Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
06.30 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja, jos­sa näh­dään toi­nen tois­taan eri­koi­sem­pia asu­muk­sia niin maal­la kuin merelläkin.
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Paul van­noo ha­lua­van­sa ol­la Jo­sien kanssa,..
to: Fürs­ten­ho­fis­sa rie­mui­taan Aria­nen van­git­semisesta...
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 The Harlins
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­ri­kol­mik­ko pää­see kur­kis­ta­maan koteihin,..
10.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Pa­rien hää­mat­ka ja tu­tus­tu­mi­nen jatkuu...
10.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fe­jä vie­te­tään Naan­ta­lis­sa au­rin­koi­ses­sa säässä...
10.00 Grand Designs Suomi
En­si­ra­ken­ta­jat Sa­mi ja Ol­li-Pek­ka ra­ken­ta­vat unel­mien­sa mök­kiä Pa­dasjoelle...
10.00 Huip­pu­malli haussa
Kil­pai­li­joi­den viik­koon osuu yl­lä­tys­ten ja koet­te­le­musten suma...
10.00 Mas­ked Singer Suomi
Hah­mo­jen upeat esi­tyk­set kul­jet­ta­vat il­taa tun­nel­mas­ta toi­seen ja et­si­vien tans­si­jal­kaa vipattaa.
11.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen kiih­keä rea­li­ty­sar­ja seu­raa toi­nen tois­taan va­rak­kaam­pien ja vä­rik­kääm­pien ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ede­sot­ta­muk­sia ja ih­mis­suh­de­kiemuroita.
ti: Roo­man-lo­ma jatkuu,..
ke: Ves­pa-aje­lu saa Ky­len ja Do­ri­tin muistamaan,..
11.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Par­ke­til­la lii­ho­tel­laan kris­tal­lik­ruu­nu­jen välk­kees­sä ja hel­mat hul­mu­ten, kun TTK-stu­dio muut­tuu lois­te­liaak­si tans­siais­sa­lik­si. Va­kio­tans­si-il­lan haas­teet nos­ta­vat pa­nok­sia en­tisestään.
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.00 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
12.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
13.00 Grand Designs Suomi
En­si­ra­ken­ta­jat Sa­mi ja Ol­li-Pek­ka ra­ken­ta­vat unel­mien­sa mök­kiä Pa­dasjoelle...
13.00 Puu­tarhat uusiksi
Brit­ti­sar­jas­sa pan­naan puu­tar­ho­ja uu­teen us­koon am­mat­ti­lais­ten muo­dos­ta­man huip­pu­tii­min ja vir­tuaa­li­suun­ni­tel­mien avulla.
13.00 Ko­ko Suomi leipoo
Lei­pu­rit yh­dis­ty­vät yh­dek­si ryh­mäk­si ja to­del­li­nen kil­pailu alkaa...
14.00 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
14.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
14.40 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
Che­rel­len ja To­nyn ne­li­lap­si­sen per­heen ko­ti on täyn­nä las­ten leluja,..
15
15.00 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja, jos­sa näh­dään toi­nen tois­taan eri­koi­sem­pia asu­muk­sia niin maal­la kuin merelläkin.
15.00 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja, jos­sa näh­dään toi­nen tois­taan eri­koi­sem­pia asu­muk­sia niin maal­la kuin merelläkin.
15.00 Puu­tarhat uusiksi
Brit­ti­sar­jas­sa pan­naan puu­tar­ho­ja uu­teen us­koon am­mat­ti­lais­ten muo­dos­ta­man huip­pu­tii­min ja vir­tuaa­li­suun­ni­tel­mien avulla.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Fürs­ten­ho­fis­sa rie­mui­taan Aria­nen van­git­semisesta...
17.00 Ruoan al­kulähteillä
Da­vid läh­tee ko­ti­kau­pun­gis­taan New Yor­kis­ta nos­tal­gi­sel­le mat­kal­le osa­val­tion poh­joi­so­saa kohti...
17.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fe­jä vie­te­tään Naan­ta­lis­sa au­rin­koi­ses­sa säässä...
17.00 Huip­pu­malli haussa
17.00 Suo­men kaunein koti
Täs­sä jak­sos­sa on vuo­ros­sa upeat maa­lais­mai­se­mat Bro­mar­vis­sa, Nur­mek­ses­sa ja Kau­sa­lassa. Hanna,
17.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Hää­mat­kal­ta pa­lan­neet pa­rit muut­ta­vat sa­man katon alle...
17.00 Ruoan al­kulähteillä
Da­vid läh­tee ko­ti­kau­pun­gis­taan New Yor­kis­ta nos­tal­gi­sel­le mat­kal­le osa­val­tion poh­joi­so­saa kohti...
17.00 Pilanpäiten
17.05 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
Ni­gel­la on tä­nään pe­rin­ne­her­kun äärellä,..
17.45 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
Kirs­ty on nel­jän lap­sen äi­ti, jo­ka louk­ka­si sel­kän­sä ja jal­kan­sa on­net­to­muu­des­sa. Hän tar­vit­see muun per­heen apua ar­kiaskareissa...
18
18.00 Next Level Chef
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si­tois­ta kok­kia kil­pai­lee uu­den­lai­sen kok­kaus­kil­pai­lun voi­tos­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta huippukokkina.
18.00 Huip­pu­malli haussa
18.00 Puu­tarhat uusiksi
Brit­ti­sar­jas­sa pan­naan puu­tar­ho­ja uu­teen us­koon am­mat­ti­lais­ten muo­dos­ta­man huip­pu­tii­min ja vir­tuaa­li­suun­ni­tel­mien avulla.
