Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12.
6
04.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Sean pe­las­taa ka­tu­maas­tu­ria sy­väs­tä ojas­ta ja saa kamp­pail­la piik­ki­pu­si­kon kans­sa. Myös Stig on luon­non ar­moil­la, kun vins­saus puun kaut­ta uh­kaa joh­taa ka­tast­ro­fiin. Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (45')
04.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
to: Nel­jän nuo­ru­kai­sen seu­rue kiin­nit­tää ra­ja­vi­ra­no­mais­ten huo­mion. Pian pal­jas­tuu, et­tä heil­lä ei ole puh­tai­ta jau­ho­ja pus­sis­sa. Mies­hie­ro­ja yrit­tää tul­la maa­han tu­ris­ti­vii­su­mil­la, mut­ta vir­kai­li­ja epäi­lee työn­te­koai­keita. (23')
pe: Hong­kon­gis­ta saa­pu­van nai­sen mat­ka­ta­va­rois­ta löy­tyy huu­me­jää­miä. Tar­kem­mat tut­ki­muk­set yl­lät­tä­vät tul­lin. Eng­lan­tia tai­ta­ma­ton kii­na­lais­nai­nen yrit­tää tuo­da maa­han suu­ren mää­rän kiel­let­ty­jä ta­va­roita. (22')
03.50 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
su: Uu­den-See­lan­nin ra­ja­val­vo­jat epäi­le­vät ni­ge­ria­lai­sen mie­hen lo­ma­mat­kan tar­koi­tus­ta. Aust­ra­lias­ta saa­puu jo tois­ta­mi­seen lä­hem­pää tar­kas­te­lua vaa­ti­vaa eläin­tai­det­ta maa­han. Pos­ti­ter­mi­naa­lis­sa hai­se­va pa­ket­ti ei hä­mää tark­ka­ne­näis­tä tul­li­virkailijaa.
9
09.00 Remp­pa vai muutto Suomi
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Jon­na Ort­ju kaup­paa har­vi­nais­ta Snoo­py-konsolia,..
to: Käy­kö kaup­pa lau­la­ja Kat­ja Kät­kän kanssa?..
pe: Mis­ka Haa­ka­na ja Ali­sa Aar­nio­mä­ki myy­vät he­vos­ta. He­li ihas­tuu Cadillaciin,
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
10.00: Mis­ka Haa­ka­na ja Ali­sa Aar­nio­mä­ki myy­vät he­vos­ta. He­li ihas­tuu Cadillaciin,
10.00 Nyt jos koskaan
Ja­nin unel­ma on pääs­tä po­lii­sik­si tai pa­lomieheksi...
10.00 Me postilaiset
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Van­taan lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­ses­sa la­ji­tel­laan jat­ku­vaa pa­ket­tien virtaa,..
pe: Abu ajaa truk­kia rah­ti­ter­mi­naa­lis­sa ja ker­too tarinansa,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Jon­na Ort­ju kaup­paa har­vi­nais­ta Snoo­py-konsolia,..
11.00 Ka­nadan rajalla
11.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
Chi­le­läis­nai­nen tuskastuu,..
11.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
11.30 Alas­kan jää­lentokenttä
Kol­me il­ma-alus­ta te­ke­vät yh­tei­sen ma­nööverin,..
11.30 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12
12.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
to: Mer­rie saa haas­ta­van työn,..
pe: Mer­rie jou­tuu li­kai­siin töi­hin, kun vie­mä­riau­to juut­tuu mutaan...
12.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
12.30 Aust­ra­lian rajalla
12.30 Alas­kan jää­lentokenttä
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Käy­kö kaup­pa lau­la­ja Kat­ja Kät­kän kanssa?..
to: Mis­ka Haa­ka­na ja Ali­sa Aar­nio­mä­ki myy­vät hevosta...
13.00 Remp­pa vai muutto Suomi
13.00 Alas­kan jää­lentokenttä
13.30 Diili
Ki­ven­ko­vat am­mat­ti­lai­set syy­nää­vät kil­pai­li­joi­den lii­kei­deat lä­pi­ko­tai­sin. Kum­pi va­kuut­taa joh­to­ryh­män, hen­ki­löt vai liikeideat?
13.30 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
14.30: Nok­ke­lat opis­ke­li­ja­po­jat ha­ke­vat si­joi­tus­ta kek­se­liääl­le muut­to­bis­nek­sel­leen kampuksella...
14.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
14.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
15.30: Maail­man ym­pä­ri 20 vuodessa...
