Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
12
12.30 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
13.25: Mar­kin ja Aman­dan ta­lo on epä­käy­tän­nöllinen,..
12.45 Eläinsairaala
12.45 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
13.35 Mes­ta­reiden mestari
Kau­si 1. Kak­si­tois­ta uran­sa päät­tä­nyt­tä huip­pu-ur­hei­li­jaa pa­laa vie­lä ker­ran kil­pa­ken­til­le vauh­dik­kaas­sa kil­pai­lus­sa, jos­sa ur­hei­li­ja­täh­det kamp­pai­le­vat jouk­kuei­na toi­siaan vastaan,..
13.35 Remp­pa vai muut­to Australia
14.00 Mys­tee­ri­lau­la­jat - I Can See Your Voice Suomi
. Pa­ras­ta ja pa­hin­ta lau­lu­viih­det­tä on jäl­leen tar­jol­la Mys­tee­ri­laulajissa...
14.20 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.25 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
la: Tais­te­lu se­mi­fi­naa­li­pai­kois­ta jat­kuu 45 mi­nuu­tin kii­vail­la kak­sin­taisteluilla...
14.45 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ke: Eli­na tuo isän­sä Se­pon sei­nän eteen...
to: Sa­muel ja Mir­va haa­vei­le­vat voit­topotista,..
15
15.10 Elokuva: Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
(Brid­get Jo­nes: The Ed­ge of Rea­son 2004) . Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zellweger) ,..
15.30 Toi­sen­laiset äidit
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
15.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
On ai­ka ot­taa selvää,..
la: Lei­ril­le tu­lee odo­tet­tu vierailija,..
16.15 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
16.10 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
17.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: On ai­ka ot­taa sel­vää, kuin­ka hy­vin lei­ril­lä opi­tut asiat ovat jää­neet mieleen...
ke: Lei­ril­le tu­lee odo­tet­tu vie­rai­li­ja, jon­ka neu­vot ovat kul­taa­kin ar­vokkaampia...
to: Lei­ril­lä on tai­kuut­ta il­mas­sa ja osal­la po­ru­kas­ta on pal­lot täy­sin hukassa...
17.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
Las­ten leik­ki­pai­koil­la vau­ras­tu­neet Mä­ki­lät vaih­ta­vat osia van­hem­pain­va­paal­la ole­van Mir­van kanssa...
la: Mik­ko ja Ka­ti ovat kii­rei­siä yrit­tä­jiä. Tert­ta ja Ni­na ovat jou­tu­neet työt­tö­mäk­si ja lo­mau­te­tuk­si ko­ronan vuoksi. Ul­pu ja Ya­kup te­ke­vät pal­jon, mut­ta saa­vat vain har­vois­ta töis­tään ra­hal­li­sen korvauksen...
17.00 Elokuva: Morsiusneidot
(Bri­des­maids 2011) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kaa­so ja mor­sius­nei­to käy­vät ki­saa sii­tä, kum­pi on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä. Häät lä­hes­ty­vät, ja kii­vas kil­pai­lu joh­taa mo­nen­lai­siin kom­mel­luk­siin. Pääo­sis­sa: Kris­ten Wiig, Ro­se Byr­ne, Me­lis­sa Mc­Cart­hy, Maya Ru­dolph, Re­bel Wil­son. Oh­jaus: Paul Feig. (119')
18
18.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Las­ten leik­ki­pai­koil­la vau­ras­tu­neet Mä­ki­lät vaih­ta­vat osia van­hem­pain­va­paal­la ole­van Mir­van kanssa...
ke: Mik­ko ja Ka­ti ovat kii­rei­siä yrittäjiä...
to: Ul­pu ja Ya­kup te­ke­vät pal­jon, mut­ta saa­vat vain har­vois­ta töis­tään ra­hal­li­sen korvauksen...
19.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Uu­sin tu­lo­kas saa va­li­ta it­sel­leen pa­rin. Eräät ovat va­lin­taan erit­täin tyy­tyväisiä,..
ke: . Aa­mul­la kol­me ih­mis­tä pää­see ran­tat­ref­feil­le snorklaamaan...
to: Sin­kun sa­lai­nen teh­tä­vä voi sot­kea ku­viot juu­ri en­nen pa­ri­seremoniaa...
19.00 Elokuva: Philomena
(Phi­lo­me­na 2013) . Tei­ni-ikäi­nen Phi­lo­me­na hä­päi­see per­heen­sä tu­le­mal­la ras­kaak­si vuo­den 1952 Ir­lan­nis­sa. Tyt­tö lä­he­te­tään ka­to­li­seen luos­ta­riin so­vit­ta­maan syntinsä,..
19.00 Elokuva: Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
(Brid­get Jo­nes: The Ed­ge of Rea­son 2004) . Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zell­we­ger) , jo­ka on on­nel­li­ses­ti yh­des­sä Mark Dar­cyn (Co­lin Firth) kans­sa. Ku­ten ar­va­ta saattaa,..
19.30 Elokuva: Mid­night in Paris
. Nel­jäl­lä Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja vuo­den par­haan al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­ca­rin se­kä Gol­den Glo­ben voit­ta­nut ko­me­dia Gi­lis­tä (Owen Wil­son, mm. Kuok­ka­vie­raat) , jo­ka saa­puu Pa­rii­siin tu­le­van vai­mon­sa Ine­zin (Rac­hel McAdams)..
