Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12.
07.50 BUU-klubben
07.45 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
07.55 BUU-klubben
08.10 BUU-klubben
08.00 BUU-klubben
08.05 BUU-klubben
On­ko­han se yh­tä hy­vää kuin valkoinen?..
08.00 BUU-klubben
Ma­lin sy­tyt­tää ad­vent­ti­kynttilän,..
08.20 Luonnollisesti
Han­ne vie­rai­lee Trysilissä,..
08.15 Iloa puutarhasta
08.25 Ju­lian eläinystävät
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.30 An­der­sin kanssa kalassa
08.40 Eräelämää
08.45 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.40 Luon­to lä­hel­lä sydäntä
08.35 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.50 Vai­hei­kas vuosi 1973
Mil­lais­ta elä­mä oli Ruot­sis­sa vuonna 1973?..
9
09.00 Efter Nio
Jo­han­nes Brot­he­rus Kuu­mas­ta, Hen­ri­ka Back­lund ra­kas­taa ja vi­haa triathlonia,..
09.05 Vel­jes­ten keittiössä
09.03 Kauhun hetkiä
09.00 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
Sai­ras van­hus ve­täy­tyy yk­si­näisyyteen,..
09.10 An­tiikkimakasiini
09.20 Kau­pun­ki­tilan taitaja
09.40 Jut­tu­ja juttujen takaa
Svens­ka Ylen elä­vän jour­na­lis­min ta­pah­tu­man toi­nen näy­tös Svens­ka Tea­ter­nis­sa Hel­singissä...
09.33 Jut­tu­ja juttujen takaa
Svens­ka Ylen elä­vän jour­na­lis­min ta­pah­tu­man toi­nen näy­tös Svens­ka Tea­ter­nis­sa Hel­singissä...
09.50 Kaikkea kaupan
09.50 Maail­man pi­sin hiihtokilpailu
09.50 Studio 65
10.00 Tai­vaallista menoa
10.00 Ä­lä ko­kei­le tätä kotona
10.20 Sportliv
10.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.20 Luonnollisesti
Han­ne vie­rai­lee Trysilissä,..
10.20 Luon­to lä­hel­lä sydäntä
10.30 Kau­pun­ki­tilan taitaja
10.30 Eräelämää
10.34 Tai­vaallista menoa
10.30 Kaikkea kaupan
Mi­tä tehdä,..
10.40 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
10.54 Eri­koisia koteja
11.00 Lo­foot­tien kalamestari
11.00 Vai­hei­kas vuosi 1973
Mil­lais­ta elä­mä oli Ruot­sis­sa vuonna 1973?..
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Jo­han­nes Brot­he­rus Kuu­mas­ta, Hen­ri­ka Back­lund ra­kas­taa ja vi­haa triathlonia,..
11.00 På spåret
11.02 Vil­lie­läin­ten jäljillä
An­ders Lun­din läh­tee Lap­piin Bor­gaf­jäl­liin sii­nä toivossa,..
11.00 Tun­te­ma­ton perillinen
11.30 Kauhun hetkiä
12
12.00 Car­men Cur­lers - tans­ka­lai­nen me­nestystarina
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Ma­ría me­nee lää­kä­riin kos­ka pelkää...
12.00 Ka­raokeparatiisi
Suo­men ko­ke­nein ka­rao­ke-emän­tä Evi ha­luaa ha­la­ta asiak­kai­den­sa tuskan pois...
12.00 Bet­ta­ny Hug­hes Krei­kan saaristossa
12.00 Ch­ris­top­her Nu­pen: kuun­te­len kameralla
Ete­lä-Af­ri­kas­sa syn­ty­nyt ja Bri­tan­nias­sa vai­kut­ta­nut elo­ku­van­te­ki­jä Ch­ris­top­her Nu­pen (1934 - 2023)..
12.00 Carmen-kiharat
13.51: Pe­rä­ti 50 000 läm­pö­rul­la­pak­kaus­ta on mat­kal­la Yh­dys­valtoihin,..
12.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus: Hoo­sian­na! Ku­nin­kaasi tulee!
12.50 Passage
13.15 Tot­ta, ta­rua ja videopelejä
13.05 Fatei ja meri
13.00 Tot­ta, ta­rua ja videopelejä
13.10 Sar­pa­ne­va Sarpanevasta
13.30 Lasikatto
13.30 Sar­pa­ne­va ja muodon taju
13.30 elokuva: Ki­no Suo­mi: Aurinkotuuli
Erik Ran­ka­maa on kuol­lut ja sy­vä­jää­dy­tet­ty vuon­na 1970. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hä­net he­rä­te­tään muut­tu­nee­seen maail­maan. Näyt­te­li­jät: Paa­vo Pis­ko­nen, Lilga Kovano,
13.45 En­nen elo­ku­vaa: Kauhun lunnaat
13.51 Passage
14.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Sanotaan,..
