Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 20 21 22 23 24
29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
6
06.00 Aust­ra­lian rajalla
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
to: JFK:n len­toa­se­mal­la CBP saa selville,..
pe: CBP:n No­ga­les koh­taa kasvavan,..
06.00 Kal­te­reiden takana
Van­ki­las­sa ri­kol­li­set saa­vat mah­dol­li­suu­den muut­taa tapansa...
06.00 Rajasota
06.20 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
ti: Agen­tit saa­vat mah­ta­van voiton,..
06.45 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
Mar­ti­nin ym­pä­ris­tös­sä toi­mi­van ran­nik­ko­var­tion matkaan.
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
06.45 Antarktis
Asu­mis­kel­voton alue...
07.05 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
07.30 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä: mat­ka Andien yli
07.30 Saa­ri ilman lakeja
07.30 Eu­roop­pa yl­häältä päin
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
07.50 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä: mat­ka Andien yli
08.15 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
pe: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Hatšepsutia,..
08.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
08.15 Suuri vaellus
Suu­ri vael­lus on jat­ku­nut 14 päivää,..
08.30 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
9
09.00 Ykkösaamu
Ke­hi­tys­vauh­din kiih­tyes­sä tär­keä kysymys on,..
09.00 Pisara
09.00 Ra­jauk­sen ulkopuolella
09.00 Muis­ti: Se­kai­sin shaahista
09.00 Efter Nio
Joo­nas Nord­ma­nin en­sim­mäi­nen haas­tat­te­lu ruotsiksi,..
09.01 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
09.01 Sa­la­saa­ren seikkailijat
09.05 Riemulaulut
So­lis­tei­na ja Py­hän kos­ke­tuk­ses­ta kes­kus­te­le­mas­sa Juk­ka Lep­pi­lam­pi ja Je­pa Lambert...
09.00 Au­tojen ensiapu
09.30 Si­ni­nen lau­lu: Suo­men tai­teiden tarina
Osa 11: Kos­ke­tus­pin­to­ja to­del­li­suu­teen 1972 - 1982...
09.25 Su­perapulaiset
09.45 Au pai­rit Ete­lä-Afrikassa
11.38: Puo­li­vä­li­ma­sen­nus vai­vaa au paireja...
09.00 Eläin­tar­han salaisuudet
09.57 Råtta Booris
10.00 Ra­vin­to­lat maail­man laidalla
10.00 Ra­vin­to­lat maail­man laidalla
10.00 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
10.00 Me­ret ilman vettä
Eräs maail­man syn­kim­mis­tä me­rel­lä teh­dyis­tä ri­kok­sis­ta oli Lu­co­na-aluk­sen ta­hal­li­nen upottaminen,..
09.15 Au­tojen ensiapu
10.15 Ju­na­mat­kat yl­häältä päin
10.00 Ra­vin­to­lat maail­man laidalla
11.04 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
11.07 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.13 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.19 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.22 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.28 Yle Uutiset Lappi
11.31 Yle Oddasat
11.30 Mi­kaela&Thomas
11.36 Au pai­rit Ete­lä-Afrikassa
12.05: Au pai­rit ovat pa­lan­neet road tripiltä,..
11.35 Oddasat
11.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
11.00 Len­to­turmatutkinta
11.45 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ben­saa suonissa
12
12.00 Me­ret ilman vettä
12.00 Me­ret ilman vettä
12.00 Ku­nin­gat­taren kuolema
Yh­te­nä syy­nä pi­de­tään tor­jun­ta-aineita...
12.20 Juu­rien ke­sä: Sa­mi Yaf­fa - Sound Tracker
(U) Oh­jel­ma on osa Yle Ra­dio 1:n ja Yle Tee­man Juu­rien kesää.
12.10 Me­ret ilman vettä
12.40 A-Talk
13.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
13.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
12.55 Kar­hun valtakunta
13.10 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Parhaat palat
13.05 Suo­mi koo­mi­koiden silmin
13.20 St­röm­sön talkoot
13.20 Pisara
13.25 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri ja Bo­ris Giltburg,..
