Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
9
10.00 Remp­pa vai muutto Suomi
10.00 BumtsiBum
Oh­jel­man juon­taa Jaa­na Pel­ko­nen jouk­kue­kap­tee­nei­naan Le­ri Les­ki­nen ja Len­ni-Kal­le Tai­pa­le. Ko­ti­mai­nen mu­siikkiohjelma.
to: Bumt­si­Bum tar­joi­lee jäl­leen kat­tauk­sen upei­ta mu­siik­kie­sityksiä...
10.00 Nel­jät häät Suomi
Sa­ba­hin ku­nin­kaal­li­sis­sa mus­li­mi­häis­sä yh­dis­ty­vät kah­den maan perinteet...
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
11.00 Tulossa...
11.00 Koti koiralle
SARJA ALKAA!..
11.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
su: Crème ang­lai­ses­ta syn­tyy mo­nen­lai­sia jälkiruokia... Pan­nu­ka­kuis­ta ja le­tuis­ta on moneksi...
11.05 Mas­terC­hef Australia VIP
Kau­den en­sim­mäi­ses­sä pu­do­tus­haas­tees­sa ko­ka­taan kah­den kier­rok­sen verran,..
11.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
12
12.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (22')
12.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
to: Mo­net bri­tit muut­ta­vat ete­lään pa­rem­man elä­män toivossa...
pe: Su­kel­lu­so­pet­ta­jat Ed ja Jo saa­vat en­sim­mäi­set asiakkaansa...
12.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
su: Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­siikö Eva,..
12.45 Tulossa...
12.50 100 Places to Be
13.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: To­mil­la ja Ka­til­la on kak­si pien­tä tytärtä,..
13.00 Rem­palla tuloja
13.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.00: Pal­jon bi­let­tä­vä Marc et­sii it­sel­leen so­pi­vaa kump­pa­nia ai­na­kin yöe­lämään...
13.00 Rik­kaat ja rahattomat
Kau­den pää­tös­jak­sos­sa elä­miä ja bud­jet­te­ja vaih­ta­vat kak­si en­tis­tä lä­hihoitajaa,..
13.30 Sink­kuillallinen
Ete­läaf­rik­ka­lai­nen Lu­ke ra­kas­taa sus­hia ja et­sii ä­ly­käs­tä naista...
14.00 Rik­kaat ja rahattomat
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
to: Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
15.00: Ete­läaf­rik­ka­lai­nen Lu­ke ra­kas­taa sus­hia ja et­sii ä­ly­käs­tä nais­ta. Hän osal­lis­tuu lan­ku­tuskisaan,..
14.30 Rik­kaat ja rahattomat
15
15.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (22')
15.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
15.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
to: Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät tontin...
15.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
16.00: Mo­net bri­tit muut­ta­vat ete­lään pa­rem­man elä­män toivossa...
15.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
16.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
Har­bour Is­land Ba­ha­mal­la tun­ne­taan ran­nois­taan ja ren­nos­ta il­ma­pii­ristään...
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
ke: Ta­lial­le ja Tra­vi­sil­le on syn­ty­mäs­sä toi­nen lapsi...
to: Mi­ken ja Mic­hel­len ta­lon ala­ker­ta on pu­ret­tu ve­si­va­hin­gon jäljiltä...
16.00 Uu­si elä­mä etelässä
Su­kel­lu­so­pet­ta­jat Ed ja Jo saa­vat en­sim­mäi­set asiakkaansa...
16.30 Jaksa paremmin
17.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­siikö Eva,..
17.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
17.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
pe: Señor Vä­li­mä­ki tä­räyt­tää syn­nyin­kau­pun­kiin­sa Tampereelle...
17.00 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen viihdeohjelma.
18.10: Kär­ki­kym­me­ni­kön en­sim­mäi­ses­sä pu­do­tuk­ses­sa on kuu­si kil­pai­li­jaa ja kol­me kier­ros­ta, joil­ta jo­kai­sel­ta kak­si pää­see tur­vaan. Kil­pai­li­joi­den alus­sa va­lit­se­man pää­raa­ka-ai­neen on rii­tet­tä­vä ko­ko haas­teen ajaksi,
17.00 Hi­mohamstraajat
Elä­kei­käi­nen Ca­rol on tu­hon­nut oman ja avio­mie­hen­sä Da­ven ko­din jär­kyt­tä­väl­lä hamst­raa­mi­sel­laan, mi­kä on aja­nut ko­ko per­heen ää­ri­ra­joil­le. Pys­tyy­kö toh­to­ri Da­vid To­lin puut­tu­maan hamst­raa­mi­sen juu­ri­syi­hin sa­mal­la kun Do­rot­hyn tii­mi hoi­taa ta­lon siivoamisen?
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Pal­jon bi­let­tä­vä Marc et­sii it­sel­leen so­pi­vaa kump­pa­nia ai­na­kin yöe­lämään...
ke: Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
to: Ete­läaf­rik­ka­lai­nen Lu­ke ra­kas­taa sus­hia ja et­sii ä­ly­käs­tä naista...
18.00 Vie­rais­sa Australia
So­siaa­li­sen ko­keen kol­man­te­na päi­vä­nä psy­ko­lo­gi Jo Lamb­le opet­taa pa­reil­le em­pa­tiataitoja...
