Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Täy­si kaaos on päällä,..
ke: Kau­den laan­tues­sa on­gel­mat ei­vät hellitä...
pe: 1. jakso...
06.00 Päihdekoukussa
Clif­ford on riip­pu­vai­nen me­tam­fe­ta­mii­nis­ta, Hay­ley al­koholista...
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
CBP At­lan­ta et­sii pentuja,..
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Parhaat palat
pe: Lai­vas­ton häm­men­tä­vin kalastaja,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
07.30: Nor­jan jäi­sil­lä val­tateillä,..
06.45 Au­tojen ensiapu
07.25 Saa­ri ilman lakeja
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Pol aut­taa van­haa leh­mää vai­keas­sa poi­kimisessa...
08.00 Ulos luontoon
08.00 Puo­li seitsemän
08.15 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
08.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
08.30 Flink­ki­lä & Kellomäki
08.30 Pisara
08.30 Akuut­ti: Kun nuo­ren sy­dän pettää
08.15 Mui­nai­sen maail­man arkkitehdit
08.30 Efter Nio
Ko­ri­pal­loe­lä­ke­läi­nen Pet­te­ri Ko­po­nen, vä­ria­sian­tun­ti­ja Sa­ra Garanty,..
08.35 Ju­malanpalvelus
Ju­ma­lan­pal­ve­lus Vaa­san kirkossa...
9
09.00 Per­jan­tai: Mi­hin tar­vit­sem­me vankiloita?
09.00 Me­ret ilman vettä
09.00 Tap­pavat vaistot
Us­ko­mat­to­mia ta­ri­noi­ta eläimistä,..
09.00 Vii­kin­kien nousu ja tuho
09.20 Ykkösaamu
09.25 Made In A Day
09.35 Tai­vaallista menoa
09.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
09.31 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
09.31 Nappulat
09.00 Me­ret ilman vettä
09.41 HYRRÄ
09.55 Aust­ra­lian rajalla
09.00 Me­ret ilman vettä
09.56 Per­he ir­ti penkistä
09.55 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
10.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
10.04 Su­perapulaiset
10.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
10.15 Arto Nyberg
10.00 Saa­ri il­man la­keja: Alaska
10.55 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Tri Oak­leyn per­heen koi­ra on kiimassa,..
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 112 Hätäkeskus
Kes­ki-Uu­den­maan pe­las­tus­lai­tok­sel­la va­rau­du­taan len­to-on­net­to­muusvaaraan...
11.08 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.16 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.24 Yle Uutiset Häme
11.32 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.40 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.48 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Osa 15. Ter­ve­tu­loa 2000-luvulle...
11.56 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.55 Mi­kaela & Thomas
12
12.04 Yle Uutiset Lappi
12.12 Yle Oddasat
12.10 Ykkösaamu
12.16 Oddasat
11.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
12.30 Strömsö
12.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
12.30 A-Talk
12.55 Hirviökala
ti: Zeb Ho­gan tut­kii Mur­ray-joes­ta lä­hes ka­don­nut­ta Mur­ray cod -kalaa.
12.50 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Vie­lä­kin se sama isä
13.05 A-studio
13.00 Hirviökala
13.00 Hirviökala
13.00 Men­nei­syy­den metsästäjät
13.10 A-studio
13.10 Pisara
13.15 RSO Mu­siikkitalossa
13.00 Len­to­turmatutkinta
13.40 Viimeinen sana
13.50 Jump­pa­het­ki: Tuolijumppa
13.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­pai­no ja voimaharjoitus
13.50 Jump­pa­het­ki: Reipas jumppa
13.50 Jump­pa­het­ki: Ke­hon­huol­to ja venyttely
13.50 Jump­pa­het­ki: Pihajumppa
14.00 Taas ta­paam­me Suo­misen perheen
Ol­li tut­kii mur­ha­polt­toa ke­sä­pi­tä­jän­sä ni­mis­mie­he­nä ja jou­tuu rik­kaan kau­not­ta­ren lumoihin...
14.00 Jo­han nyt on markkinat
So­ti­las­fars­si pie­nes­tä va­rus­kun­ta­kau­pun­gis­ta, jon­ka rau­haa sot­kee van­ki­kar­ku­ri. O: Aar­ne Tar­kas. Pääo­sis­sa: Es­ko Salminen,
14.00 Sil­lan­kor­van emäntä
Elo­ku­va maa­ti­lan les­kie­män­näs­tä, jo­ka jou­tuu tyt­tä­ren­sä kans­sa kamp­pai­le­maan sa­mas­ta mie­hes­tä. O: Ilmari Unho.