14.05 Fatei ja meri
14.01 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
14.25 Uusi Kino: 27 en­sim­mäistä vuotta
14.54 Stil­le­ben - Mi­le­na?s Journey
14.50 Uusi Kino: 27 en­sim­mäistä vuotta
15
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
ti: Toi­vo vi­riää kun Ma­nuel vih­doin he­rää muu­ta­mak­si minuutiksi,..
ke: Nyt kun Ma­nuel on herännyt,..
to: Ta­paus näyt­tää on­net­to­muu­del­ta, mut­ta on­ko se sitä?..
pe: Ma­nuel pyy­tää Ji­me­naa ker­to­maan tar­kem­min hei­dän rak­kaus­suhteestaan...
15.20 Sar­pa­ne­va ja muodon taju
1950-lu­vul­la Suo­mi muo­toil­laan maail­mankartalle...
15.30 Enem­män elo­ku­vas­ta: Kauhun lunnaat
15.50 Yö au­tiol­la vuo­rel­la ja Si­be­liuksen lauluja
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
Ag­ne­sen ja Sal­von vä­lit ovat ki­reät ja Ti­na toteaa,..
ke: Lu­do­vi­ca on kah­den vaiheilla,.. Do­ra on huo­lis­saan Ni­non käy­tök­ses­tä, ei­kä hän ole yksin...
to: Do­ra saa syyn huo­les­tua en­tis­tä enemmän,.. Vit­to­rio huo­maa, et­tä Ti­na on taas kään­tä­nyt kelkkansa...
pe: Sal­vo ha­luaa teh­dä so­vun An­nan kanssa,..
16.15 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
An­to­nio te­kee pää­tök­sen ja ai­koo sa­la­ta kai­ken per­heeltään...
16.24 Mu­siikkia kuvina
16.30 Ch­ris­top­her Nu­pen: Jean Si­belius, osa 1
(1934 - 2023)..
16.45 Pastorin vaimo
17.00 Vel­jes­ten keittiössä
17.15 En­nen elo­ku­vaa: Kauhun lunnaat
17.25 An­tiikkimakasiini
17.25 Maail­man pi­sin hiihtokilpailu
17.25 Malory Towers
17.25 Lu­men­val­koisia unelmia
Ext­re­me-las­ket­te­li­jat Ma­lou, Hildur,..
17.25 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
la: On­ko­han se yh­tä hy­vää kuin valkoinen?..
su: Ma­lin sy­tyt­tää ad­vent­ti­kynttilän,..
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
Sai­ras van­hus ve­täy­tyy yk­si­näisyyteen,..
18.30 Tun­te­ma­ton perillinen
18.30 Vil­lie­läin­ten jäljillä
An­ders Lun­din läh­tee Lap­piin Bor­gaf­jäl­liin sii­nä toivossa,..
18.30 An­ne ja An­ders Kanadassa
18.30 Tallilla
18.30 På spåret
Mar­cus Bergg­ren ja Ce­ci­lia Bergg­ren ovat mu­ka­na en­si kertaa...
18.50 Eri­koisia koteja
18.45 Ru­by ja toivomuskaivo
Ru­byl­la on edes­sään tä­hän as­ti eh­kä vai­kein toivomuksensa,
19.00 Kau­pun­ki­tilan taitaja
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.53 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.53 Egen­lan­din matkakohteet
19.53 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
19.54 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
19.55 Vai­hei­kas vuosi 1973
Mil­lais­ta elä­mä oli Ruot­sis­sa vuonna 1973?..
20.00 Carmen-kiharat
Ele­tään vuotta 1965...
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Ke­vin John Edu­sei, - Gus­tav Mah­ler: Sin­fo­nia nro 7 e-mol­li. Vii­väs­tet­ty lä­he­tys Mu­siikkitalosta.
20.00 Carmen-kiharat
20.00 Carmen-kiharat
Pe­rä­ti 50 000 läm­pö­rul­la­pak­kaus­ta on mat­kal­la Yh­dys­valtoihin,..
20.00 Ver­mee­rin tau­lun salaisuus
350 vuot­ta Ver­mee­rin tau­lun Lu­ke­va nai­nen syn­ty­män jäl­keen rönt­gen paljastaa,..