18.50 Mas­terC­hef Australia
Yl­lä­tys­laa­tik­ko­haas­tees­sa val­mis­te­taan täl­lä ker­taa an­nok­sia pie­ni­ko­koi­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta. Pie­neen an­nok­seen on mah­du­tet­ta­va mah­dol­li­sim­man pal­jon makua,..
19.00 Remp­pa vai muutto Suomi
19.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ke: Mo­net bri­tit muut­ta­vat ete­lään pa­rem­man elä­män toivossa...
to: Su­kel­lu­so­pet­ta­jat Ed ja Jo saa­vat en­sim­mäi­set asiakkaansa...
19.10 Hi­mohamstraajat
Bec­ky on hamst­ran­nut täy­teen mo­tel­lin­sa 15 huo­net­ta ja mo­tel­lin vie­rei­sen ta­lon, ei­kä ny­kyi­nen­kään asuin­ta­lo ole asuin­kel­poi­ses­sa kun­nos­sa. Asian­tun­ti­jat ja per­he yrit­tä­vät saa­da Bec­kyn ym­märtämään,
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
ti: Ta­lial­le ja Tra­vi­sil­le on syn­ty­mäs­sä toi­nen lapsi...
ke: Mi­ken ja Mic­hel­len ta­lon ala­ker­ta on pu­ret­tu ve­si­va­hin­gon jäljiltä...
to: Jes­si­can ja De­re­kin yl­lät­tä­vä per­heen­li­säys te­ki hei­dän ta­los­taan ker­ta­hei­tol­la ahtaamman...
20.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
20.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Loh­jal­la si­jaitsevan,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Greyn anatomia
Jo on jou­tu­nut kah­den mie­hen pyö­ri­tyk­seen, mut­ta kum­pi heis­tä on kil­tim­pi? Mi­ran­da on huo­lis­saan siitä,
21.00 Elokuva: Morsiusneidot
(Bri­des­maids 2011) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kaa­so ja mor­sius­nei­to käy­vät ki­saa sii­tä, kum­pi on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä. Häät lä­hes­ty­vät, ja kii­vas kil­pai­lu joh­taa mo­nen­lai­siin kom­mel­luk­siin. Pääo­sis­sa: Kris­ten Wiig, Ro­se Byr­ne, Me­lis­sa Mc­Cart­hy, Maya Ru­dolph, Rebel Wilson.
21.00 DOC
Giu­lia jou­tuu haas­ta­vaan ti­lan­tee­seen, kun hän saa po­ti­laak­seen tut­tua­kin tu­tum­man henkilön...
21.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
21.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Loh­jal­la si­jaitsevan,..
21.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Mar­bel­la nou­si seu­ra­pii­rien suo­sioon 1950-lu­vul­la, mut­ta ko­ki not­kahduksen...
21.00 Elokuva: Blondin kosto
. Ree­se Wit­hers­poon on me­nes­tys­ko­me­dias­sa kam­puk­sen pir­teä blon­dip­rin­ses­sa El­le Woods, jon­ka poi­kays­tä­vä ot­taa hat­kat ja läh­tee sy­väl­li­sem­piin pii­rei­hin Har­var­din oi­keus­tie­teel­li­seen. El­le päät­tää seu­ra­ta pe­räs­sä ja to­dis­taa, et­tä vaa­lei­den kut­rien al­ta löy­tyy myös älliä.
22.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set poh­ti­vat mil­tä ar­ki sul­ha­seh­dok­kaan kans­sa näyt­täi­si. Häi­hin ol­les­sa 16 päi­vää aikaa,
22.00 Greyn anatomia
Jo on jou­tu­nut kah­den mie­hen pyö­ri­tyk­seen, mut­ta kum­pi heis­tä on kil­tim­pi? Mi­ran­da on huo­lis­saan siitä,
22.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
22.00 Vie­rais­sa Australia
Pa­rin­vaih­don nel­jän­te­nä päi­vä­nä psy­ko­lo­git Jo Lamb­le ja Pe­ter Char­les­ton pi­tä­vät pei­liä koe­pa­rien edessä,..
22.15 Remp­pa vai muutto Suomi
23.00 Sink­kuillallinen
Re­bec­ca pi­tää pais­ti­päi­väl­li­sis­tä ja ha­luaa miehen,..
23.00 Tulossa...
23.00 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Sutela)..
23.15 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
23.10 Rak­kau­des­ta vai rahasta
23.05 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Sutela)..
23.35 Sink­kuillallinen
0
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.15 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
00.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
00.10 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
00.05 Vie­rais­sa Australia
00.35 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.00 Vie­rais­sa Australia
01.15 Uu­si elä­mä etelässä
01.05 Uu­si elä­mä etelässä
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.15 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.35 Uu­si elä­mä etelässä
02.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
02.05 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
02.15 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
02.10 Oran­ge Is the New Black
02.15 Oran­ge Is the New Black
Mo­ni­kin tu­le­vai­suus on vaa­ka­lau­dal­la, kun Litch­fiel­din asuk­kaat koh­taa­vat pa­him­mat painajaisensa.
3