14.00 Vat­sa si­sään - rinta ulos
Ko­me­dia ar­mei­jan kap­tee­nin seik­kai­luis­ta tyt­tö­jen si­säop­pi­lai­tok­ses­sa. O: Aar­ne Tarkas...
14.00 Ei ruu­mii­ta ma­kuuhuoneeseen
Jän­ni­tys­ko­me­dia up­see­reis­ta, jot­ka Es­pan­jan lo­mal­la tör­mää­vät ra­han­vää­ren­täliigaan...
14.15 Puo­li seitsemän
14.10 Per­jan­tai: Mik­si mie­lem­me sairastuvat?
14.45 Uusi päivä
15.12: Iris jou­tuu kii­pe­liin. Te­ro te­kee Mai­jaan vaikutuksen.
15.40: Sa­ka­ri kuu­lee kai­ku­ja men­nei­syydestä...
16.08: Son­ja pää­see sel­vil­le Sa­ka­rin sa­laisuudesta...
14.50 Ken­tän laidalla
Lång­film Pro­duc­tions 2021.
15.28: Pe­laa­jat kapinoivat,..
16.04: Mar­lo­nin mu­sa­vi­deo me­nes­tyy youtubessa...
15
15.35 Ylen aamun parhaat
15.25 Ylen aamun parhaat
15.30 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Ylen aamun parhaat
16.00 Ke­rok­sen hau­da­tut salaisuudet
16.00 Suur­ten py­ra­mi­dien ka­donneet haudat
16.00 Muu­mioi­den valtakunta
15.55 Muu­mioi­den valtakunta
16.00 Nii­lin tul­vineet haudat
16.40 Egen­lan­din matkakohteet
16.45 Uusi Kino: Kan­san­ra­dio - ru­non­laulajien maa
16.55 Au­tojen ensiapu
16.50 Merkkien salat
17.01 Unna Junná
17.01 Askarrellaan
17.00 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 28.9.
17.00 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 29.9.
17.04 Isot koneet
17.10 Uk­rai­nas­ta Paraisille
He jou­tu­vat läh­te­mään kii­rel­lä ko­ti­maas­taan, hyp­pää­vät en­sim­mäi­seen bussiin,..
17.00 Au­tojen ensiapu
17.08 Pik­ku Kakkosen posti
17.16 Aamuleikki
17.20 Ken­tän laidalla
Lång­film Pro­duc­tions 2021.
to: Pe­laa­jat kapinoivat,..
17.00 Au­tojen ensiapu
17.00 Aust­ra­lian rajalla
17.15 Ki­no Suo­mi: Mo­na ja pa­la­van rakkauden aika
(Suo­mi 1983) Herk­kä elo­ku­va ty­tös­tä, jo­ka nuo­ruu­den et­sin­tö­jen kes­kel­lä löy­tää us­kon Jee­suk­seen. Pääo­sis­sa An­na-Lee­na Här­kö­nen, Mark­ku Hal­me, Te­ro Jart­ti, Sa­ri Mäl­li­nen, Lii­sa­mai­ja Laak­so­nen. Oh­jaus Mik­ko Niskanen.
17.00 Au­tojen ensiapu
17.28 It­se asias­sa kuul­tu­na Jaakko Numminen
17.45 Uusi päivä
17.50 Ken­tän laidalla
Mar­lo­nin mu­sa­vi­deo me­nes­tyy youtubessa...
18
18.00 Uusi päivä
ke: Sa­ka­ri kuu­lee kai­ku­ja men­nei­syydestä...
18.15 Kaik­ki ir­ti eläi­mis­tä: Tun­tematon kana
18.30 Puo­li seitsemän
to: Käym­me myös katsomassa,..
18.45 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
19.00 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
19.00 Sii­rin eris­kum­mal­linen elämä
19.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
19.00 Trauma
19.00 Viimeinen sana
19.00 Strömsö
19.15 Sportliv
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.00 112 Hätäkeskus
19.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
An­ne Flink­ki­län vie­rai­na tie­to­kir­jai­li­ja Han­na Jensen,..
19.54 Luottomies 2
19.45 Egenland
Saa­pas len­tää Lep­pävirralla,..