13.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­paino ja voima
13.52 Jump­pa­het­ki: Vet­reyt­tä selkään
13.50 Jump­pa­het­ki: Kehonhallinta
13.50 Jump­pa­het­ki: Voimaa reisiin
13.50 Jump­pa­het­ki: Ve­nyt­te­ly ja rentoutus
13.46 Merkkien salat
14.00 Tou­kokuun taika
Ke­säi­ses­sä rak­kaus­ta­ri­nas­sa man­ne­kii­ni pää­see hie­nos­to­pii­rei­hin kun hän­tä luul­laan kaup­pa­neu­vok­sen tyttäreksi.
14.00 Yö­vartija vain
Ker­to­mus ikään­ty­nees­tä yö­var­ti­jas­ta ja hä­nen kau­niis­ta tyt­tä­res­tään, jo­hon teh­taan­joh­ta­jan poi­ka rakastuu.
14.00 Pin­siön parooni
Elo­ku­va työ­läis­per­hees­tä, jo­ka ra­ken­taa tal­koo­voi­min uut­ta ko­tia it­sel­leen. O: Ed­vin Laine...
14.00 Kol­men kau­pungin kasvot
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Suo­men kol­mes­ta suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta Helsingistä,
14.00 Vil­lin Pohjolan kulta
Vauh­di­kas suo­ma­lais­länk­kä­ri kul­taa kai­va­vis­ta Vor­nan vel­jek­sis­tä, jot­ka la­vas­te­taan syyl­li­sik­si kul­ta­ryöstöön...
14.05 Työu­ran jatkajat
14.20 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
14.15 Ihantalan ihme
Neu­vos­to­lii­ton suur­hyök­käys Suo­meen al­koi val­ta­val­la yli­voi­mal­la ke­sä­kuussa 1944...
14.50 Unel­ma Oy: Kuo­le­man­vä­sy­mys ja kiitollisuus
15
15.10 Tee­mu Kes­ki­sar­ja ja kuol­leet ihmiset
15.25 Ylen aamun parhaat
15.35 Ylen aamun parhaat
15.30 Ylen aamun parhaat
15.20 Su­pe­rih­mi­set - pii­lo­tet­tua ky­kyä etsimässä
15.35 Ra­dio Suo­men Ke­säilta yhdessä
17.00: Ra­dio Suo­men Ke­säil­ta yh­des­sä -kon­sert­ti suo­ra­na Hä­meen­lin­nan Lin­nan­puis­tos­ta. La­val­la Ves­te­ri­nen yhtyeineen.
15.30 Aust­ra­lian rajalla
16.00 Au­tojen ensiapu
16.00 Au­tojen ensiapu
16.15 A-studio
Juon­ta­ja­na Pet­ri Rai­vio. #yleastudio
16.20 A-stu­dio viit­tomakielellä
16.20 A-studio
16.00 Au­tojen ensiapu
16.35 Prons­si­lis­ko ja kul­takuoriainen
Prons­si­lis­ko ja kul­ta­kuo­riai­nen -do­ku­men­tis­sa luon­to ku­hi­see elä­mää ruo­hon­juu­ritasolla...
16.00 Au­tojen ensiapu
17.01 Unna Junná
17.01 Askarrellaan
17.00 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 31.5.
17.01 Pik­ku Kak­ko­nen viit­tomakielellä
17.01 Pik­ku Kakkosen posti
17.09 Ri­kun ja Ramin laulut
17.00 Tu­hoi­sat suun­nitteluvirheet
17.05 Pikku Kakkonen
17.09 Tuomon laulu
17.11 Aamutuuma
17.00 Tu­hoi­sat suun­nitteluvirheet
17.00 Tu­hoi­sat suun­nitteluvirheet
17.00 Tu­hoi­sat suun­nitteluvirheet
17.00 Tu­hoi­sat suun­nitteluvirheet
17.30 Luottomies
17.30 Reinikainen
17.30 Reinikainen
17.35 Kalassa!
17.39 Pikku Kakkonen
17.35 So­ra­mont­tuprinsessat
17.40 Luottomies
18.00 So­ra­mont­tuprinsessat
Sar­ja ker­too uus­perheestä,..
17.57 So­ra­mont­tuprinsessat
18
18.05 Latela
18.01 Ko­van viikon ilta
18.25 Latela
18.35 Latela
18.30 Papisto
En­tä rip­pikouluja?..
18.34 Ku­nin­gat­taren kuolema
Yh­te­nä syy­nä pi­de­tään tor­jun­ta-aineita...
