Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.25 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kanssa...
06.20 Say Yes To The Dress
06.20 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, Tosi-tv,
06.25 Say Yes To The Dress
06.25 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, tosi-tv, USA,
06.20 Say Yes To The Dress
06.05 Say Yes To The Dress
06.45 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kanssa...
06.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
06.50 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2018)
06.40 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
07.15 Apua, mikä tauti!
07.30 Apua, mikä tauti!
07.55 Apua, mikä tauti!
Apua, mi­kä tauti!..
07.55 Apua, mikä tauti!
08.05 Say Yes To The Dress
08.05 Say Yes to the Dress: Intia
08.20 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
08.25 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
08.20 Pienten perhe
08.30 Po­mo keittiössä
08.40 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
08.45 Say Yes To The Dress
08.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
08.50 Say Yes To The Dress Lancashire
9
09.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
09.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
09.15 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
09.15 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
09.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
09.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
09.55 Say Yes To The Dress
10.15 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
10.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
10.15 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
10.25 Rak­kau­den pe­rässä maalle
Nel­jä kau­pun­ki­lais­ta päät­tää muut­taa kau­ko­kump­pa­nien­sa luo nähdäkseen,..
10.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
11.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
11.35 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
12
12.00 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
12.10 Fit­ness­päi­väkirja 2022
(Fit­ness Dia­ries, To­si-tv, Suomi, 2021)
12.25 Fit­ness­päi­väkirja 2022
12.35 Äi­ti bestiksenä
UU­SI KAU­SI Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
12.50 Fit­ness­päi­väkirja 2022
(Fit­ness Dia­ries, To­si-tv, Suomi, 2021)
13.05 Pienten perhe
13.15 Pienten perhe
13.20 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
13.10 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
13.35 Say Yes To The Dress
13.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Päiväkirjat
Kur­kis­tus pa­rien ai­toon ar­keen hei­dän omas­ta nä­kö­kulmastaan...
13.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (Sp­lit) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.35: (My 600-lb Life
15.35:
13.50 Say Yes To The Dress
13.50 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
14.05 Po­mo keittiössä
14.10 Say Yes to the Dress: Intia
14.20 Po­mo keittiössä
14.25 Say Yes to the Dress: Intia
14.30 Äi­ti bestiksenä
UU­SI KAU­SI Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
14.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
(Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
15
15.35 Pie­ni suuri perhe
UU­SI KAU­SI Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­ni­kas­vui­sen per­heen elä­mää. Lu­vas­sa vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilanteita,..
15.50 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoit­ta­vat, et­tä ku­pon­kien ke­rää­jä voi sääs­tää os­tok­sis­saan sie­voi­sia sum­mia, jos vain pe­reh­tyy nii­den te­hok­kaa­seen hyö­dyntämiseen.
16.55 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
16.50 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta naista,..
16.50 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan painoaan,
18
18.05 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
18.15 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min turvin...
18.05 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jasmin!..
18.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jatkoksi.
18.00 Re­he­vien rakastajat
Kol­mio­sai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­ris­kun­tiin, jois­sa nai­nen on mies­tään huo­mat­ta­vas­ti kookkaampi...
18.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­tel läh­tee sa­laa Do­mi­ni­kaa­ni­seen ta­sa­val­taan yrit­tääk­seen kor­ja­ta suh­teen­sa Lidiaan...
19.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Päiväkirjat
Kur­kis­tus pa­rien ai­toon ar­keen hei­dän omas­ta nä­kö­kulmastaan...
19.50 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
19.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: Päiväkirjat
Kur­kis­tus pa­rien ai­toon ar­keen hei­dän omas­ta nä­kö­kul­mas­taan. Pa­rit ku­vaa­vat it­se jo­ka­päi­väis­tä elä­mään­sä. (90 Day Dia­ries, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
19.50 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
19.50 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
19.50 Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sissa: Karibia
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan te­ki­jöi­den uu­si sar­ja seu­raa hen­ki­löi­tä, jot­ka löy­tä­vät rak­kau­den Karibialta...
19.50 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
20.00 Äi­ti bestiksenä
UU­SI KAU­SI Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
21
21.00 Tohtori Paise
22.05: Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
21.00 Sa­ta­ki­loi­set par­haat ystävät
21.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Päiväkirjat
Kur­kis­tus pa­rien ai­toon ar­keen hei­dän omas­ta nä­kö­kulmastaan...
21.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
21.00 Rak­kau­den pe­rässä maalle
Nel­jä kau­pun­ki­lais­ta päät­tää muut­taa kau­ko­kump­pa­nien­sa luo nähdäkseen,..
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Ped­ro saa­puu Do­mi­ni­kaa­ni­seen ta­sa­val­taan ja saa Chan­te­lin va­leh­te­le­mi­ses­ta kiinni...
22.05 Kel­paan­ko rakkauteen?
Me­lin­dal­la on syn­nyn­näi­nen oi­reyhtymä,..
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
22.10 Pie­ni suuri perhe
UU­SI KAU­SI Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­ni­kas­vui­sen per­heen elämää...
22.05 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jatkoksi.
22.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
22.05 Rak­kau­den pe­rässä maalle
Nel­jä kau­pun­ki­lais­ta päät­tää muut­taa kau­ko­kump­pa­nien­sa luo nähdäkseen,..
23.05 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kanssa?..
23.10 Rak­kau­den pe­rässä maalle
23.10 Tohtori Paise
00.10: Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
23.15 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
23.05 Äi­ti bestiksenä
UU­SI KAU­SI Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
23.10 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
23.10 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
0
00.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
00.10 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
00.05 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
00.05 Apua, mikä tauti!
00.10 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
00.20 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
01.10 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
01.10 Apua, mikä tauti!
01.15 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
01.25 Apua, mikä tauti!
01.25 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jälkeen...
02.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
02.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
02.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
02.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
02.25 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Popper,..
3
03.25 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jasmin!..
03.25 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
03.25 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
Me­rin mek­ko on­kin katastrofi,..
ma: Juh­la­päi­vä on vii­mein käsillä,..
03.40 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
03.40 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
05.20 Say Yes To The Dress: Britannia
05.20 Say Yes To The Dress: Britannia