Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
07.40 Sve­ri­ge idag på ro­ma­ni chib/kalderash
07.50 Sve­ri­ge idag på meänkieli
08.00 Ni idea
08.14 Kort­filmsk­lub­ben - franska
08.30 Kort­filmsk­lub­ben - svenska
08.47 Bar­nen som ö­ver­lev­de Fö­rin­tel­sen - tec­kenspråkstolkat
08.40 Hej Morre
En talkshow på romani. Karriär...
9
09.00 Forum
ma: Riksdagens frågestund. Medierna och coronapandemin. Hur co­ro­nak­ri­sen påver­kar vår me­die­kon­sum­tion. Från Me­die­ba­ro­me­tern. 12:30: Hur ser EU:s eko­no­mis­ka åter­hämt­ningsp­lan ut? DI­REKT. Ett sam­tal om det åter­hämt­nings­pa­ket EU-kom­mis­sio­nen pre­sen­te­ra­de den 27 maj. Vad kom­mer det att be­ty­da för EU, Sve­ri­ge, nä­rings­li­vet och job­ben? Ar­ran­gör: EU-kom­missionen...
ti: Särskild debatt om smittspridning inom äldreomsorgen. Riks­da­gen håller en särs­kild de­batt om åtgär­der för att hind­ra smittsp­rid­ning inom äld­reom­sor­gen. De­bat­ten är be­gärd av både Sve­ri­ge­de­mok­ra­ter­na och Väns­ter­par­tiet. Från re­ge­rin­gen del­tar so­cial­mi­nis­ter Le­na Hal­leng­ren (S) . 10:30: Me­die­ba­ro­me­tern: svens­ka fol­kets medievanor. EU:s långtidsbudget - så påverkar coronapandemin. Den 27 maj pre­sen­te­ra­de EU-kom­mis­sio­nen ett re­vi­de­rat förs­lag till lång­tids­bud­get för 2021-2027 och ett åter­hämt­nings­pa­ket. Ar­ran­gör: Eu­ro­pa­par­la­men­tet i Sve­ri­ge. 13:00: Vis­tel­se­kom­mu­ners ans­var för so­cialt­jäns­tin­sat­ser. DI­REKT. Riks­da­gen de­bat­te­rar uts­kot­tens förs­lag. 13:55: Presst­räff om coronaläget.
ke: Vitbok om artificiell intelligens och vapenfrågor. DI­REKT. Riks­da­gen de­bat­te­rar uts­kot­tens förslag. USA inför partikonventen och presidentvalet. Av vem och hur kom­mer USA sty­ras un­der de när­mas­te fy­ra åren? Ett sam­tal om ame­ri­kansk po­li­tik med Dag Blanck, pro­fes­sor i Nor­da­me­ri­kas­tu­dier, Gin­na Lind­berg, SR Ekots ut­ri­kesc­hef, och Leif Pag­rots­ky, ti­di­ga­re stats­råd (S) och tills ny­li­gen Sve­ri­ges ge­ne­ral­kon­sul i New York. Ar­ran­gör: ABF Stock­holm och Arena Idé...
09.00 Forum
09.00: Hur ser EU:s ekonomiska återhämtningsplan ut?
12.03: Luftfartsfrågor och östliga partnerskapet. DI­REKT. Riks­da­gen de­bat­te­rar uts­kot­tens förs­lag. 13:55: Presst­räff om co­ro­na­lä­get. DI­REKT. Presst­räff med Folk­häl­so­myn­dig­he­ten och and­ra be­rör­da myndigheter.
09.00 Forum
09.00: Prioritering av elever vid skolval.
12.03: Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Hem­lös­he­ten i Sve­ri­ge ö­kar och är hög­re än i våra nor­dis­ka grann­län­der. Allt fler hem­lö­sa har in­te några and­ra prob­lem än att de sak­nar en egen bos­tad. Un­der se­mi­na­riet pre­sen­te­ras ak­tuell forsk­ning. Ar­ran­gör: For­te, Forsk­nings­rådet för häl­sa, ar­bets­liv och välfärd...
09.00 Konstb­ru­den Pippa Bacca
K special.
09.10 Tje­jer gör lumpen
Prövningar.
09.40 Min röst: Minun ääni
10.00 Gudstjänst
Sommarandakt från Äppeldalen.
10.10 Jakttid
Programserie om jakt och fiske.