20.00 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Epäil­ty sar­ja­mur­haa­ja läh­tee näyt­tä­mään, mi­hin on kät­ke­nyt en­sim­mäi­sen ruumiin,..
ke: Gibbs jat­kaa mur­ha­sar­jan tut­ki­muk­sia omin lu­vin ja saa vi­ra­no­mai­set pe­räänsä...
to: Met­sään nään­ty­neen yli­ker­san­tin kuo­le­ma vai­kut­taa aluk­si pel­käs­tään omituiselta,..
21
21.00 Elokuva: Molly's Game
(Mol­ly's Ga­me 2017) . Jes­si­ca Chas­tain esit­tää ri­kosd­raa­mas­sa Mol­ly Bloo­mia, jon­ka sa­man­ni­mi­seen elä­mä­ker­taan elo­ku­va pe­rus­tuu. Kun ura kum­pa­re­las­ku­maail­man hui­pul­la päät­tyy louk­kaan­tu­mi­seen, Mol­ly läh­tee Los An­ge­le­siin ja tu­tus­tuu po­ke­ri­pe­le­jä jär­jes­tä­vään Dea­niin (Je­re­my Strong) ,..
21.00 Elokuva: 21 Bridges
(21 Brid­ges 2019) . Chad­wick Bo­se­ma­nin täh­dit­tä­mäs­sä tiu­kas­sa ri­kost­ril­le­ris­sä po­lii­sin­tap­pa­jia Man­hat­ta­nil­la jah­taa­va et­si­vä pää­see li­kai­sen sa­la­lii­ton jäl­jil­le. Pääo­sis­sa: Chad­wick Boseman,
21.00 Elokuva: Spi­der-Man: Homecoming
(Spi­der-Man: Ho­me­co­ming 2017) . Toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Hä­mä­häk­ki­mies Pe­ter Par­ker (Tom Hol­land) on kyl­läs­ty­nyt aut­ta­maan vain oman naa­pu­rus­ton­sa asuk­kai­ta. Hän tah­too to­dis­taa ky­kyn­sä To­ny Star­kil­le (Ro­bert Dow­ney Jr. ) pääs­täk­seen osak­si isom­pia san­ka­ri­ku­vioi­ta. Tä­hän tar­jou­tuu­kin tilaisuus,
21.00 Elokuva: Empire State
. Näl­kä­pe­li-elo­ku­vien täh­ti Liam Hems­worth on toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa ra­han­kul­je­tu­sau­toa Em­pi­re Sta­te -ni­mi­ses­sä yri­tyk­ses­sä New Yor­kis­sa aja­va Ch­ris. Kun hän mai­nit­see ka­ve­ril­leen Eddielle ..
21.00 Elokuva: Morsiusneidot
(Bri­des­maids 2011) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kaa­so ja mor­sius­nei­to käy­vät ki­saa sii­tä, kum­pi on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä. Häät lä­hes­ty­vät, ja kii­vas kil­pai­lu joh­taa mo­nen­lai­siin kom­mel­luk­siin. Pääo­sis­sa: Kris­ten Wiig, Ro­se Byr­ne, Me­lis­sa Mc­Cart­hy, Maya Ru­dolph, Rebel Wilson.
21.15 Elokuva: 21 Bridges
(21 Brid­ges 2019) . Chad­wick Bo­se­ma­nin täh­dit­tä­mäs­sä tiu­kas­sa ri­kost­ril­le­ris­sä po­lii­sin­tap­pa­jia Man­hat­ta­nil­la jah­taa­va et­si­vä pää­see li­kai­sen sa­la­lii­ton jäl­jil­le. Pääo­sis­sa: Chad­wick Bo­se­man, Sien­na Mil­ler, J. K. Sim­mons, Step­han Ja­mes, Taylor Kitsch.
21.30 Elokuva: Be Cool
. Get Shor­ty -me­nes­ty­se­lo­ku­van it­se­näi­nen jat­ko-osa on vauh­di­kas ko­me­dia, jo­ka pe­rus­tuu edel­tä­jän­sä ta­voin El­mo­re Leo­nar­din (Jac­kie Brown, Out of Sight) ro­maa­niin. Elo­ku­va­bis­nek­seen kyl­läs­ty­nyt Chi­li Pal­mer (John Tra­vol­ta) päät­tää nyt ko­keil­la kyn­siään mu­siik­ki­maailmassa...
23.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Uu­sin tu­lo­kas saa va­li­ta it­sel­leen parin...
22.55 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
23.15 NCIS Rikostutkijat
Gibbs jat­kaa mur­ha­sar­jan tut­ki­muk­sia omin lu­vin ja saa vi­ra­no­mai­set pe­räänsä...
23.30 NCIS Rikostutkijat
23.55 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
23.50 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
23.55 NCIS Rikostutkijat
00.05 NCIS Rikostutkijat
0
00.00 Ka­nadan rajalla
00.15 Ka­nadan rajalla
00.30 Ka­nadan rajalla
00.45 100 Places to Be
00.55 100 Places to Be
00.50 100 Places to Be
01.00 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')