14.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
15.00: Mi­kään ei pi­ris­tä ar­ki­päi­vää niin kuin ba­naa­nipuhelin,..
14.30 Diili
Kym­me­nen vii­kon ai­ka­na 14 kil­pai­li­jan jou­kos­ta on va­li­koi­tu­nut kak­si fi­na­lis­tia. Lii­kei­deat luo­vat nah­kan­sa uudelleen.
14.30 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
to: Kar­sin­nat ovat käyn­nis­sä ja osa on jo on­nis­tu­nut var­mis­ta­maan paik­kan­sa far­milaisina...
15
15.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
15.30 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
16.30: Mer­rie jou­tuu li­kai­siin töi­hin, kun vie­mä­riau­to juut­tuu mutaan...
15.55 Tulossa...
16.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
17.00: Chum ih­met­te­lee tun­nis­ta­ma­ton­ta lu­kue­si­net­tä, ja Rick ja Co­rey miettivät,..
16.00 Alas­kan jää­lentokenttä
16.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
16.00 Aust­ra­lian rajalla
16.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (45')
17.00: Tez puu­naa ajok­kin­sa puh­taak­si ja jou­tuu he­ti ää­rim­mäi­sen li­kai­seen työhön...
16.30 Rek­ka­kuskit Suomi
Ta­ka­tal­vi tuo mel­koi­sia haas­tei­ta Ri­kun työvuoroon,..
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ke: Mer­rie saa haas­ta­van työn, kun golf­ken­tän peh­meään maa­han up­poaa kak­si säi­liöautoa...
to: Mer­rie jou­tuu li­kai­siin töi­hin, kun vie­mä­riau­to juut­tuu mutaan...
17.30 Lei­jo­nan luola USA
Nok­ke­lat opis­ke­li­ja­po­jat ha­ke­vat si­joi­tus­ta kek­se­liääl­le muut­to­bis­nek­sel­leen kampuksella...
17.30 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ke­räi­li­jät et­si­vät pe­ria­me­rik­ka­lai­sia esi­nei­tä ja aarteita,..
18
18.00 Ennakkostudio
18.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ke: Mi­kään ei pi­ris­tä ar­ki­päi­vää niin kuin ba­naa­nipuhelin,..
to: Nyt saa­daan luo­laan mel­koi­nen säh­köjänis,..
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ruos­tei­sen kul­lan met­säs­tä­jät löy­tä­vät pa­lan ro­kin his­to­riaa: Ae­ros­mit­hin en­sim­mäi­sen keikkabussin...
18.30 F-lii­ga LI­VE: TPS - LASB
Kamp­pai­lu sa­li­ban­dyn Suo­men mes­ta­ruu­des­ta al­kaa syys­kuus­sa ja hui­pen­tuu ke­vään po­kaa­lin nos­toon! Kat­so kau­den jo­kai­nen mat­si suo­ra­na tai tal­len­tee­na! Ur­heiluohjelma.
18.30 New York 24/7
New Yor­kin vi­li­näs­sä tu­tus­tu­taan nyt hek­ti­sen työn te­kijöihin,..
18.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tii­su-yh­tyeen Hen­rik Il­li­kai­sen aar­tei­siin kuu­lu­vat vin­ta­ge­tau­lu Mat­ti Ny­kä­ses­tä ja Digimonit.
19.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
19.00 Poliisit 2022
Muo­nios­sa to­dis­te­taan suu­ria yli­no­peuk­sia ja Hel­sin­gis­sä hen­gen­vaa­ral­lis­ta lii­ken­ne­käyt­täytymistä.
19.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Sar­jas­sa Ar­man muut­taa kym­me­nek­si päi­väk­si yh­teisöön,..
19.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
19.30 Ama­zing Race Suomi
Kil­pai­li­jat suun­taa­vat luon­non hel­maan ja hi­vut­tau­tu­vat vai­je­ria myö­den jät­ti­mäi­sen luo­las­ton ylä­puo­lel­le. Tä­mä vaa­tii niin roh­keut­ta kuin voimaa,..
19.30 Rek­ka­kuskit Suomi
Ta­ka­tal­vi tuo mel­koi­sia haas­tei­ta Ri­kun työ­vuo­roon, kun hän mat­kaa mai­to­las­ti kyy­dis­sään Tem­mek­ses­tä Si­poon meijerille...
20.00 Rek­ka­kuskit Suomi
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
to: Ke­räi­li­jät et­si­vät pe­ria­me­rik­ka­lai­sia esi­nei­tä ja aarteita,..