19.55 Sis­kon­pe­ti: Pusi pusi pus
20.00 MOT: Cos­ta del Crime
20.00 Akuut­ti: Kun nuo­ren sy­dän pettää
20.00 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
20.00 Luottomies 2
20.05 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
20.21 Pirjo
20.15 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
20.29 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Arto Nyberg
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.00 Per­jan­tai: Mik­si mie­lem­me sairastuvat?
21.05 Hel­sin­ki-syndrooma
Tiis­tai-il­ta. Kun Elias Ka­ron (Pe­ter Fran­zén) suun­ni­tel­mat me­ne­vät pieleen,..
21.35 Ki­no Suo­mi: Mo­na ja pa­la­van rakkauden aika
(Suo­mi 1983) Herk­kä elo­ku­va ty­tös­tä, jo­ka nuo­ruu­den et­sin­tö­jen kes­kel­lä löy­tää us­kon Jee­suk­seen. Pääo­sis­sa An­na-Lee­na Här­kö­nen, Mark­ku Hal­me, Te­ro Jart­ti, Sa­ri Mällinen,
21.45 Ivalo
Pros­ti­tuoi­tu­jen mur­ha tuo pai­kal­le myös KRP:n,..
21.40 Ivalo
Pros­ti­tuoi­tu­jen mur­ha tuo pai­kal­le myös KRP:n, ja Ni­na pa­ko­te­taan syr­jään tutkimuksista.
21.45 Pelt­sin toinen luonto
Erä­maan rau­ha on kaukana,..
21.45 Efter Nio
Ko­ri­pal­loe­lä­ke­läi­nen Pet­te­ri Ko­po­nen, vä­ria­sian­tun­ti­ja Sa­ra Ga­ran­ty, is­la­mo­lo­gi Ni­na Björkman,
21.45 Ter­hi Pa­nu­la ja Ih­misen ääni
22.00 Ih­misen ääni
Jean Coc­teaun näy­tel­mä Ih­mi­sen ää­ni ker­too luo­pu­mi­sen vaikeudesta...
21.55 Ve­sa­la YleXPopissa
Le­gen­daa­ri­nen Ve­sa­la kork­ka­si keik­ka­ke­sän YleX­Po­pin la­val­la! Ve­sa­la tun­ne­taan näyt­tä­vis­tä keikoistaan...
22.15 Hel­sin­ki-syndrooma
Tiis­tai­päi­vä. Kaap­pau­suu­ti­set le­viä­vät ym­pä­ri maailmaa...
22.31 Ken­tän laidalla
Mar­lo­nin mu­sa­vi­deo me­nes­tyy youtubessa...
22.26 Yle Live: Apulanta
22.45 Koh­taa­miset ja erot
22.47 Vii­vi & Pih­la­ja YleXPopissa
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
23.00 Huumebisnes Oy
23.09 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
23.00 Huumebisnes Oy
MD­MA:n käyt­tö on rä­jäh­tä­nyt elekt­ro­ni­sen tans­si­mu­sii­kin suo­sion myötä...
23.00 Huumebisnes Oy
23.20 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Mi­rel­la, häkkilintu
23.25 Uusi Kino: Myrsky
23.45 Ken­tän laidalla
Lång­film Pro­duc­tions 2021.
22.00 Ja­ne Goodall: Toivo
Jat­koa vuo­den 2017 JA­NE-elokuvalle ...
23.43 Uusi Kino: To Teach a Bird to Fly
0
00.00 Het­ki ennen tuhoa
Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
00.00 Het­ki en­nen tuhoa: kooste
00.00 Myrs­kyn jäljillä
00.00 Rajasota
Agen­tit saa­vat kä­siin­sä vaarallista,..
00.00 In­si­de: Amerikan mafia
01.05 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
01.05 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
01.00 Nar­co Wars: Cha­sing the Dragon
01.00 Maail­man­so­ta yl­häältä päin
01.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
01.00 Vii­kin­kien nousu ja tuho
02.05 Jät­ti­mäiset Koneet
02.05 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
02.00 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
02.00 Yu­ko­nin kultamaat
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
02.00 Hit­ler-nuo­ret: Nat­sien lapsisotilaat
02.00 Au­tojen ensiapu
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 Alamaailma Oy
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Myrskyjen vuosi
03.45 Food Factory
04.30 Erakot
04.30 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
04.30 So­tu­rien haudoilla
04.30 Scien­ce of Stupid
04.30 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
Do­ku­menttisarja,..
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.