Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 20 21 22 23 24 Kanava Suora
29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Unelmakoti
Gert Win­gårdh ja An­ne Lund­berg ta­paa­vat ih­mi­siä, jot­ka kun­nos­ta­vat unel­miensa kotia.
07.00 Tun­te­ma­ton pe­rillinen Norja
Va­ra­kas kah­vi­lanpitäjä...
07.45 Luon­to­ret­kel­lä kot­ta­rai­sia katsomassa
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Lu­moava Sardinia
08.05 Prisma: Eu­roo­pan luon­non mo­nimuotoisuus
09.00 Yle Uutiset 9.00
08.55 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ben­saa suonissa
9
09.05 Historia: Saa­ren­maan viikinkilaivat
09.06 Rak­kau­des­ta puutarhaan
09.30 Unel­ma­ko­ti Sisiliassa
09.53 St­röm­sös­tä poimittua
10.00 Syyttäjä
Mah­ti­su­vun tu­le­va pe­ri­jä löy­tyy sur­mat­tu­na su­ku­ti­luksiltaan...
10.00 Syyttäjä
ke: Lei­po­moy­rit­tä­jä on sur­mat­tu. Ha­lu­si­ko jo­ku rai­va­ta uh­rin tieltään,..
to: Ar­vos­tet­tu ve­si­pe­las­ta­ja on surmattu...
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
Lau­lu- ja soit­to­juh­lien juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus ke­rää kuo­ro­lau­la­jat Jy­väs­ky­län Lou­nais­puis­toon. Li­tur­gi­na toi­mii Sep­po Wuo­lio, saar­naa­ja­na Sa­mu­li Korkalainen.
10.05 Luon­to­ret­kellä: Leikki
10.45 Työu­ran jatkajat
10.59 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 Riemulaulut
11.02 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.08 Yle Uutiset Häme
11.14 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.12 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.17 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.23 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.29 Yle Oddasat
11.29 Yle Oddasat
11.27 Yle Uutiset Lappi
11.25 Mi­kaela&Thomas
11.33 Oddasat
11.30 Yle Oddasat
11.35 Ra­jauk­sen ulkopuolella
11.35 Oddasat
11.40 Ku­nin­gat­taren kuolema
Yh­te­nä syy­nä pi­de­tään tor­jun­ta-aineita...
11.49 Poh­jolan luonto
11.50 St­röm­sös­tä poimittua
12.00 Pisara
12.00 Su­pe­rih­mi­set - pii­lo­tet­tua ky­kyä etsimässä
12.00 Vir­sistä viisi
12.00 Kuin kaikki muut
11.55 Merkkien salat
12
12.05 Papisto
12.05 Tee­mu Kes­ki­sar­ja ja kuol­leet ihmiset
12.25 Pisara
12.35 Isä Brown ja hä­nen laumansa
ti: Mies löy­de­tään hirt­täytyneenä...
ke: Kun La­dy Fe­li­cia löy­tää haa­voit­tu­neen mie­hen puusta,..
to: Su­sie lu­mou­tuu Apol­lo-kir­kon ka­ris­maat­ti­ses­ta johtajasta...
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri ja Bo­ris Gilt­burg, piano,..
12.35 Luon­to­ret­kel­lä: Sopeutuminen
13.10 Sukumme arvet
Kak­si vel­jes­tä ker­too avoimesti,..
13.15 Lip­pu­juh­lan päi­vän pa­raa­tin ohimarssi
13.25 elokuva: Tou­kokuun taika
13.20 elokuva: Yö­vartija vain
Ker­to­mus ikään­ty­nees­tä yö­var­ti­jas­ta ja hä­nen kau­niis­ta tyt­tä­restään,..
13.20 elokuva: Pin­siön parooni
Elo­ku­va työ­läis­per­hees­tä, jo­ka ra­ken­taa tal­koo­voi­min uut­ta ko­tia it­sel­leen. O: Ed­vin Laine...
13.20 Kol­men kau­pungin kasvot
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Suo­men kol­mes­ta suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta Helsingistä,
13.20 elokuva: Vil­lin Pohjolan kulta
Vauh­di­kas suo­ma­lais­länk­kä­ri kul­taa kai­va­vis­ta Vor­nan vel­jeksistä,..
13.50 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
13.55 Pa­la­nen: Kla­pia ja pilkettä
14.00 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Varpuslinnut
14.05 Ihantalan ihme
Neu­vos­to­lii­ton suur­hyök­käys Suo­meen al­koi val­ta­val­la yli­voi­mal­la ke­sä­kuussa 1944...
14.20 Unel­ma Oy: Kuo­le­man­vä­sy­mys ja kiitollisuus
14.50 Ylen aamun parhaat
14.52 Ar­kis­to­ku­via: La­ki­nei­to ja neliapila
14.50 Ylen aamun parhaat
14.47 Ar­kis­to­ku­via: Kym­me­nen vuot­ta Eläin­tarhan ajoja
14.47 Ar­kis­to­ku­via: Ki­vie­rä­maa­ta katsomassa
14.50 Su­pe­rih­mi­set - pii­lo­tet­tua ky­kyä etsimässä
15
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Tom Jones
15.20 Nuori Morse
Col­le­gen opet­ta­ja on mur­hat­tu raa'as­ti. Käy il­mi, et­tä Mor­se oli ta­pah­tu­ma­pai­kan lä­hel­lä mut­ta pois­sa pe­lis­tä, jo­ten hän jou­tuu hyllylle.
