Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50
27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12.
6
04.15 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
06.35 Kakkukuningas
06.30 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saatava,
07.00 Say Yes To The Dress
07.05 Say Yes to the Dress
06.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
07.00 Say Yes to the Dress
07.00 Say Yes To The Dress Lancashire
Täl­lä ker­taa Say Yes to the Dress -hää­sar­jas­sa et­si­tään elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­ren ran­nal­la, Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. (Say Yes To The Dress Lan­cas­hi­re, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2020)
07.50 Suu­ren­moi­set morsiamet
07.55 Suu­ren­moi­set morsiamet
(Cur­vy Bri­des, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
08.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
08.10 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
08.35 Tar­jous­ten metsästäjät
Alen­nus­ku­pon­kien ke­rää­jät hyö­dyn­tä­vät kaup­po­jen tar­jouk­sia häm­mäs­tyt­tä­vän te­hok­kaas­ti ja hamst­raa­vat alen­nus­ta­va­raa. Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoit­ta­vat, et­tä ku­pon­kien ke­rää­jä voi sääs­tää os­tok­sis­saan sie­voi­sia sum­mia, jos vain pe­reh­tyy nii­den te­hok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen. (Ext­re­me Cou­po­ning, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
09.00 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.05: To­teut­taa­ko Pat­rick uh­kauk­sen­sa? Nar­kyian luot­ta­mus va­leh­te­le­vaan sul­hoon on pakkasella.
9
09.30 Re­turn to Amish
ti: An­dy ja Abe koet­ta­vat pääs­tä so­puun, ja Cha­pel so­vit­taa hää­pu­ku­ja. Je­re­miah on mie­li maas­sa ja miettii,
09.30 Re­turn to Amish
to: Re­turn to Amish -sar­jan vä­ki ko­koon­tuu kertomaan,..
pe: Abe, Re­bec­ca, Sabrina,..
09.30 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
10.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
10.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
10.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
10.35 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
10.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
10.45 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
11.05 Say Yes To The Dress With Tan France
UU­SI SAR­JA Lu­vas­sa rä­jäh­tä­vää draa­maa, her­vo­ton­ta huumoria,..
11.40 Kel­paan­ko rakkauteen?
Me­lin­dal­la on syn­nyn­näi­nen oi­reyhtymä,..
11.45 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
12
12.10 Sa­ta­ki­loi­set par­haat ystävät
12.35 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
12.30 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
12.50 Upea li­ha­va elämäni
12.45 Upea li­ha­va elämäni
13.15 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
13.50 Say Yes To The Dress: Britannia
13.40 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
13.45 Say Yes To The Dress: Britannia
13.50 Say Yes to the Dress Lancashire
13.50 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
13.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ul­ko­mail­la. On­ko hei­dän rak­kau­ten­sa kie­li­muu­ris­ta ja kult­tuu­rie­rois­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vän vah­va kes­tä­mään? (90 Day Fian­ce: The Ot­her Way, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
14.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.15 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta paratiisissa
Pa­ra­tii­si­saa­rel­la ta­van­neet pa­ris­kun­nat yrit­tä­vät yh­dis­tää eri­lai­set elä­män­tyylinsä,..
14.50 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
14.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
pe: Su­sa­nin ter­veys ja hen­ki ovat vaa­ras­sa hä­nen sai­raal­loi­sen yli­pai­non­sa vuoksi...
15
15.30 Say Yes To The Dress: XXL
15.50 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
16.05 Tar­jous­ten metsästäjät
16.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
Sink­kuun­tu­nut Dar­cey na­vi­goi Mia­min deit­tai­lu­maailmassa,..
17.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ul­ko­mail­la. On­ko hei­dän rak­kau­ten­sa kie­li­muu­ris­ta ja kult­tuu­rie­rois­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vän vah­va kes­tä­mään? (90 Day Fian­ce: The Ot­her Way, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
17.50 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
18
18.10 Ra­kas ulkomailta
Ha­rold ta­paa toi­sen so­pi­van hen­ki­lön epä­ta­val­li­ses­sa paikassa...
18.55 Tohtori Paise
Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut oma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo yli 15 vuo­den ajan. Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näp­py­löi­tä. Sar­jas­sa seu­raam­me kli­ni­kan työn­te­ki­jöi­den työs­ken­te­lyä ja ta­paam­me po­ti­lai­ta, jois­ta mo­net ovat elä­neet pii­lo­tel­tua ja sa­lat­tua elä­mää ou­to­jen pat­tiensa kanssa.
19.00 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Jou­lu on an­ta­mi­sen juh­la, mut­ta sai­tu­reil­le se saat­taa käy­dä kalliiksi...
19.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
19.55 Toh­tori alapää
Uro­lo­gis­ti toh­to­ri Fen­wa Mil­hou­se tar­joaa hel­po­tus­ta ja toi­voa potilaille,..
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
19.55 Mies ja 90-ki­loinen kasvain
19.55 Say Yes To The Dress With Tan France
UU­SI SAR­JA Lu­vas­sa rä­jäh­tä­vää draa­maa, her­vo­ton­ta huumoria,..
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta paratiisissa
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pariterapiaa
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ulkomailla...
21
21.00 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
21.00 Sa­ta­ki­loi­set par­haat ystävät
21.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pariterapiaa
21.00 Kim vs. Ka­nye: The Divorce
21.00 Ra­kas ulkomailta
Chad pal­jas­taa lii­kaa en­sim­mäi­sel­lä tref­feil­lään Ko­lum­bias­sa. Ha­rold on avoin uu­del­le ul­ko­näöl­le, ja Sta­ni­ka pe­reh­tyy tref­fi­kump­pa­nin­sa ongelmiin.
22.05 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.05 Ra­kas ulkomailta
Ha­rold ta­paa toi­sen so­pi­van hen­ki­lön epä­ta­val­li­ses­sa paikassa...
22.05 Lää­kä­rihelikopteri
22.05 La­dy Guc­ci: Pat­ri­zia Reg­gianin tarina
Pat­ri­zia Reg­gia­ni osal­lis­tui vuon­na 1995 ex-mie­hen­sä, mil­jo­nää­ri-lii­ke­mie­hen Mau­ri­zio Guc­cin mur­han suun­nitteluun...
22.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.10 Body Invaders
Ih­mis­ten ke­hoon pää­tyy vaa­ral­li­sia esi­nei­tä ai­das­ta surf­fi­lautoihin...
22.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
22.55 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
23.10 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
23.10 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Popper,..
23.10 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.25 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
23.50 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
23.50 Apua, mikä tauti!
0
00.05 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
00.15 Upea li­ha­va elämäni
00.05 Upea li­ha­va elämäni
00.30 Apua, mikä tauti!
01.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (Split)
03.05: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
04.05:
01.20 Jumissa
01.15 Toh­tori alapää
01.25 Oho, olen raskaana!
01.15 Oho, olen raskaana!
01.30 Mies ja 90-ki­loinen kasvain
01.40 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
01.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
02.25 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
02.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
02.20 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
02.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
02.45 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
3
03.35 Kel­paan­ko rakkauteen?
03.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
04.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
04.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
04.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
05.15 Oho, olen raskaana!