18.30 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
18.40 Tur­vet­ta ja timantteja
Tur­pei­nen saa ko­kea hiuk­sia nos­tat­ta­van yl­lä­tyk­sen par­tu­ri­reissullaan...
18.55 Sportliv
18.50 Stunttijengi
19.00 Latela
19.05 Pulkkinen
E: Ja­ri Sal­mi, Ant­ti Vir­ma­vir­ta ja Ju­ha Jo­ke­la. K: Ja­ri Sal­mi ja Juha Jokela.
19.00 St­röm­sön talkoot
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.40 Ke­säillan valssi
Juon­ta­ji­na Sa­ri Tam­mi­nen ja Jan­ne Ka­ta­ja. (2008) (U)
19.00 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
19.55 Pirjo
19.00 Ja­mes Webb -te­les­koop­pi: ku­via avaruudesta
19.54 Ef­ter Nion parhaat
19.00 Au­tojen ensiapu
20.00 Tee­mu Kes­ki­sar­ja ja kuol­leet ihmiset
20.00 Su­pe­rih­mi­set - pii­lo­tet­tua ky­kyä etsimässä
20.00 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
20.00 Ko­van viikon ilta
20.00 Vir­sistä viisi
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Eränkävijät
21.00 A-studio
Juon­ta­ja­na Pet­ri Rai­vio. #yleastudio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.00 Ko­van viikon ilta
21.05 Suo­mi-Filmin tarina
Elo­ku­vayh­tiö Suo­mi-Fil­min his­to­ria 1944 - 1949...
21.30 Py­säyt­tä­kää Nyqvist
Nyq­vist on yk­si­näi­sem­pi kuin koskaan...
21.35 Tur­vet­ta ja timantteja
Tur­pei­nen saa ko­kea hiuk­sia nos­tat­ta­van yl­lä­tyk­sen par­tu­ri­reissullaan...
21.45 Eränkävijät
21.45 Efter Nio
Joo­nas Nord­ma­nin en­sim­mäi­nen haas­tat­te­lu ruot­sik­si, Ro­bert Berg­hol­min opas­ta­ma mat­ka Jan­nen ohutsuoleen,
22.00 Ih­meel­li­set superautot
Bent­ley Con­ti­nen­tal Gt on räp­pä­rei­den, ur­hei­lu­täh­tien, mil­jo­nää­rien ja mil­jar­döö­rien suosikki...
22.01 Is­kel­mä-Suo­mi: Koh­talon tähdet
Hä­nen ta­ri­nas­saan pi­tää ol­la var­jo­ja. Ola­vi Vir­ta, Ir­win, Badding,..
22.15 Tehdas
Teh­taan ko­neet huu­to­kau­pa­taan. Voit­ta­ja on yl­lä­tys kaikille...
22.25 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Unien herra
22.35 Ti­mant­ti­nen keikka 3
22.40 Yle Live: Tuuletar
22.41 Reinikainen
22.45 Eränkävijät
23.13: Aki,..
23.00 Mars: Spa­ceX:n sisällä
23.05 Mi­nun musiikkini
23.00 Hillo
23.00 Ja­mes Webb -te­les­koop­pi: ku­via avaruudesta
23.31 Eränkävijät
23.00 Vii­kin­kien nousu ja tuho
23.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.00 Au­tojen ensiapu
23.00 Alamaailma Oy
0
00.00 Me­ret ilman vettä
00.00 Me­ret ilman lakeja
00.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
01.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
01.00 Toi­nen maail­man­so­ta Eu­roo­pas­sa: Ää­niä rintamalta
01.00 In­si­de North Ko­rea's Dynasty
01.00 Vii­kin­kien nousu ja tuho
01.00 UFOT: Tun­te­mat­to­man äärellä
01.45 Ih­meel­li­set superautot
01.50 Saa­ri ilman lakeja
02.00 Nar­co Wars: The Mob
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Yu­ko­nin kultamaat
02.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
02.00 Au­tojen ensiapu
02.40 Len­to­turmatutkinta
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.25 Food Factory
03.45 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Het­ki ennen tuhoa
03.45 Food Factory
04.05 Alas­kan len­topelastajat
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Alas­kan len­topelastajat
04.30 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
04.30 Ve­riset tarinat
04.30 Scien­ce of Stupid
04.30 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
04.50 Van­ki­las­sa ulkomailla
Do­ku­menttisarja,..
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
05.35 Aust­ra­lian rajalla