaik­ki epäillyt koolle.
22.50 Doc: An­dien len­to­tur­ma - 50 vuot­ta myöhemmin
22.55 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
Ma­ri­na Bay Sands, Singapore...
22.50 Frendit
23.05 Poromafia
Hyök­käys. Sa­me­lil­la on vuo­ro­kau­si ai­kaa mak­saa pe­rin­tö­ve­rot tai hän me­net­tää kaikki maat.
23.25 Mat­ti Ny­kä­nen - Elä­mä on laiffii
23.50 Doc: Luk­sus­jou­lun koristelijat
23.50 Kova laki
23.50 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
0
00.05 Pe­las­takaa ihoni!
00.25 Doc: Slen­der­man-ta­paus: vaiettu totuus
00.50 At­lan­tan plas­tiikkakirurgit
01.00 Doc: Slen­der­man-ta­paus: vaiettu totuus
01.45 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
02.20 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
02.40 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
ke: Ih­mis­suh­desolmuja...
to: Re­hel­li­syys maan perii...
pe: Ra­kas­tan, en rakasta...
02.40 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
3
03.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Jäl­kipyykkiä...
03.35 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
04.05 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
04.10 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Tent­taus­ta ja totuuksia...
04.20 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
05.00 MTV Uutiset Live
05.30 MTV Uutiset Live