Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
. Bon: So­naat­ti cem­ba­lol­le B-duuri op. ..
23.10 Yöklassinen
(Eli­za­beth Hai­nen) . 23:21 Graup­ner: Sar­ja kah­del­le hui­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le D-duuri ...
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä: Ka­teus ja ah­neus syn­nyt­ti­vät Met­ro­po­li­tan-oopperan
07.10 Aamusoitto
ti: (Hoff­mu­sic Mannheim) ...
ke: A. Mo­zart: Ron­do se­re­na­dis­ta D-duuri ..
to: Su­san­nan sa­laisuus ...
07.05 Aamusoitto
Sc­hu­bert: Al­leg­ro mol­to so­na­tii­nis­ta viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 1 D-duuri ..
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
ti: Vie­raa­na elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mi­ka Lin­ti­lä (kesk) ...
08.05 Min­ne Rin­ne vie: Blue­tooth-kaiut­ti­men sielunmessu
08.05 Kuu­si ku­vaa: Toi­mit­ta­ja Eeva Lennon
08.25 Kult­tuu­ri­duu­na­rit: Tv-sar­jan teos­sa tar­vi­taan ryh­mä­dy­na­mii­kan ka­pellimestari
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ti: (Von Hert­zen Brot­hers) . Tre­net: Blå hav (Har­mo­ny Sisters) ...
ke: (Kip­pa­rik­var­tet­ti) . Wood: Les Ro­ses de Pi­car­die (Dan­sons la rose) ..
to: (Per­cy Fait­hin or­kes­te­ri ja kuo­ro) . Scott: En doft av honung ..
la: (Ma­ry Ford ja Les Paul) . Si­mons: Cu­ba­na­can (Ola­vi Virta) ...
09.05 Ris­ton Va­lin­nan ää­ni­kir­jei­tä Roomasta
Ris­to Nor­del­lin tuo­kio­ku­via Roo­man ka­duil­ta, kujilta,..
10.00 Ri­ku Ran­ta­la: M/S Mys­te­ry: Ikuinen vappu
10.00 Sa­ri Val­to: Ke­ho ja mie­li kä­si kä­des­sä - vai yh­teys poikki?
10.00 Brysselin kone
10.00 Vir­ta­sen ta­lous­his­to­ria: Päi­vä pa­ra­tii­sis­sa – ta­va­ra­ta­lot va­paut­ti­vat nai­set vel­vollisuuksista
10.00 Ruben Stiller
10.00 Yle Uutiset
10.00 Py­hiin­vael­lus­kirk­ko – On­ko os­tos­kes­kus pyhä paikka
Kes­kus­te­li­joi­na tut­ki­ja Tiia Sahrakorpi,..
10.05 Rä­jäy­tys­ku­va: “Tää ei tuu iki­nä on­nis­tu­maan” - ko­ro­na­ro­kotteen matka
10.40 Ei­li­sen ää­ni: Öl­jyn­po­raa­jien elä­mää kir­giisiaroilla
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
10.52 Rytmikamari
11.00 Vä­li­le­vy­jä ret­kel­lä: Van­ha met­sä, van­ha tie, vanha lähde
11.00 Ar­kea mul­lis­ta­neet kek­sin­nöt: Kä­ti­lö Ei­ja ja synnytystuoli
11.00 Ris­ton Va­lin­nan ää­ni­kir­jei­tä Roomasta
11.00 Pert­tu Pölönen
Vaik­ka et lu­ki­si­kaan self help -opuk­sia niin kuun­te­le tä­mä jakso...
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä: Ka­teus ja ah­neus syn­nyt­ti­vät Met­ro­po­li­tan-oopperan
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
11.00 Ka­to­li­nen mes­su Py­hän Ola­vin kir­kos­ta Jy­väskylästä
11.40 Musiikkia
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 His­to­riaa: Ame­ri­kan­kir­jei­tä Pöl­jän-ky­läl­le: Kah­via, kah­via, kahvia...
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Rak­kau­den huu­maa an­tii­kin Roomassa
12.10 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Ase­vel­jeys päättyy
12.10 Ki­du­tuk­sen his­to­ria: Us­kon­not suo­si­vat ruos­ki­miskidutusta
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Kuin­ka kvant­ti­tie­to­ko­neet toimivat?
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Mu­siikkikamari
12.30 Tie­det­rip­pi: Vii­mei­nen ih­mi­nen, jo­ka tiesi kaiken
12.25 12 dik­taat­to­ria: Suu­ri ruo­ri­mies Mao Zedong
12.55 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Si­ni­sen baretin alla
13.00 Vä­li­le­vy­jä ret­kel­lä: Van­ha met­sä, van­ha tie, vanha lähde
13.00 Ar­kea mul­lis­ta­neet kek­sin­nöt: Kä­ti­lö Ei­ja ja synnytystuoli
13.21 Yk­si on hy­vää seuraa
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: A. Mo­zart: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 18 G-duuri ..
ke: . Vi­val­di: Hui­lu­kon­sert­to D-duu­ri (Tikli) ..
to: Suur­ten jo­kien lau­lu (Mos­ko­van ka­ma­riork. . A...
pe: Pa­la­dii­nit . F. Cou­pe­rin: Les ro­zeaux (Mi­ka Väy­ry­nen, har­monikka) ...
13.40 Musiikkia
14.00 Ola­vi Sep­pä­nen ja maail­man kie­let: Kreik­ka – Sa­no­vat­ko lam­paat ”bee bee” vai ”vii vii”?
14.00 Tans­si­va kar­hu: Pel­le Ro­man­ti­que seu­raa Tu­len­jan­ta­jien jälkiä
14.20 Tans­si­va kar­hu: Li­na Bon­de ker­too kah­den nai­sen rakkaudesta
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: Kat­ri Rauan­jo­ki ker­too kir­jas­taan Kesämerkit
14.30 Pat­sas­te­lua: Lau­la­ja Re­bec­ca Og­bei­de ja Tampere
14.30 Mat­ko­ja maa­lauk­siin - op­paa­na Han­nu-Pek­ka Björk­man: Remb­randt ja kuoleman varjo
14.30 MI­tä pol­ku­pyö­rä tar­koit­taa: ker­to­muk­sia täy­del­li­ses­tä kek­sin­nös­tä. Matkalla.
14.30 Suo­men­ta­jien sa­lai­suu­det: Kun suo­men­ta­ja on it­se­kin kirjailija
14.40 Mu­siikkikamari
14.50 Kie­len pääl­lä: Kar­ja­lan kie­len käyttäjät
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Au­dio­do­ku­ment­tien tuot­ta­ja Heikki Soini
14.53 Yk­si on hy­vää seuraa
15
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: On­ko työ­mark­ki­noil­la 55-vuo­tias uu­si 65-vuotias?
15.02 Kult­tuuriykkönen
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Mic­hael Mon­roe 60 vuot­ta - roc­kin par­hai­ten var­jel­tu sa­lai­suus ei anna periksi
15.02 Kult­tuuriykkönen
pe: Ren­toa puhetta,..
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Pit­kät jäähyväiset
15.00 Horisontti
15.23 Mu­siikkikamari
15.35 Mat­ko­ja maa­lauk­siin - op­paa­na Han­nu-Pek­ka Björk­man: Remb­randt ja kuoleman varjo
15.50 Vii­kon luon­toää­ni: pajusirkku
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . .
ti: (sov. Fa­ge­rudd) : Syys­lau­lu Hig­don: Echo dash ..
to: W. A...
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . (sov. . . . . .
su: St­rauss, nuo­rem­pi: Al­ku­soit­to (3. näy­tös) ba­le­tis­ta Tuhkimo ..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
17.10 Ti­mant­te­ja ja ruos­tet­ta: Ama­zon ja aavikkoblues
17.10 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.10 Ah­din mielimaisema
Hy­vän­mie­len mu­siik­kia, niin tut­tua kuin odot­ta­ma­ton­ta­kin, on luvassa,..
17.10 Miia Krause
Asiaa ja asiat­to­muuk­sia, kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja kär­ke­viä ky­sy­myk­siä. Maail­ma ei ole vielä valmis,
17.10 Do­ku­ment­ti: Mi­ten mi­nus­ta tu­li murhaaja?
Mi­ten hä­nes­tä tu­li mur­haa­ja? Toi­mit­ta­ja Mar­ja Ku­rik­ka. (es. 14. 8. 2022)
18
18.05 Suo­men ro­ma­nien ar­ki­päi­vä Ruot­sis­sa: Osa 6: Pal­jon on ta­pah­tu­nut 20 vuodessa
18.00 Min­ne Rin­ne vie: Blue­tooth-kaiut­ti­men sielunmessu
18.00 Pat­sas­te­lua: Lau­la­ja Re­bec­ca Og­bei­de ja Tampere
18.01 Iltahartaus
18.00 Ääniversumi
18.10 Ää­ni­ta­ri­na: 1040-lu­vun ko­ti­mai­nen kirjallisuus
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: pajusirkku
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: pajusirkku
18.20 Lukulamppu
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
(sov. . (sov. .
18.31 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
19.02 Ääniversumi
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Pit­kät jäähyväiset
19.02 Lah­den ur­ku­viik­ko 50 vuot­ta: Urkumaraton
(Rans­ka) , Shin-Young Lee , Guy Bo­vet (Sveit­si) ja Hans-Ola Erics­son (Ruot­si) pyr­ki­vät soit­ta­maan toi­sen­sa suo­hon - ai­na­kin ku­vaan­nol­li­ses­ti! Suo­ran lä­he­tyk­sen Ris­tin­kir­kos­ta toi­mit­taa Kare Eskola.
19.02 BRQ Van­taa: Hän­de­lin aa­rioi­ta te­no­ri John Bear­din ja­lanjäljissä
Nic­ho­las Mul­roy, te­no­ri, Ja­su Moi­sio, oboe, Ka­ta­rii­na Malm­berg, oboe,..
19.02 BBC Proms: Da­lia Sta­sevs­ka ja BBC:n sin­fo­niaorkesteri
Jóhanns­son: The Mi­ners’ Hymns – They Being Dead Yet Spea­keth. Rah­ma­ni­nov: Kon­sert­to pia­nol­le ja or­kes­te­ril­le n:o 2 c-mol­li. Ts­hai­kovs­ki: Kir­kos­sa pia­no­teok­ses­ta Las­ten al­bu­mi. Guðna­dóttir: The Fact of the Matter...
19.02 Oop­pe­rail­ta Wie­nis­sä - Al­ban Bergin Wozzeck
Lib­ret­to sä­vel­tä­jän, Georg Büch­ne­rin Woy­zeck-näy­tel­män mu­kaan. Mu­sii­kin­joh­to - Phi­lip­pe Jor­dan. Wie­nin val­tio­noop­pe­ran kuo­ro ja or­kes­te­ri. Woz­zeck - Ch­ris­tian Ger­ha­her, ba­ri­to­ni. Ma­rie - An­ja Kam­pe, sop­raa­no. Rum­pu­ma­ju­ri - Sean Pa­nik­kar, te­no­ri. Kap­tee­ni - Jörg Sch­nei­der, te­no­ri. Toh­to­ri - Dmit­ri Be­los­sels­ki, bas­so. And­res - Josh Lo­vell, tenori.
19.02 Jazzklubi
19.27 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Esa-Pek­ka Sa­lo­nen, sol. Jo­nat­han Roo­ze­man, sel­lo. - Dmit­ri Shos­ta­ko­vitsh: Sel­lo­kon­sert­to nro 1 Es-duu­ri. An­ton Bruck­ner: Sin­fo­nia nro 6 A-duu­ri. - Mu­siik­ki­ta­los­sa 13. 9. 2019 ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa Lot­ta Emanuelsson.
19.42 Mu­siikkikamari
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Yh­dis­tä Ir­lan­ti ja Ame­rik­ka, saat juu­ri­mu­siikin mannaa
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Lon­nie Smith & HR Big Band. Ää­ni­tet­ty Hes­se­nin ra­dion kon­sert­ti­sa­lis­sa Frank­fur­tis­sa 6. 3. 2015.
20.10 BRQ Van­taa: Myö­häi­sillan soolot
Sirk­ka-Lii­sa Kaa­ki­nen-Pilch, viu­lu, Ee­ro Palviainen,..
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Sy­dä­mes­sä Si­pe­riaa, sor­mis­sa soi­ton vapautta!
21.05 Iltasoitto
(Uli Kon­tu-Kor­ho­nen, lau­lu) . S. C. Dus­sek: So­naat­ti har­pul­le c-mol­li (Eri­ca Goodman) ...
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Toi­mit­ta­ja­na Lau­ra Korhonen.
21.20 Iltasoitto
21.45 Iltasoitto
21.40 MI­tä pol­ku­pyö­rä tar­koit­taa: ker­to­muk­sia täy­del­li­ses­tä kek­sin­nös­tä. Matkalla.
21.35 Il­ta­soit­to - Ku­mar­rus Schubertille
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ri­ku Ran­ta­la: M/S Mys­te­ry: Ikuinen vappu
22.05 Sa­ri Val­to: Ke­ho ja mie­li kä­si kä­des­sä - vai yh­teys poikki?
22.05 Kuu­si ku­vaa ex-nyrk­kei­li­jä Eli­na Gus­tafs­so­nin elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: Mi­tä muut eivät näe
22.05 Ruben Stiller
22.05 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Ase­vel­jeys päättyy
22.05 Epäi­lyt­tävän uutta
Di­gi­taa­li­seen mu­siik­kia­va­ruu­teen vir­taa jat­ku­vas­ti uut­ta kuun­nel­ta­vaa. Aki Yli-Sa­lo­mä­ki et­sii tun­te­mat­to­mam­paa musiikkia,..
22.45 Ei­li­sen ää­ni: Öl­jyn­po­raa­jien elä­mää kir­giisiaroilla
22.50 Kie­len pääl­lä: Kar­ja­lan kie­len käyttäjät
22.50 Yk­si on hy­vää seuraa
22.55 Ää­ni­ta­ri­na: 1040-lu­vun ko­ti­mai­nen kirjallisuus
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
ti: 23:21 Beet­ho­ven: Pia­no­so­naat­ti n:o 21 C-duu­ri (Walds­tein) (Tat­ja­na Ni­ko­la­je­va) 23:51 Mu­sorgs­ki: Kuo­le­man lau­lu­ja ja tans­se­ja 00:09 Müthel: So­naat­ti D-duu­ri (Bart­hold Kuij­ken, tra­ver­so, ja Bob van As­pe­ren, cem­ba­lo) 00:22 Ponc­hiel­li: Il Con­veg­no (Hans Ru­dolf Stal­der ja Heinz Ho­fer, kla­ri­net­ti, se­kä Zsuz­san­na Si­ro­kay, piano)..
ke: Te­le­mann: Sar­ja kah­del­le hui­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le e-mol­li 23:34 Si­be­lius: Lyy­ri­siä kap­pa­lei­ta (An­na Ku­va­ja, pia­no) 23:47 Foulds: A World Re­quiem 01:18 Por­po­ra: Kon­sert­to jou­sil­le ja con­ti­nuol­le a-mol­li (Mu­si­ca Pet­ro­po­li­ta­na) 01:29 Rott: Sin­fo­nia E-duu­ri 02:23 Spohr: Jou­sik­vin­tet­to n:o 2 G-duu­ri (Gran­de Quintetto) ..
to: (Leo­nard Bec­ker ja Cla­ra Isa­bel­la Sieg­le) 23:20 Hän­del: Al­pest­re mon­te, kan­taat­ti 23:33 Sjög­ren: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 2 e-mol­li (Leo Ber­lin ja Lars Sel­leg­ren) 00:02 Vi­sée: Kap­pa­lei­ta teor­bil­le G-duu­ri (Fred Ja­cobs) 00:17 Beet­ho­ven: Muun­nel­mia pia­nol­le, viu­lul­le ja sel­lol­le Es-duu­ri (Eu­ge­ne Is­to­min, Isaac Stern ja Leo­nard Rose)..
pe: (An­na Mof­fo, sop­raa­no, Ric­hard Tuc­ker, te­no­ri, Ro­bert Mer­rill, ba­ri­to­ni, An­na Rey­nolds, mez­zo­sop­raa­no, Pie­ro De Pal­ma, te­no­ri, ja Fran­co Ca­lab­re­se, ba­ri­to­ni ym. se­kä Roo­man oop­pe­ran kuo­ro ja ork. 01:06 W. A. Mo­zart: Viu­lu­kon­sert­to n:o 4 D-duu­ri 01:30 Ta­ne­jev: Jou­sik­var­tet­to n:o 7 Es-duu­ri (Car­pe diem -kvartetti)..
la: (Eli­za­beth Hai­nen) 23:21 Graup­ner: Sar­ja kah­del­le hui­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le D-duu­ri 23:51 Te­le­mann: Pim­pi­no­ne 01:00 H. Munk­tell: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le Es-duu­ri (Ce­ci­lia Zil­lia­cus ja Bengt Fors­berg) 01:34 Palmg­ren: Pa­pil­lon (Mai­re Ha­la­va, pia­no) 01:38 Bru­net­ti: Sin­fo­nia n:o 22 g-mol­li (Con­certo Köln)..
su: Acan­te et Céphi­se (18. vuo­si­sa­dan ork. 23:44 W. A. Mo­zart: Da­vid­de pe­ni­ten­te (Daa­vi­din ka­tu­mus) 00:30 Te­le­mann: Kvar­tet­to nok­ka­hui­lul­le, kah­del­le viu­lul­le ja con­ti­nuol­le g-mol­li (Ka­ma­ri­kon­sert­to) 00:42 J. S. Bach: Par­ti­ta soo­lo­viu­lul­le n:o 2 d-mol­li (Hi­la­ry Hahn) 01:16 Shos­ta­ko­vitsh: Sin­fo­nia n:o 15 A-duu­ri (Cle­ve­landin ork...
0
3