Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
07.55 He­vo­set muut­ti­vat elämän
08.00 Su­perapulaiset
08.05 BUU-klubben
08.15 Po­rukan parhaat
08.20 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.15 Ham­marst­römin tusina
08.15 Egenland
08.25 Tun­tu­rien ihmisiä
08.30 Pie­ni eläinsairaala
08.40 Merimiehet
08.35 Vii­mei­nen työpäivä
08.35 Ju­lian eläinystävät
08.45 Uk­rai­nas­ta Paraisille
He jou­tu­vat läh­te­mään kii­rel­lä ko­timaastaan,..
08.55 Ren­tou­du Ul­ri­kan seurassa
09.00 Tun­tu­rien ihmisiä
09.00 Kou­kus­sa: Antiikkilasit
09.02 Pe­rin­tö ja hiljaisuus
Jään ky­lää­ni. Mi­tä tapahtuu,..
9
09.05 Si­sus­tu­sark­ki­tehdin kotona
09.05 Efter Nio
Ko­ri­pal­loe­lä­ke­läi­nen Pet­te­ri Koponen,..
09.05 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.35 Unelmakoti
09.35 Riis­tametsällä
Mo­sam­bi­kis­sa Jørge­nin unel­ma­na on saa­da saa­lik­si pahkasika...
09.34 Näin Nor­jas­sa: Lintubongarit
09.30 Unelmakoti
Syl­via ja Jo­han ra­ken­ta­vat ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ä­ly­ta­loa ak­tii­vi­sel­le perheelleen...
09.40 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.48 Tans­kan nuo­rin dragqueen
10.05 Tai­vaallista menoa
10.00 Egenland
10.10 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.18 Pe­rin­tö ja hiljaisuus
Jään ky­lää­ni. Mi­tä tapahtuu,..
10.25 Vii­mei­nen työpäivä
10.20 Maa­jus­sin luontokuvat
10.20 Po­rukan parhaat
10.35 Merimiehet
10.30 Tai­vaallista menoa
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.55 Uk­rai­nas­ta Paraisille
He jou­tu­vat läh­te­mään kii­rel­lä ko­timaastaan,..
10.50 Egen­lan­din matkakohteet
11.00 Doobidoo
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Ko­ri­pal­loe­lä­ke­läi­nen Pet­te­ri Ko­po­nen, vä­ria­sian­tun­ti­ja Sa­ra Garanty,..
11.00 Luontomatkalla
Mag­da­le­na sel­vit­tää, mi­ten eläin viih­tyy uu­des­sa ko­ti­maas­saan. Joa­kim puo­les­taan tutkii,..
11.00 Pe­rin­nön selvitys
Per­he Nordheggen...
11.15 Riis­tametsällä
11.30 Kou­kus­sa: Antiikkilasit
11.45 Näin Nor­jas­sa: Lintubongarit
11.49 Syr­jä­seu­tujen lapset
12
12.00 Ve­si on elä­mä - Stan­ding Rockin naiset
12.00 Dos vi­das - Kak­si elämää
12.00 In­ter­vi­sio, is­kel­mät ja kylmä sota
12.00 Ains­leyn Vä­li­meren herkut
12.00 Ber­nard Hai­tink - Maest­ron testamentti
Kuu­lui­sa hol­lan­ti­lai­nen ka­pel­li­mes­ta­ri Ber­nard Hai­tink kuo­li 92-vuo­tiaa­na lo­ka­kuussa 2021...
12.00 Berlin Ku'damm
12.45: Kä­sil­lä on uu­si ai­ka, jo­ka voi ol­la joil­le­kin rankka...
12.00 elokuva: Ki­no Suo­mi: Mo­na ja pa­la­van rakkauden aika
(Suo­mi 1983) Herk­kä elo­ku­va ty­tös­tä, jo­ka nuo­ruu­den et­sin­tö­jen kes­kel­lä löy­tää us­kon Jeesukseen...
12.53 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
12.45 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
13.00 Mic­hel Roux ja rans­ka­lai­nen maa­laiskeittiö
13.00 Uusi Kino: TransVersum
13.00 24 tun­tia Euroopassa
Luon­to kut­suu - Kai­nuu mai­nit­tu! Saa­ko Kai­nuun korvessa,..
13.20 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Kaisa Rastimo
13.25 24 tun­tia Euroopassa
Kaik­ki ra­han alttarille?..
13.25 Mad­dy the Model
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va aust­ra­lia­lai­ses­ta so­me­täh­des­tä Ma­de­li­ne Stuar­tis­ta, jo­ka hur­ma­si New Yor­kin muo­ti­vii­kon kä­vi­jät vuonna 2015...
13.30 Uusi Kino: TransVersum
13.45 Ro­mantic Comedy
13.40 Merkkien salat
13.45 Enem­män elo­ku­vas­ta: Hä­tä ei lue lakia
13.50 Al-Sit
14.00 Historia: Yh­dys­val­to­jen kultakausi
14.00 Kak­si kau­pun­kia, kak­si valokuvaajaa
14.10 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Ul­la Heikkilä
14.10 Tai­tei­li­jat Rans­kan Rivieralla
Ke­säl­lä 1937 ryh­mä tai­teilijoita,..