10.30 Ja­mes Brown, Mr. Dynamite
Han kallades "soulens gudfader". Hans mu­sik fö­ränd­ra­de USA. Al­la som såg hans in­ten­si­va uts­pel på scen, kun­de kons­ta­te­ra att Ja­mes Brown do­mi­ne­ra­de R&B, soul och funk. En äls­kad artist,..
10.40 Gent­le­män och bedragare
11.10 Skattjägarna
Søren faller för en volvo.
11.40 Det omöjliga landet
Krig och fred. I ti­der av krig är frågan om vä­gar och fram­kom­lig­het ab­so­lut central...
12
12.25 Sam Coo­ke - sköt du mig just?
En film om en av USA:s ti­di­ga soul­kun­gar och en ly­san­de kar­riär som fick ett ab­rupt slut...
12.35 Ekonomibyrån
Ekonomimagasin.
13.05 Ek­dal och Ekdal
Al­ko­ho­len är mer el­ler mind­re cent­ral i många män­niskors liv...
14.05 E.S.T. Symphony
Tio år ef­ter Esb­jörn Svens­sons bort­gång spe­lar de två kvar­va­ran­de med­lem­mar­na i E. S. T...
14.00 Ko­mis­ka ge­nier: Bob Hope
14.45 Fo­rum: Riks­da­gens frågestund
Textat sid. 199.
14.55 Han­delsbodsmuseum
15
15.00 Unisa
Program på teckenspråk.
15.30 Kära dagbok
Avsnitt 4.
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.05 Min kära mor
Om längtan efter någon att kalla mamma.
16.05 Helt ärligt
Från 2/6 i SVT2...
16.15 Gudstjänst
16.15 Agenda
16.15 Ek­dal och Ekdal
Al­ko­ho­len är mer el­ler mind­re cent­ral i många män­niskors liv...
16.15 Unisa
16.15 Hej Morre
16.30 Jakttid
Programserie om jakt och fiske.
16.45 Svens­ka hem­lig­he­ter: Värl­dens största sjöslag
Världens största sjöslag.
16.45 Dröm­mar­nas hantverk
16.45 Skattjägarna
17.00 Mar­dals­fos­sen - vat­ten­fall två måna­der om året
17.05 Mar­dals­fos­sen - vat­ten­fall två måna­der om året
17.00 Ni idea
17.15 Ny­he­ter på lätt svenska
17.11 Kort­filmsk­lub­ben - franska
17.20 Nyhetstecken
17.20 Svens­ka hem­lig­he­ter: Värl­dens största sjöslag
Världens största sjöslag.
17.30 Ny­he­ter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.42 Ny­fi­ken på Sve­ri­ge - somaliska
17.45 Uutiset
17.55 Stam­fi­ket stänger
17.55 En­samt sommarjobb
17.55 100-årig el­bil - upp till bevis
17.55 Stadst­je­jen blev lammbonde
17.55 Han­delsbodsmuseum
18
18.00 Skattjägarna
Søren faller för en volvo.
18.00 Helt ärligt
HD. Ä­ven i SVT2 7/6.
18.00 Tje­jer gör lumpen
Prövningar.
18.00 Jakttid
Programserie om jakt och fiske.
18.00 Gent­le­män och bedragare
18.05 Ko­mis­ka ge­nier: Bob Hope
Bob Ho­pe svek ald­rig si­na fans men han viss­te ock­så att det var bra PR...
18.00 Hej Morre
En talkshow på romani. Utseende...
18.25 Örtskolan
18.30 Jag göm­mer mig i kons­ten - Björn Evensen
K special.
18.30 Hitlerjugend
Ä­ven i SVT2 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
ti: De förklädda sommarlägren.
ke: Hitlers sista hyllning.
18.30 Da­gen D - det vi offrade
Ti­di­ga­re sänt 2019. Ä­ven i SVT2 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
to: Landstigningen i Normandie.
pe: Vägen till Paris.
18.30 Tje­jer gör lumpen
Prövningar.
19.00 Kulturstudion
19.00 Bläck­fis­kens kons­ti­ga släktingar
En del har tio armar, andra åtta. In­tel­li­gen­sen har de gemensam...