18.00 Next Level Chef
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si­tois­ta kok­kia kil­pai­lee uu­den­lai­sen kok­kaus­kil­pai­lun voi­tos­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta huippukokkina.
19.00: Se­mi­fi­naa­li on koit­ta­nut, mut­ta vie­lä ei ole ai­ka juhlia...
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
19.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: As­kel tyhjyyteen
Ran­ta­kal­liol­ta pu­don­neen mie­hen vii­mei­sis­tä sa­nois­ta su­keu­tuu ar­voi­tus, jo­ta rat­koo lo­pul­ta myös nei­ti Marp­le. Va­rak­kaan per­heen taus­tal­ta löy­tyy mo­nia sa­lai­suuk­sia. (93') . Pääo­sis­sa: Ju­lia Mc­Ken­zie, Sean Biggerstaff,
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Kun pi­det­ty tai­to­luis­te­lu­val­men­ta­ja löy­tyy mur­hat­tu­na jäähallista,..
20.00 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
Kirs­ty on nel­jän lap­sen äi­ti, jo­ka louk­ka­si sel­kän­sä ja jal­kan­sa on­net­tomuudessa...
20.00 Grand Designs Suomi
Kau­neu­sa­lan yrit­tä­jät Ali­na ja Mar­kus ovat ha­ke­neet lo­ma­mat­koil­taan ins­pi­raa­tio­ta ko­tin­sa suun­nitteluun,..
21
21.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fe­jä vie­te­tään Naan­ta­lis­sa au­rin­koi­ses­sa säässä...
21.00 Suo­men kaunein koti
Täs­sä jak­sos­sa on vuo­ros­sa upeat maa­lais­mai­se­mat Bro­mar­vis­sa, Nur­mek­ses­sa ja Kau­sa­lassa. Hanna,
21.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Hää­mat­kal­ta pa­lan­neet pa­rit muut­ta­vat sa­man katon alle...
21.00 Huip­pu­malli haussa
Kil­pai­li­joi­den viik­koon osuu yl­lä­tys­ten ja koet­te­le­musten suma...
21.00 Elokuva: The Last Witch Hunter
Kuo­le­ma­ton noi­dan­met­säs­tä­jä lyöt­täy­tyy yh­teen pa­him­man vi­hol­li­sen­sa, noi­dan, kans­sa py­säyt­tääk­seen noi­ta­pii­rit, jot­ka ai­ko­vat pääs­tää val­loil­leen ko­ko ih­mis­kun­taa uh­kaa­van vit­sauk­sen. Oh­jaus: Breck Eis­ner, USA 2015 (102') .
21.00 Elokuva: Onnenonkija
On­ne­non­ki­ja on ko­me­dia ty­tös­tä, jo­ka ei osaa ol­la köy­hä ja po­jas­ta, jo­ka ei osaa ol­la ri­kas. Li­fes­ty­le-blog­gaa­ja Mar­ja (Min­ka Kuus­to­nen) ei saa blo­giaan läh­te­mään len­toon, vaik­ka yri­tys on ko­va. Raha menee,..
21.15 The Harlins
21.45 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
22.45: Ross kie­mur­te­lee mus­ta­sukkaisena,..
00.15: Emi­ly ja Ross pos­tit­ta­vat hääkutsuja...
00.45: Joey ja Chand­ler tais­te­le­vat siitä,..
01.15: Ros­sin ja Emi­lyn häät lähenevät,..
22.00 Maria Kallio
22.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
22.50 Ko­va la­ki: Ri­kollinen mieli
Yh­dys­val­ta­lai­sen Ko­va la­ki -ri­kos­sar­jan si­sar­sar­jas­sa seu­ra­taan New Yor­kin po­lii­sin va­ka­vien ri­kos­ten tut­kin­taan kes­kit­ty­neen eri­koi­syk­si­kön toimintaa.
23.00 Ko­va la­ki: Ri­kollinen mieli
Yh­dys­val­ta­lai­sen Ko­va la­ki -ri­kos­sar­jan si­sar­sar­jas­sa seu­ra­taan New Yor­kin po­lii­sin va­ka­vien ri­kos­ten tut­kin­taan kes­kit­ty­neen eri­koi­syk­si­kön toimintaa.
ti: Tai­ta­va hak­ke­ri surmataan,..
23.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Nei­ti Marp­lea ei petetä
Nei­ti Marp­len ys­tä­vä­tär pyö­rit­tää laitosta,..
0
00.00 elokuva: Wal­lan­der: Ennen routaa
00.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
01.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
01.00 The Beast Must Die
Brit­ti­läi­sen jän­ni­tys­sar­jan on oh­jan­nut Do­me Karukoski.
02.00: Fran­ces on löy­tä­nyt henkilön,..
01.45 Tans­sii Tähtien Kanssa
02.00 Mur­haa­jien ja­lanjäljissä
02.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
03.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
02.50 The Beast Must Die
Brit­ti­läi­sen jän­ni­tys­sar­jan on oh­jan­nut Do­me Karukoski.
03.50: Fran­ces on löy­tä­nyt henkilön,..
3
03.55 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen kiih­keä rea­li­ty­sar­ja seu­raa toi­nen tois­taan va­rak­kaam­pien ja vä­rik­kääm­pien ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ede­sot­ta­muk­sia ja ih­mis­suh­de­kiemuroita.
04.00 Mur­haa­jien ja­lanjäljissä
04.50 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
05.00 MTV Uutiset Live
05.40 MTV Uutiset Live