14.15 Ains­leyn Vä­li­meren herkut
14.25 Luo­vaa käsityötä
14.50 Kä­si­työ­läisreportaasi
14.55 Filmikellari
14.55 Uusi Kino: Kan­san­ra­dio - ru­non­laulajien maa
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
To­ma­sin työ­nan­ta­ja pa­hoin­pi­dellään...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
to: Pant­ti­lai­naa­mon omis­ta­ja surmataan...
pe: Syy Na­ta­li­nan sai­ras­te­luun sel­viää ja osoit­tau­tuu vakavaksi...
15.05 Mic­hel Roux ja rans­ka­lai­nen maa­laiskeittiö
15.21 Egen­lan­din mat­ka­koh­teet: Per­soo­nal­li­nen le­lu­kaup­pa Heinolassa.
15.30 Gö­te­bor­gin sin­fo­ni­kot: Kos­mische musik
Ka­pel­li­mes­ta­ri Hank Ek on va­lin­nut ja so­vit­ta­nut oh­jel­maan mu­siik­kia mm. seu­raa­vil­ta ar­tis­teil­ta: Kraft­werk, Tan­ge­ri­ne Dream, NEU! , Eins­türzen­de Neu­bau­ten, Ramms­tein, Can,..
15.55 Tien­rai­vaa­jat: Las Mariposas
15.50 Ve­si on elä­mä - Stan­ding Rockin naiset
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
to: Lu­do­vi­cal­le selviää,..
16.10 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.45 Ma­te­ma­tiikan taikaa
16.40 Ruot­sin sa­laiset huoneet
16.55 Tai­vaal­lisen hyvää
Keit­to­kir­jai­li­ja Jo­han­na West­man ja toi­mit­ta­ja An­na Lind­man tut­ki­vat, mik­si us­kon­noil­la on niin pal­jon sa­not­ta­vaa ih­mis­ten ruo­ka­valinnoista.
16.51 Enem­män elo­ku­vasta: El Topo
17.00 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
17.05 Maa­jus­sin luontokuvat
17.13 Egen­lan­din mat­ka­koh­teet: Ou­to mu­siik­ki soi Kon­tu­lan ostarilla.
17.14 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
17.21 Beet­ho­ven mi­nuu­tis­sa: Beet­ho­venin naiset
17.25 Kuin­ka se tehdään?
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
Mul­pe­ri­pui­ta ja laastia...
17.25 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
17.25 Si­sus­tu­sark­ki­tehdin kotona
17.25 Tans­kan nuo­rin dragqueen
17.25 Strömsö
17.30 Malory Towers
17.30 Tom Sawyer
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
18.00 Su­perapulaiset
18.00 BUU-klubben
su: Li­säk­si kat­so­taan sar­jo­ja Zoki Poki,
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Pe­rin­tö ja hiljaisuus
Jään ky­lää­ni. Mi­tä tapahtuu,..
18.30 Syr­jä­seu­tujen lapset
18.30 Luontomatkalla
Mag­da­le­na sel­vit­tää, mi­ten eläin viih­tyy uu­des­sa ko­ti­maas­saan. Joa­kim puo­les­taan tutkii,..
18.30 Doobidoo
Lin­da Bengt­zing ja Jes­si­ca An­ders­son saa­vat vas­taan­sa Da­niel Nor­ber­gin ja Emil Norbergin.
18.30 Metsän ääni
Eläm­me kuu­den­nen su­ku­puut­toaal­lon aikaa,..
18.30 Unelmakoti
Björn ja Gö­rill aloit­te­le­vat uut­ta elä­män­vai­het­ta. Mut­ta en­nen kuin he eh­ti­vät lyö­dä la­piota maahan,
18.40 Pe­rin­nön selvitys
Per­he Nordheggen...
18.50 Egen­lan­din matkakohteet
19.00 Vii­mei­nen työpäivä
19.00 Orkesteri
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.53 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Metso ja teeri
19.53 Svensk­finland runt
19.53 Met­sästysjuttuja
19.52 Huu­to­kaupan osaajat
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
19.55 Uk­rai­nas­ta Paraisille
He jou­tu­vat läh­te­mään kii­rel­lä ko­ti­maas­taan, hyp­pää­vät en­sim­mäi­seen bussiin,..
20.00 Berlin Ku'damm
Mo­ni­ka on rie­ka­lei­na - tä­mä on is­ku, jos­ta edes hän ei eh­kä selviydy...
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Han­nu Lin­tu, sol. And­rè Sc­huen, ba­ri­to­ni. -Mag­nus Lind­berg: Se­re­na­des, en­sie­si­tys Suo­mes­sa. Gus­tav Mah­ler: Vael­ta­van ki­säl­lin lau­lu­ja. John Co­rig­lia­no: Sin­fo­nia nro 1. Vii­väs­tet­ty lä­he­tys Mu­siikkitalosta.