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tii­su-yh­tyeen Hen­rik Il­li­kai­sen aar­tei­siin kuu­lu­vat vin­ta­ge­tau­lu Mat­ti Ny­kä­ses­tä ja Digimonit.
20.30 Los An­ge­le­sin kuningas
21
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
21.00 Tulossa...
21.00 Tulossa...
21.00 Tulossa...
21.00 elokuva: Kos­ki­nen: Raadonsyöjä
(Kos­ki­nen: Raa­don­syö­jä 2022) . Tam­pe­reen rai­tio­tien oh­jaus­kes­kuk­ses­ta löy­tyy mur­ha­tun oh­jel­mis­to­ne­ron ruumis...
21.00 elokuva: Mies ja alas­ton ase 33 1/3: Vii­meinen solvaus
. Mies ja alas­ton ase -ko­me­diat­ri­lo­gian vii­mei­nen elo­ku­va, jos­sa jo vä­lil­lä eläk­keel­le­kin jää­nyt po­lii­si Frank Dre­bin (Les­lie Niel­sen) jat­kaa kon­nien jäl­jit­tämistä...
21.00 elokuva: Juice
(Jui­ce 2018) . Vä­ke­vä hen­ki­lö­ku­va tai­tei­li­ja Jui­ce Les­ki­ses­tä, jo­ka kuu­lui Suo­men tun­ne­tuim­piin muu­si­koi­hin. Elo­ku­va kes­kit­tyy niin Jui­cen yk­si­tyi­se­lä­mään kuin hä­nen uraan­sa­kin, ja se pal­kit­tiin kol­mel­la Jus­sil­la vuo­den 2019 gaa­las­sa. Pääo­sis­sa: Ri­ku Nie­mi­nen, Ii­da-Ma­ria Heinonen,
21.05 Ama­zing Race Suomi
Kil­pai­li­jat suun­taa­vat luon­non hel­maan ja hi­vut­tau­tu­vat vai­je­ria myö­den jät­ti­mäi­sen luo­las­ton ylä­puo­lel­le. Tä­mä vaa­tii niin roh­keut­ta kuin voimaa,..
21.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
21.05 Rek­ka­kuskit Suomi
Ta­ka­tal­vi tuo mel­koi­sia haas­tei­ta Ri­kun työvuoroon,..
22.00 Petolliset
18 kil­pai­li­jaa saa­puu Va­na­jan­lin­naan pe­laa­maan elä­män­sä jän­nit­tä­vin­tä pe­liä, jos­sa ei voi luot­taa ke­neen­kään. Ket­kä kil­pai­li­jois­ta Ch­ris­tof­fer va­lit­see petollisiksi,
22.05 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Es­poo­lai­nen Ii­na on haa­veil­lut pää­sys­tä oh­jel­maan jo 20 vuoden ajan...
22.05 Alas­kan jää­lentokenttä
He­li­kop­te­ri tais­te­lee ai­kaa vas­taan pe­las­tus­teh­tävällä,..
22.35 Suo­men huu­to­kauppakeisari
22.50 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
la: Chum ih­met­te­lee tun­nis­ta­ma­ton­ta lu­kue­si­net­tä, ja Rick ja Co­rey miettivät,..
23.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.05 Poliisit 2022
23.10 New York 24/7
New Yor­kin vi­li­näs­sä tu­tus­tu­taan nyt hek­ti­sen työn te­kijöihin,..
23.30 Suomi Soi
Mi­ra Luo­ti ku­vai­lee mil­tä tuntuu,..
23.35 Poliisit 2022
23.50 Rek­ka­kuskit Suomi
23.45 Poliisit 2022
0
00.05 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Kau­si 5. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
00.10 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Kau­si 5. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
00.35 Ar­man Poh­jan­tähden alla
00.45 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Kau­si 5. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
00.50 Mui­nai­set avaruusoliot
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
01.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
01.05 Keihäsmatkat
Ko­ti­mai­nen draa­ma­ko­media. (41')
01.35 Mui­nai­set avaruusoliot
02.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
02.05 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
02.10 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
02.30 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
02.45 New York 24/7
03.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.50 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Mui­nai­set avaruusoliot
03.30 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.45 Rajavalvojat
Uu­den-See­lan­nin ra­ja­val­vo­jat epäi­le­vät ni­ge­ria­lai­sen mie­hen lo­ma­mat­kan tarkoitusta...
03.50 Rajavalvojat
04.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
04.30 Aust­ra­lian rajalla