20.00 elokuva: Yhdet vielä
Erään teo­rian mu­kaan ih­mi­nen on par­haim­mil­laan, kun hä­nel­lä on al­ko­ho­lia ve­res­sään. Nel­jän kes­ki-ikäi­sen mie­hen ys­tä­vä­po­ruk­ka, kaik­ki lu­kion opet­ta­jia, päät­tää ko­keil­la teo­rian toi­mi­vuut­ta käy­tän­nös­sä. Ryyp­py not­kis­taa ole­muk­sen ja ajatukset,
20.53 St­röm­sös­tä poimittua
20.55 Tien­rai­vaa­jat: Agnodice
20.56 Tien­rai­vaa­jat: Tove Jansson
20.55 Uusi Kino: Yöui
21
21.00 Efter Nio
Jo­han­nes Brot­he­rus Kuu­mas­ta, Hen­ri­ka Back­lund ra­kas­taa ja vi­haa triathlonia,..
21.00 Historia: An­ti­se­mi­tis­min historia
Kristinusko,..
21.00 Sar­pa­ne­va ja muodon taju
1950-lu­vul­la Suo­mi muo­toil­laan maail­mankartalle...
21.00 elokuva: Mis­sissippi palaa
To­si­ta­ri­nan ins­pi­roi­ma ri­kos­jän­nä­ri kah­des­ta FBI:n agen­tis­ta, jot­ka tut­ki­vat kol­men nuo­ren kan­sa­lai­soi­keu­sak­ti­vis­tin ka­toa­mis­ta ra­sis­ti­ses­sa Ete­län pik­ku­kau­pun­gis­sa. Pääo­sis­sa: Gene Hackman,
21.00 En­nen elo­ku­vaa: Kauhun lunnaat
21.05 elokuva: Kauhun lunnaat
Klas­sik­ko­jän­nä­ris­sä tun­te­ma­ton mies al­kaa uh­kail­la pank­ki­vir­kai­li­jaa ja tä­män si­sar­ta pan­kin ryös­tä­mi­sek­si, ja FBI:n puut­tues­sa juo­neen al­kaa mo­nin­ker­tai­nen kis­sa-ja-hii­ri leik­ki. Pääo­sis­sa: Glenn Ford, Lee Re­mick ja Ste­fanie Powers.
21.30 elokuva: Hummeri
Ab­sur­di draa­ma dys­toop­pi­ses­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa ker­too sink­ku­jen vel­voit­tees­ta Kau­pun­gin la­kien mu­kaan löy­tää it­sel­leen kump­pa­ni 45 päi­vän si­säl­lä. O: Jor­gos Lanthimos,
21.55 En­nen elo­ku­vaa: Kauhun lunnaat
21.55 Shhh! Elo­ku­via kuuntelemassa
21.55 Mer­ry Ch­ristmas, Yiwu
Kii­nan Yi­wus­sa on yli 600 teh­das­ta, jot­ka tuot­ta­vat muul­le maail­mal­le ton­ni­kau­pal­la ki­mal­te­le­via jou­lu­koristeita...
22.00 Sol­si­dan - On­nea onkimassa
22.01 elokuva: Ki­no Suo­mi: Aurinkotuuli
Erik Ran­ka­maa on kuol­lut ja sy­vä­jää­dy­tet­ty vuon­na 1970. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hä­net he­rä­te­tään muut­tu­nee­seen maail­maan. Näyt­te­li­jät: Paa­vo Piskonen,
22.06 Me­lu­sin­fo­nia - Matt­hew Her­ber­tin ää­ni­vallankumous
Me­lua, sin­fo­niaa ja val­lan­ku­mous­ta tar­joi­le­va mu­siik­ki­do­ku­ment­ti on poik­keuk­sel­li­sen kiin­nos­ta­van ää­ni­tai­tei­li­jan muotokuva...
22.25 Valta
Ele­tään vuotta 1974...
23.02 En­nen elokuvaa: Inho
23.04 Enem­män elo­ku­vas­ta: Kauhun lunnaat
23.07 elokuva: Inho
Jän­ni­ty­se­lo­ku­va Lon­toos­sa asu­vas­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jo­ka riu­tuu ma­sennuksen,..
23.25 Rahan takii
Tä­mä ker­too Bæbsis­tä ja me­net­tää ra­hat, jot­ka he ovat Ir­fa­nille velkaa.
23.25 En­nen elo­ku­vaa: Kauhun lunnaat
23.20 Uusi Kino: Barzakh
Pal­kit­tu do­ku­ment­tie­lo­ku­va seu­raa ts­hets­he­nia­lai­sia perheitä,..
23.31 Uusi Kino: Va­lonsieppaaja
23.43 Shhh! Elo­ku­via kuuntelemassa
23.58 Uusi Kino: Ilman paikkaa
23.50 elokuva: Aguir­re, Jumalan viha
0
00.12 Pyykkitupa
00.26 Tot­ta, ta­rua ja videopelejä
00.48 Enem­män elo­kuvasta: Inho