20.00 Berlin Ku'damm
Kä­sil­lä on uu­si ai­ka, jo­ka voi ol­la joil­le­kin rankka...
20.00 Tai­tei­li­jat Rans­kan Rivieralla
Ke­säl­lä 1937 ryh­mä tai­tei­li­joi­ta, jo­hon kuu­lui mm. Pab­lo Picasso,..
20.00 Ys­tä­vyk­set Pi­cas­so ja Cocteau
20.00 Farmarit
Ke­mi­kaa­li­toi­mi­tuk­sen päi­vä koit­taa. Sa­maan ai­kaan ky­lään tu­lee sa­la­pe­räi­nen muukalainen...
20.41 Nor­jaa ris­tiin rastiin
20.45 Näin Nor­jas­sa: Lintubongarit
20.45 Ajan­ku­via Tukholmasta
20.46 Jah­ti­kump­pa­nuk­set Lotta ja Leif
20.55 Elo­ku­van het­ki: Met­surin tarina
21
21.00 Efter Nio
Ko­ri­pal­loe­lä­ke­läi­nen Pet­te­ri Ko­po­nen, vä­ria­sian­tun­ti­ja Sa­ra Ga­ran­ty, is­la­mo­lo­gi Ni­na Björkman,
21.00 Historia: Yh­dys­val­to­jen kultakausi
Yh­dys­val­to­jen kul­tai­nen aikakausi,..
21.00 Ter­hi Pa­nu­la ja Ih­misen ääni
21.00 elokuva: Ih­misen ääni
21.00 En­nen elo­ku­vaa: Hä­tä ei lue lakia
21.00 Peliskandaali
21.13 elokuva: Ih­misen ääni
Jean Coc­teaun näy­tel­mä Ih­mi­sen ää­ni ker­too luo­pu­mi­sen vaikeudesta...
21.05 Ki­no Klassikko: Hä­tä ei lue lakia
Ko­me­diak­las­sik­ko rik­kaas­ta pe­ri­jät­tä­res­tä, ha­ja­mie­li­ses­tä pro­fes­so­ris­ta, leo­par­dis­ta, ter­rie­ris­tä ja bron­to­sau­ruk­sen luis­ta. Oh­jaus Howard Hawks.
21.30 Kino: Surman sävel
Tyy­li­käs, yl­lä­tys­kään­tei­tä ja­ka­va ja mus­tan huu­mo­rin höys­tä­mä ri­kos­jän­nä­ri, jos­sa so­keak­si te­key­ty­nyt pia­nis­ti osuu hen­ki­ri­kok­sen sil­min­nä­ki­jäk­si. O: Sri­ram Rag­ha­van. (And­had­hun, Intia 2018)
21.45 Young Plato
Bel­fas­ti­lai­nen El­vis­tä ra­kas­ta­va reh­to­ri käyt­tää an­tii­kin Krei­kan fi­lo­so­fien op­pe­ja tais­te­lus­sa pes­si­mis­miä, vä­ki­val­taa ja his­to­rian ta­pah­tu­mis­ta kum­pua­vaa epä­toi­voa vastaan...
21.55 En­nen elo­ku­vaa: Hä­tä ei lue lakia
21.56 Mic­hel Roux ja rans­ka­lai­nen maa­laiskeittiö
22.00 Ohuella langalla
Va­paa­sa­ta­man tu­li­pa­lo jär­kyt­tää ko­ko Ruot­sia, ja po­lii­ti­kot lu­paa­vat puut­tua ongelmiin...
22.01 elokuva: Ki­no Suo­mi: Mo­na ja pa­la­van rakkauden aika
(Suo­mi 1983) Herk­kä elo­ku­va ty­tös­tä, jo­ka nuo­ruu­den et­sin­tö­jen kes­kel­lä löy­tää us­kon Jee­suk­seen. Pääo­sis­sa An­na-Lee­na Härkönen,
22.10 Jac­ques Brel ja elämän jano
Bel­gias­sa syn­ty­nyt, mut­ta pääa­sias­sa Rans­kas­sa vai­kut­ta­nut chan­son-le­gen­da Jac­ques Brel (1929-78) oli mo­ni­puo­li­nen taiteilija,..
22.40 Kino: Clai­re Dar­lin­gin vii­mei­set hullutukset
22.43 Enem­män elo­ku­vas­ta: Hä­tä ei lue lakia
23.00 Po­jat vas­taan maailma
23.00 Uusi Kino: Myrsky
23.18 Uusi Kino: To Teach a Bird to Fly
23.26 Vai­kut­ta­jien miljoonabisnes
23.40 Alokkaat
23.45 Si­perian Jeesus
23.45 The Go-Go's
23.45 Ter­hi Pa­nu­la ja Ih­misen ääni
23.58 elokuva: Ih­misen ääni
0
00.05 Elo­ku­van het­ki: Met­surin tarina