Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
9
10.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan eri­koi­siin ajo­neuvoihin,..
to: Frank ja Mi­ke ta­paa­vat Artin,..
pe: Tä­nään koh­tee­na on kak­si ke­räi­li­jää, joi­den in­to­hi­mo­na on autot...
10.00 Jaksa paremmin
10.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Aki saa 50-vuo­tis­lah­jak­si unoh­tu­mat­to­man on­nit­telulaulun...
10.30 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
11.30: Bur­ge­ri­kei­sa­ri Ak­se­li Her­le­vi läh­tee löy­tö­mat­kal­le hal­ki ko­ti­maan et­sien täy­del­li­sen bur­ge­rin reseptiä.
11.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
11.00 Aust­ra­lian rajalla
11.00 Tulossa...
11.05 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Her­le­vin Ak­se­li ja Lah­ti­sen Os­si las­keu­tu­vat La­pis­ta koh­ti etelää...
12
12.00 Lei­jo­nan luola USA
Kau­den pää­tös­jak­sos­sa lei­jo­nat ta­paa­vat miehen,..
12.00 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
to: Vi­sua­lis­ti ja malli,..
12.00 4D: Tah­don syödä taloni
12.05 100 Places to Be
12.15 Aust­ra­lian rajalla
12.30 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
12.45 Nais­ten Suo­men Cu­pin Fi­naa­li LI­VE: Åland United - HJK
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: JP Lep­pä­luo­to kaup­paa ka­me­roi­ta ja soittimia...
13.55 Tulossa...
14.00 Team Ahma
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
14.30 Lei­jo­nan luola USA
Kau­den pää­tös­jak­sos­sa lei­jo­nat ta­paa­vat miehen,..
15
15.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan eri­koi­siin ajo­neuvoihin,..
ke: Frank ja Mi­ke ta­paa­vat Artin,..
to: Tä­nään koh­tee­na on kak­si ke­räi­li­jää, joi­den in­to­hi­mo­na on autot...
pe: Mi­ke ja Frank kier­te­le­vät Ala­ba­maa met­säs­täen löytöjä...
15.15 100 Places to Be
15.30 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
15.30 Aust­ra­lian rajalla
16.00 Ame­ri­kan rajavartijat
pe: Ka­ri­bial­ta saa­puu matkustaja,..
16.00 4D: Tah­don syödä taloni
16.30 4D: Apua, puo­li­soni kuorsaa!
. Isos­sa-Bri­tan­nias­sa on kuor­sausk­rii­si. Lä­hes puo­let Bri­tan­nian ai­kuis­väes­tös­tä kuor­saa, jo­ten on­gel­maa voi­daan jo kut­sua epidemiaksi...
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Her­ra Ylp­pö ja Har­to­lan suur­vi­sii­ri tar­joi­le­vat parastaan...
ke: Aki saa 50-vuo­tis­lah­jak­si unoh­tu­mat­to­man on­nit­telulaulun...
to: JP Lep­pä­luo­to kaup­paa ka­me­roi­ta ja soit­ti­mia. Mark­ku tuu­naa te­sink­ki­kän­nykkätelakan,
pe: He­sa-Äi­jän lap­suus­muis­tot se­kä Keu­ruun van­han ase­man ko­koel­mat äl­lis­tyt­tä­vät huu­tokauppiaita.
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
. Lois­taa­ko Dii­li-voit­ta­ja Soin­tu Borg tiu­kas­sa tin­kaus­tais­tos­sa? Mark­ku kor­jaa tuoleja,
18
18.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
ke: Il­lan oh­jel­mas­sa Ar­man ko­kei­lee kä­den­tai­to­jaan ja tark­kuut­taan li­han­leik­kaa­jan op­pipoikana,..
18.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen pisteohjelma.
Mi­ke ja Jer­sey Jon seik­kai­le­vat itä­ran­ni­kol­la ja et­si­vät löy­tö­jä maatilalta...
su: Mie­het kier­te­le­vät Penn­syl­va­niaa ja ta­paa­vat hul­lun tie­de­mie­hen, jo­ka tu­lee vas­taan oi­keal­la tankilla... Mi­ke ja Da­ve ta­paa­vat Ju­lien ja tu­tus­tu­vat hä­nen isän­sä ko­koel­maan, jo­ka si­säl­tää muun muas­sa har­vi­nai­sia mikroautoja.