19.05 Ja­mes Brown, Mr. Dynamite
Han kallades "soulens gudfader". Hans mu­sik fö­ränd­ra­de USA. Al­la som såg hans in­ten­si­va uts­pel på scen, kun­de kons­ta­te­ra att Ja­mes Brown do­mi­ne­ra­de R&B, soul och funk. En äls­kad ar­tist, men en of­ta förb­luf­fan­de dålig chef och äkta man...
19.15 Ku­ling 265 da­gar om året
19.15 Flyggalen
19.15 Tor­net på toppen
19.20 Svens­ka hem­lig­he­ter: Fängelset
19.30 Snyltgästen
Kausi 1. Jaksot 2-5.
19.30 Kära dagbok
Avsnitt 4.
19.55 En bild berättar
19.55 Örtskolan
20.00 Det omöjliga landet
Krig och fred. I ti­der av krig är frågan om vä­gar och fram­kom­lig­het ab­so­lut central...
20.00 Ek­dal och Ekdal
Al­ko­ho­len är mer el­ler mind­re cent­ral i många män­niskors liv...
20.00 Unisa
Program på teckenspråk.
20.00 Bläck­fis­kens kons­ti­ga släktingar
En del har tio armar, andra åtta. In­tel­li­gen­sen har de gemensam...
20.00 Konstb­ru­den Pippa Bacca
K special.
20.00 Agen­da: par­tiledardebatt
20.30 Dröm­mar­nas hantverk
Slöjdare på väg. Nika,..
20.55 Örtskolan
20.55 Örtskolan
21
21.00 Aktuellt
Tex­tat sid. 199.
Jaksot 87-90.
21.00 Aktuellt
21.00 Kulturstudion
21.00 Aktuellt
21.05 Sam Coo­ke - sköt du mig just?
En film om en av USA:s ti­di­ga soul­kun­gar och en ly­san­de kar­riär som fick ett ab­rupt slut. I de­cem­ber 1964 sköts Sam Coo­ke på ett ho­tell­rum i Los An­ge­les. En död un­der ok­la­ra oms­tändigheter.
21.05 Agen­da: par­tiledardebatt
21.22 Kul­turnyheterna
21.39 Lo­kala nyheter
21.30 Sportnytt
21.35 Do­ku­ment utif­rån: Ja­pansk rättvisa
I Japans fängelser är disciplinen stenhård.
21.49 Kul­turnyheterna
21.45 elokuva: Euphoria
Syst­rar­na Emi­lie och Ines har in­te haft kon­takt på länge,..
21.56 Ny­hets­sammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Gör in­te detta hemma
22.15 True detective
Way­ne käm­par med si­na min­nen och sitt grepp om verk­lig­he­ten. San­nin­gen ba­kom fal­let Pur­cell avs­lö­jas slut­li­gen. Sänds med 5. 1 ljud.
22.15 Ga­me of thrones
A Knight of the Seven Kingdoms.
22.15 Ekonomibyrån
22.30 Gudstjänst
Sommarandakt från Äppeldalen.
22.45 Masala Chai
Dof­ten av det kryd­di­ga teet sp­ri­der sig i folk­vim­let och dryc­ken finns att hit­ta överallt...
22.45 elokuva: The Handmaiden
Den un­ga ko­reans­kan Sook-Hee lyc­kas få ans­täll­ning som kam­mar­jungf­ru hos den ri­ka ja­pans­kan La­dy Hi­de­ko, med upp­såtet att lu­ra hen­ne på pengar...
22.40 Deutschland '86
Vula.
23.00 Ek­dal och Ekdal
Al­ko­ho­len är mer el­ler mind­re cent­ral i många män­niskors liv...
23.10 Min kära mor
Om längtan efter någon att kalla mamma.
23.20 Ga­me of thrones
A Knight of the Seven Kingdoms.
23.30 Min röst: Minun ääni
23.30 Gör in­te detta hemma
23.50 Agenda
0
00.00 Ali­na re­ser österut
00.00 Ali­na re­ser österut
00.00 Ekonomibyrån
00.10 Det omöjliga landet
00.15 Min röst: Minun ääni
00.35 Ali­na re­ser österut
00.30 Jag göm­mer mig i kons­ten - Björn Evensen
00.30 Jakttid
00.30 Masala Chai
00.45 Da­gen D - det vi offrade
01.05 Tje­jer gör lumpen
01.05 Hitlerjugend
01.05 Da­gen D - det vi offrade
01.00 Dröm­mar­nas hantverk
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Hitlerjugend