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.45 Prisma: Esi­his­to­rial­li­nen ruokavalio
15.52 Ko­van vii­kon il­ta: Kaik­ki muut uutiset
15.55 A-studio
Juon­ta­ja­na Pet­ri Rai­vio. #yleastudio
15.55 A-studio
15.55 A-Talk
15.55 Tee­mu Kes­ki­sar­ja ja kuol­leet ihmiset
16.05 Muis­ti: Se­kai­sin shaahista
16.20 Ko­van viikon ilta
16.35 Ta­ri­noi­ta järviltä
16.35 St­röm­sös­tä poimittua
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
T: BBC (U)
ti: Kun La­dy Fe­li­cia löy­tää haa­voit­tu­neen mie­hen puusta,..
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
to: Kak­si nun­naa kuo­lee epäi­lyt­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa Py­hän Ag­ne­sin luostarissa...
pe: Isä Brown osal­lis­tuu ka­don­nen ty­tön et­sintöihin...
17.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
West Brom­wic­his­sä hy­vän­te­ki­jä Pe­ter Hil­lin puu­tar­ha jät­tää tii­min neu­vottomaksi...
17.10 Lip­pu­juh­lan päi­vän paraati
Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pa­raa­ti Jy­väskylässä.
17.55 Pie­ni suuri maailma
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.12 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Urheiluruutu
18.21 Egen­lan­din mat­ka­koh­teet: MM-len­to­pal­loa turvesuolla.
18.20 Egen­lan­din mat­ka­koh­teet: Per­soo­nal­li­nen le­lu­kaup­pa Heinolassa.
18.20 Egen­lan­din matkakohteet
18.20 Egen­lan­din mat­ka­koh­teet: Kau­ri­lan sau­nan ren­tout­ta­vat löylyt.
18.15 St­röm­sön talkoot
18.15 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
18.30 Unel­ma­ko­ti Sisiliassa
ke: On tam­mikuu 2020,..
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Lu­moava Sardinia
Sar­di­nia on Vä­li­me­ren toi­sek­si suu­rin saari,..
18.45 Suo­mi-Filmin tarina
Elo­ku­vayh­tiö Suo­mi-Fil­min his­to­ria 1944 - 1949...
19.00 Tom Jones
La­dy Bel­las­ton si­val­taa ka­teu­den te­roit­ta­mal­la mie­kal­la lem­pi­väis­ten sieluja...
19.00 Prisma: Eu­roo­pan luon­non mo­nimuotoisuus
19.00 Historia: Saa­ren­maan viikinkilaivat
19.00 Ku­nin­gat­taren kuolema
Yh­te­nä syy­nä pi­de­tään tor­jun­ta-aineita...
19.02 Ra­dio Suo­men Ke­säilta yhdessä
Hä­meen­lin­nan Lin­nan­puis­ton la­val­le nou­se­vat Kat­ri He­le­na ja Ol­li Halonen.
19.37 Ko­van vii­kon il­ta: Kaik­ki muut uutiset
19.40 Mid­so­merin murhat
Myl­lyn ta­paus on jok­seen­kin se­ka­va, eri­koi­sin teo­ria vie jo­pa py­hän kir­jan enteisiin...
19.41 Pie­ni suuri maailma
19.45 Eri­kois­ryhmä Potsdam
20.00 Tee­mu Kes­ki­sar­ja ja kuol­leet ihmiset
20.00 Su­pe­rih­mi­set - pii­lo­tet­tua ky­kyä etsimässä
20.00 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
20.00 Ko­van viikon ilta
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Juon­ta­ja­na Pet­ri Rai­vio. #yleastudio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Ra­dio Suo­men Ke­säilta yhdessä
21.00 Ko­van viikon ilta
21.05 Downshiftaajat
Köyh­ty­nei­den Kuu­se­loi­den elä­mä mullistuu,..
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Unien herra
21.30 Py­säyt­tä­kää Nyqvist
Nyq­vist on yk­si­näi­sem­pi kuin koskaan...
21.40 Ko­van vii­kon il­ta: Kaik­ki muut uutiset
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Vi­gil - kuo­le­ma syvyyksissä
22.01 elokuva: Ol­laan vapaita
Sel­jan iloi­sen va­paan, ys­tä­vien- ja työn­täy­tei­sen elä­män se­koit­taa hä­nen 16 vuot­ta sit­ten adop­toi­ta­vak­si an­ta­man­sa poi­ka. K: Tua Har­no. O: Os­ka­ri Si­po­la. N: Ma­ria Ylipää,
22.01 Ta­paus Raoul Moat
Et­sit­ty mies pa­koi­lee po­lii­sia on­nistuneesti,..
22.01 ZERV - Ti­linteon aika
22.01 Ulkolinja: Hal­van rahan ansa
Ame­rik­ka­lai­sen SVB-pan­kin ro­mah­dus vah­vis­ti mo­nen pe­lon uh­kaa­vas­ta taan­tu­mas­ta, ja ta­lou­den epä­var­muus kasvaa...
22.01 Yle Uutiset 21.45
22.09 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.18 Mi­nun musiikkini
22.15 Ti­me - So­vituksen aika
Mark me­net­tää omai­sen ja saa lu­van läh­teä hau­ta­jai­siin. Asiat mut­kis­tu­vat se­kä Mar­kin et­tä Eri­cin elämässä.
22.46 Oddasat
22.50 Ulkolinja: Hal­van rahan ansa
Ame­rik­ka­lai­sen SVB-pan­kin ro­mah­dus vah­vis­ti mo­nen pe­lon uh­kaa­vas­ta taan­tu­mas­ta, ja ta­lou­den epä­var­muus kasvaa...
23.00 Paha paikka
ke: Ajat muuttuvat,..
23.03 Oddasat
23.18 Paha paikka
On­ko uh­rin äi­ti pan­nut lap­sen­sa nok­ki­mis­jär­jestykseen,..
23.10 Ti­mant­tinen keikka
23.45 Paha paikka
23.55 Oddasat
0
00.10 Paha paikka