Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.25 Us­ko­mat­to­mat koiratarinat
06.40 Kaik­ki koi­ris­ta: rotuopas
(Dogs 101: New Tricks, Tosi-tv,
06.35 Ka­don­neet: spesiaali
(Di­sap­pea­red Spe­cials, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2014)
su: Kel­ly Nash, 25, ka­toaa ko­toaan yöl­lä jäl­kiä jät­tämättä...
06.50 Nuoret äidit
Sar­ja seu­raa tans­ka­lais­ten tei­ni-ikäis­ten äi­tien elä­mää ja ar­jen haas­tei­ta. (De un­ge mødre, To­si-tv, Tanska, 2014)
07.20 Bron­xin eläintarha
Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.10: New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläintä,..
09.15:
07.20 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
07.40 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
07.50 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
07.40 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
08.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Karibialta.
08.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
08.50 Ca­ribbean Life
09.20: Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
9
09.20 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Kha­lee­si ni­mi­sen kul­tai­sen nou­ta­jan hen­ki pe­las­te­taan eri­tyis­toi­men­piteellä...
09.35 Res­tau­rant: Impossible
Huo­no ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suh­teis­sa, mut­ta en­tä jos ai­kaa on kak­si päi­vää ja bud­jet­ti on 10 000 dol­la­ria? On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Haas­tee­seen tart­tuu eng­lan­ti­lai­nen julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Irvine.
09.35 Res­tau­rant: Impossible
Huo­no ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suhteissa,..
09.50 Res­tau­rant: Impossible
10.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
10.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lun­kump­pa­ni, mut­ta myös lu­kui­sat haas­teet kult­tuu­rie­ro­ja myö­ten. Kan­taa­ko etäi­has­tus lo­pul­ta kas­vok­kain? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
10.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toisinpäin,..
11.30 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noille heti.
11.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
12
12.30 Ko­ti­kulmat kuntoon
12.20 Ko­ti­kulmat kuntoon
12.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut osal­lis­tu­jat seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan nel­jät­tä 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen -kaut­ta. (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
12.55 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Me­xi­co Li­fe, Lifestyle,
13.20 TV Shop
13.50 TV Shop
13.40 TV Shop
14.20 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la rannikolla.
14.40 Mexico Life
14.50 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
15
15.25 Elokuva: Fi­ve Feet Apart
hän ra­kas­taa ys­tä­viään, pu­he­lin­taan ja tie­to­ko­net­taan. Mut­ta toi­sin kuin muut tei­nit, Stel­la jou­tuu viet­tä­mään suu­rim­man osan ajas­taan sai­raa­las­sa va­ka­van sai­rau­den takia...
15.40 Elokuva: Sie­tä­mä­tön­tä julmuutta
Elo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä avioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta avioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Et­han Coen. Pääo­sis­sa: Geor­ge Cloo­ney, Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes, Geoffrey Rush.
15.50 Hous­to­nin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Hous­ton, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
to: Pää­tut­ki­ja Jim Bol­ler joh­taa yri­tys­tä pe­las­taa kauris,..
17.00 Bron­xin eläintarha
Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ti: New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläintä,..
ke:
to:
pe:
17.55 Elokuva: Fi­ve Feet Apart
hän ra­kas­taa ys­tä­viään, pu­he­lin­taan ja tie­to­ko­net­taan. Mut­ta toi­sin kuin muut tei­nit, Stel­la jou­tuu viet­tä­mään suu­rim­man osan ajas­taan sai­raa­las­sa va­ka­van sai­rau­den takia...
18.00 Elokuva: Tahraton mieli
Os­car-pal­ki­tus­sa ro­mant­ti­ses­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Joel Ba­rish jär­kyt­tyy kuul­les­saan, et­tä hä­nen tyt­töys­tä­vän­sä Cle­men­ti­ne on käy­nyt muis­tik­li­ni­kal­la pyyh­ki­mäs­sä ko­ko rak­kaus­suh­teen pois mie­lestään...
18
18.10 Ko­ti­kulmat kuntoon
18.10 Ka­don­neet: spesiaali
(Di­sap­pea­red Spe­cials, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2014)
to: Kel­ly Nash, 25,..
18.10 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen tosi-tv,
19.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
19.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
19.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Kha­lee­si ni­mi­sen kul­tai­sen nou­ta­jan hen­ki pe­las­te­taan eri­tyis­toi­men­piteellä...
19.55 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
John Walsh on ot­ta­nut teh­tä­väk­seen aut­taa po­lii­sia sel­vit­tä­mät­tö­mien ri­kos­ten sel­vit­tä­mi­sek­si ja saat­taak­seen vas­tuul­li­set van­ki­laan. (In Pur­suit With John Walsh, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
19.55 Finding Andrea
UU­SI SAR­JA Kun yk­sin­huol­ta­jaäi­ti And­rea Kna­bel ka­toaa jär­kyt­tä­väl­lä ta­val­la Ken­tuc­ky Louis­vil­les­sä vuonna 2019,..
19.55 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
19.55 Ka­donneet Suomi
Vuon­na 2020 17-vuo­tias Pin­ja oli si­joi­tet­tu­na asu­maan ko­din ul­ko­puo­lel­le. Hän oli pois­tu­nut lu­vat­ta si­joi­tus­pai­kas­taan tois­tu­vas­ti jo aiemmin,..
19.55 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa. (True Con­vic­tion, Ri­kos­ta­ri­na, Yhdysvallat,
21
21.00 Mur­haaja kotonani
21.00 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
Vuosi 1988,..
21.00 Mur­haa­ja vierelläsi
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sar­ja mur­his­ta, jos­sa ri­kok­ses­ta epäil­lyt ovat uh­rin läheisiä.
21.00 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
21.00 Vaa­ral­linen rakkaus
Sar­jan ai­hee­na on ve­to­voi­man ar­vaa­ma­ton kah­tia­jakoisuus...
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2011)
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2012)
23.05 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja roo­le­ja. Osal­lis­tu­jien tu­tus­tu­mi­nen ta­pah­tuu kään­tei­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä - en­sin il­man rih­man kier­tä­mää ja sit­ten tutustutaan.
23.10 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
Tu­tus­tum­me ihmisiin,..
23.10 Elokuva: Elisabet
23.05 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
Kau­not­ta­ret ja nör­tit rat­ko­vat yh­des­sä to­sie­lä­män haas­tei­ta ja et­si­vät sa­mal­la ro­mant­tis­ta ki­pi­nää tai eli­ni­käis­tä ys­tävyyttä...
0
00.10 Lo­ve, Honor, Betray
Kak­sia­vioi­set, sa­la­rikolliset,..
00.05 The Dia­na In­vestigations
00.10 Mur­haaja kotonani
00.10 Mur­haa­ja vierelläsi
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sar­ja murhista,..
00.05 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
00.40 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
01.20 Mur­haaja kotonani
01.15 Ka­donneet Suomi
Pa­sin ka­toa­mi­nen selvisi,..
01.10 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
01.20 Lo­ve, Honor, Betray
01.25 Oi­keu­den äärellä
01.55 Ta­val­li­nen murhaaja
01.50 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
3
03.20 Mur­haa­ja vierelläsi
03.20 Oi­keu­den äärellä
03.20 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
03.35 Na­ked Attraction
04.00 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
04.25 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa kertomana.
04.30 Us­ko­mat­to­mat koiratarinat
05.05 Ca­ribbean Life
05.00 Us­ko­mat­to­mat koiratarinat
05.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti