Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­letappeja,..
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.00 Mas­ked Singer USA
Ame­rik­ka­lai­nen viihdeohjelma.
su: Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion takaa,..
07.40 Samu
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.10 Hor­se­land - heppajengi
08.10 Pos­su ja Kärpänen
08.10 Og­gi ja torakat
08.10 Trollz
08.30 Luc­ky Lu­ken uu­det seikkailut
08.35 Luc­ky Lu­ken uu­det seikkailut
08.35 Luc­ky Lu­ken uu­det seikkailut
08.55 Mutsi
08.55 Tilt Esports
9
09.00 Mutsi
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.00 Myyrä
su: Kil­pai­li­joi­den koor­di­naa­tio ja muis­ti jou­tu­vat koe­tuk­sel­le kos­ken­las­ku­teh­tävässä...
09.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Aarrepaja UK
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Aar­re­pa­jal­le kii­ku­te­taan van­ha pehmonalle,..
ke: Pa­jal­le tuo­daan erit­täin van­ha rot­tin­ki­nen kehto,..
to: Ste­ve hie­roo käsiään,..
pe: Ho­pea­sep­pä Bren­ton pää­see ko­kei­le­maan jo­ta­kin ai­van uutta,..
11.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lais­ten ko­me­dia­sar­jo­jen iki­suo­sik­ki ja klas­si­koi­den klas­sik­ko, jos­sa ai­ka ajoin vie­rai­lee viih­de­tai­vaan ko­vim­pia nimiä.
Ret­ki hu­vi­puis­toon muut­tuu pai­najaiseksi,..
su: . Bart ihas­tuu pas­to­rin tyttäreen,..
12
12.00 Moderni perhe
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Simpsonit
Li­sa ka­deh­tii luo­kan uut­ta tyttöä,..
to: . Bart ihas­tuu pas­to­rin tyttäreen,..
13.00 Pen­kin­lämmittäjät
Tark­ko­ja nau­ru­lau­kauk­sia ve­te­le­vät va­kio­pa­ne­lis­tit Pau­la Noronen,..
13.00 Koiralle koti
13.00 Koiralle koti
13.25 Tilt Esports
13.30 Ga­me of Games Suomi
Kil­pai­li­jat koh­taa­vat il­lan jak­sos­sa muun muas­sa ham­mas­tah­naa syl­ke­vän tuu­ban, rik­ki­näi­sen pu­he­li­men se­kä jät­ti­läispalapelin.
13.30 Posse
Pos­sen stu­dios­sa per­jan­tai­na en­sim­mäi­sen soo­loal­bu­min­sa jul­kai­se­va Sa­mu Ha­ber ja it­se le­genda Iso D...
14.00 Nuori MacGyver
Le­gen­daa­ri­sen Mac­Gy­ver-sar­jan poh­jal­ta teh­ty ame­rik­ka­lai­nen toi­min­ta- ja seik­kai­lu­sar­ja, jos­sa nuo­ri An­gus Mac­Gy­ver käyt­tää eri­koi­sia on­gel­man­rat­kai­sutaitojaan.
to: Mac,..
pe: Ma­cin ko­sin­ta-ai­keet saa­vat odottaa,..
15
15.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
ti: Ru­tii­ni­keik­ka Li­ver­poo­lis­sa osoit­tau­tuu haastavaksi,..
15.00 Mas­ked Singer Suomi
15.00 Suo­men surkein kuski
16.00 Duud­so­nit tuli taloon
16.00 Huip­pu­malli haussa
16.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja alas­ka­lai­sis­ta, jot­ka yrit­tä­vät sel­viy­tyä oma­va­rai­ses­ti an­ka­ras­sa luonnossa.
16.00 Posse
Lau­teil­la The Ras­mus ja tans­si­ki­sas­sa hur­man­nut rap-ar­tis­ti Signmark...
16.00 Joo­nas Nord­man Show: Grillikausi
Joo­nas Nord­man Show Gril­li­kausi alkaa...
15.55 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
16.25 NFL: New Or­leans Saints - Min­ne­sota Vikings
17.00 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­ka­koi­ris­ta, jot­ka suo­je­le­vat ka­tu­ja, van­ki­loi­ta, len­to­kent­tiä ja luon­non­puis­to­ja yh­des­sä ih­mis­kol­le­goi­densa kanssa.
17.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
17.00 Kyl­lä nolottaa
No­lot ti­lan­teet jat­ku­vat kuu­den­nen kau­den jaksoissa.
17.30 Vintiöt
He ovat ta­kai­sin ruudussa...
18
18.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
18.25 Lii­gan runkosarja
Ju­ku­rit - Pe­li­cans, Ikio­ma Aree­na (29. 09. 2022) . Se­los­ta­ja­na Mi­ka Sauk­ko­nen, Jan­ne Pesonen.
19.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lais­ten ko­me­dia­sar­jo­jen iki­suo­sik­ki ja klas­si­koi­den klas­sik­ko, jos­sa ai­ka ajoin vie­rai­lee viih­de­tai­vaan ko­vim­pia nimiä.
19.00 Joo­nas Nordman Show
Il­lan vie­raik­si saa­puu Ka­ri Ke­to­nen, jon­ka kans­sa Joo­nas ki­sai­lee is­ku­repliikein...
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.30: Emi­ly ja Ross pos­tit­ta­vat hääkutsuja...
20.00: Joey ja Chand­ler tais­te­le­vat siitä,..
20.30: Ros­sin ja Emi­lyn häät lähenevät,..
19.50 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan klassikko
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
ti: Ross kie­mur­te­lee mus­ta­sukkaisena,..
Emi­ly ja Ross pos­tit­ta­vat hääkutsuja...
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Hah­mo­jen upeat esi­tyk­set kul­jet­ta­vat il­taa tun­nel­mas­ta toi­seen ja et­si­vien tans­si­jal­kaa vipattaa.
20.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
An­dy koh­taa tal­ven kaa­mok­sen yk­sin, Erik ja Mart­ha met­säs­tä­vät vie­kasta petoa,..
21
21.00 Subleffa: Pa­luu tu­le­vaisuuteen III
Kult­ti­mai­net­ta naut­ti­van tie­teis­seik­kai­lut­ri­lo­gian kol­man­nes­sa osas­sa Doc ja Mar­ty pää­ty­vät vuo­den 1885 Vil­liin Län­teen, jos­sa pys­syt pauk­ku­vat ja he­mai­se­va opet­ta­ja­tar vie Em­me­tin sy­dä­men. He suun­nit­te­le­vat pois­pääsyä,..
21.00 Subleffa: Kamp­pai­lu merta vastaan
Os­car-voit­ta­jan Ron Ho­war­din oh­jaa­ma seik­kai­lue­lo­ku­va ker­too vuon­na 1820 va­laan­pyyn­tia­luk­ses­ta, jo­ka jou­tuu jät­ti­mäi­sen va­laan hyök­käyk­sen kohteeksi...
21.00 Subleffa: Lon­don Has Fallen
Sa­lai­sen pal­ve­lun agent­ti Mi­ke Ban­ning läh­tee Lon­too­seen, jo­hon val­tioi­den joh­ta­jat ko­koon­tu­vat hä­mä­ris­sä olo­suh­teis­sa kuol­leen Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­rin hautajaisiin.
21.00 Subleffa: Jokikyttä
Toi­min­ta­jän­nä­ri rei­pa­sot­tei­ses­ta jo­ki­po­lii­sis­ta, jo­ka sel­vit­tää seu­tua ra­vi­sut­ta­via sar­ja­mur­hia ja koet­taa sa­mal­la puh­dis­taa tah­rau­tu­neen mai­neen­sa vir­ka­vel­jien sil­mis­sä. Oh­jaa­ja: Row­dy Her­ring­ton, USA 1993. (98')
21.00 Subleffa: Speed Kills
TV-EN­SI-IL­TA! To­si­ta­pah­tu­mien in­noit­ta­mas­sa ri­ko­se­lo­ku­vas­sa huip­pu­pi­ka­ve­nei­tä val­mis­ta­van yri­tyk­sen joh­ta­ja Ben Aro­noff (John Travolta)..
21.00 Subleffa: An­gel Has Fallen
TV-EN­SI-IL­TA! Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti Al­lan Trum­bull yri­te­tään sa­la­mur­ha­ta ja hä­nen luot­to­mie­hen­sä, sa­lai­sen pal­ve­lun agent­ti Mi­ke Ban­ning la­vas­te­taan syyl­li­sek­si. Ban­ning on­nis­tuu kar­kaa­maan, ja jou­tuu pa­ke­ne­maan omaa jär­jes­töään ja päi­hit­tä­mään FBI:n sel­vit­tääk­seen ku­ka oi­keas­ti on iskun takana.
21.00 Subleffa: Kaikki oikein
Draa­ma­ko­me­dia nai­ses­ta, jo­ka voit­taa lo­tos­sa jät­ti­po­tin. Ee­vi Put­tonen (35)..
22.45 Rikospaikka
22.55 Subleffa: Drag­ged Ac­ross Concrete
Tyy­li­tel­lys­sä, tum­man­pu­hu­van noir-hen­ki­ses­sä ri­ko­se­lo­ku­vas­sa kak­si po­lii­sin ri­ko­setsivää ..
23.15 Joo­nas Nordman Show
Il­lan vie­raik­si saa­puu Ka­ri Ketonen,..
23.10 Subleffa: Sul­ly - uro­te­ko Hudson-joella
23.10 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
23.30 Grow
23.25 Subleffa: Jokikyttä
Toi­min­ta­jän­nä­ri rei­pa­sot­tei­ses­ta jo­ki­poliisista,..
23.30 ESPN do­ku­ment­ti: Bru­ce Lee -Taistelija
0
00.15 Po­lii­sit UK: Ajojahti
00.25 Hoc­key Night - Tien päällä
00.50 Tilt Esports
00.55 ESPN do­ku­ment­ti: Ko­ri­pal­lon häiriköt
01.05 Simpsonit
01.10 Grow
01.15 Suurmestari UK
01.35 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­ka­koi­ris­ta, jot­ka suo­je­le­vat ka­tu­ja, vankiloita,
01.40 Joo­nas Nord­man Show: Grillikausi
02.15 Suurmestari UK
02.05 Po­lii­sit UK: Ajojahti
02.10 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­kakoirista,..
02.15 Baywatch
02.35 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
3
03.10 Baywatch
03.05 Suurmestari UK
03.05 Joo­nas Nord­man Show: Grillikausi
03.15 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja alas­kalaisista,..
03.40 Aarrepaja UK
04.05 Aarrepaja UK
04.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
04.15 Aarrepaja UK
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
04.40 Baywatch
J. D. on huo­nol­la tuulella...
05.00 Aarrepaja UK