19.00 Poliisit 2020
. Ou­lus­sa juh­li­taan Hor­kan elä­köi­ty­mis­tä. Hy­vin­kääl­lä juos­taan var­kaan perässä...
19.00 Poliisit 2020
Hä­meen­lin­nan par­tio tur­vaa Rii­hi­mäen Pri­dea, jo­ta vas­taan on uhattu...
19.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
19.00 Poliisit 2020
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
20.00: Hä­meen­lin­nan par­tio tur­vaa Rii­hi­mäen Pri­dea, jo­ta vas­taan on uhat­tu. Joen­suus­sa na­pa­taan törkyrattis.
19.55 Tulossa...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen pisteohjelma.
ti: Mi­ke ja Jer­sey Jon seik­kai­le­vat itä­ran­ni­kol­la ja et­si­vät löy­tö­jä maatilalta...
ke: Mie­het kier­te­le­vät Penn­syl­va­niaa ja ta­paa­vat hul­lun tiedemiehen,..
to: Mi­ke ja Da­ve ta­paa­vat Ju­lien ja tu­tus­tu­vat hä­nen isän­sä kokoelmaan,..
20.00 4D: Var­ta­lon koristelijat
Do­ku­men­tis­sa seu­ra­taan kol­mea ke­hon­muok­kauk­siin kouk­kuun jää­nyt­tä brittiä,..
20.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
21
21.00 Suo­rinta reittiä
Mat­ka jat­kuu Vaasaan,..
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
. Lois­taa­ko Dii­li-voit­ta­ja Soin­tu Borg tiu­kas­sa tin­kaus­taistossa?..
21.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
21.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Uu­si sarja alkaa!..
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
. Lois­taa­ko Dii­li-voit­ta­ja Soin­tu Borg tiu­kas­sa tin­kaus­tais­tos­sa? Mark­ku kor­jaa tuo­le­ja, mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na ei ole tuo­le­ja. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
21.00 4D: Pie­leen men­neet dieetit
Laih­du­tus­pil­le­rit ai­heut­ta­vat en­ne­nai­kai­sen kuoleman,..
22.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
Tul­li löy­tää hen­ki­löau­tos­ta kon­do­mei­hin pa­kat­tua nes­te­mäis­tä kokaiinia...
22.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
ke: Lop­pu­vuo­des­ta 2014 mies löy­tyi kuol­lee­na tam­pe­re­lai­sen lä­hiön kä­ve­lytieltä...
22.00 Tulossa...
22.00 Panttilainaamo
22.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
su: Lop­pu­vuo­des­ta 2014 mies löy­tyi kuol­lee­na tam­pe­re­lai­sen lä­hiön kä­ve­ly­tiel­tä. Tut­kin­ta käyn­nis­tyi lupaavasti,
22.05 Panttilainaamo
Co­rey saa mah­dol­li­suu­den os­taa suo­sik­kiyh­tyeen­sä muis­toesineitä...
22.55 Tulossa...
23.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ti: Te­zin tii­mi nou­taa lää­kin­tä­tar­vi­ke­kuormurin,..
ke: Lee pe­las­taa ja­keluautoa,..
to: Stig jou­tuu vaa­ran­paik­kaan, kun kuor­mu­ri suis­tuu tiel­tä mutkassa...
23.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Uu­si sarja alkaa!..
23.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
su: Te­zin tii­mi nou­taa lää­kin­tä­tar­vi­ke­kuormurin,.. Lee pe­las­taa ja­keluautoa,..
ma: Stig jou­tuu vaa­ranpaikkaan,..
0
00.00 Poliisit 2020
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
00.00 Keihäsmatkat
Ko­ti­mai­nen draa­ma­ko­media. (41')
00.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
01.00 Aust­ra­lian rajalla
01.00 4D: Am­mat­ti­na sek­sityöläinen
01.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
01.00 4D: Luk­sus­seu­ralaispalvelu
02.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
02.00 Rajavalvojat
02.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kau­si! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
3
03.00 Poliisit
03.00 4D: Elä­mä­ni on yh­tä orgasmia