Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
05.55 Ulos luontoon
05.55 MOT: Cos­ta del Crime
05.55 Akuut­ti: Kun nuo­ren sy­dän pettää
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Trauma
6
06.25 Ylen aamu
07.00 An­tiik­ki­kaksintaistelu
Kak­si tans­ka­lais­ta kil­pai­lee siitä,..
07.10 Pe­rin­nön selvitys
Per­he Rob­bers­tad. Ton­jel­la on nel­jä las­ta kol­men eri mie­hen kanssa...
08.00 Yle Uutiset
08.00 Avara luonto: Pa­ritteluleikit
08.05 Prisma: Tut­ki­mus­kohteena mRNA
08.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2021
08.50 Luon­to­ku­vauk­sen edistysaskeleet
09.00 Yle Uutiset
08.55 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Vie­lä­kin se sama isä
9
09.05 Historia: Neu­vos­to­lii­ton romahdus
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
An­ne Flink­ki­län vie­rai­na tie­to­kir­jai­li­ja Han­na Jensen,..
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Mur­doc­hin murhamysteerit
10.00 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
to: Joan tais­te­lee An­nien puolesta,..
pe: Viv ta­paa sat­tu­mal­ta veljensä,..
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
En­ke­lien sun­nun­tain Rie­mu­lau­lut Paa­va­lin­kir­kos­sa Hel­singissä...
10.05 Ykkösaamu
10.45 Näin Norjassa
10.46 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.45 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.53 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.55 Pisara
10.58 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Ju­malanpalvelus
Ju­ma­lan­pal­ve­lus Vaa­san kirkossa...
11.01 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.06 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.09 Yle Uutiset Häme
11.14 Yle Uutiset Häme
11.17 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.15 Gaialand
Ko­vis­sa lei­rio­lo­suh­teis­sa Kit­ti­läs­sä pie­ni poi­ka kuo­lee syn­ty­mä­päivänään.
11.22 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.33 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.38 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.41 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.46 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.49 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.54 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.57 Yle Uutiset Lappi
12
12.00 Ros­kasta ruoaksi
12.02 Yle Uutiset Lappi
12.09 Oddasat
12.14 Oddasat
12.10 Yle Oddasat
12.14 Oddasat
12.10 Pie­ni suuri maailma
12.15 Ju­hat luon­nos­sa: Suo­men vahvin lintu
12.15 Men­nei­syy­den metsästäjät
12.26 Ruo­ka­muis­to: Päi­vik­ki Palosaari
12.20 elokuva: Sil­lan­kor­van emäntä
Elo­ku­va maa­ti­lan les­kie­männästä,..
12.25 Pisara
12.30 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
12.30 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
12.30 Ih­mei­den äärellä
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
12.45 Joan­na Lum­ley Si­pe­rian rautateillä
13.15 elokuva: Taas ta­paam­me Suo­misen perheen
13.15 elokuva: Jo­han nyt on markkinat
So­ti­las­fars­si pie­nes­tä va­rus­kun­ta­kau­pun­gis­ta, jon­ka rau­haa sot­kee van­ki­kar­ku­ri. O: Aar­ne Tarkas...
13.15 elokuva: Vat­sa si­sään - rinta ulos
Ko­me­dia ar­mei­jan kap­tee­nin seik­kai­luis­ta tyt­tö­jen si­säop­pi­laitoksessa...
13.11 elokuva: Ei ruu­mii­ta ma­kuuhuoneeseen
Jän­ni­tys­ko­me­dia up­seereista,..
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.35 Viimeinen sana
13.44 Tulossa...
13.50 Edus­kun­ta pui vä­li­ky­sy­mys­tä van­hus­ten palveluista
Hal­li­tus vas­taa edus­kun­nas­sa op­po­si­tion vä­li­ky­myk­seen van­hus­ten­hoi­dos­ta ja ter­veys­pal­ve­lui­den krii­siy­ty­mi­ses­tä. Vä­li­ky­sy­myk­sen ovat jät­tä­neet op­po­si­tio­puo­lueis­ta kokoomus,..
14.00 Vii­mei­nen työpäivä
14.05 Per­jan­tai: Mik­si mie­lem­me sairastuvat?
14.30 It­se asias­sa kuul­tu­na Jaakko Numminen
14.41 Tulossa...
14.49 Ar­kis­to­ku­via: Kou­lu­tie­tä kotitoimiin
14.50 Ar­kis­to­ku­via: Mes­sut, nainen, koti
14.46 Ar­kis­to­ku­via: Ki­vie­rä­maa­ta katsomassa
14.51 Ar­kis­to­ku­via: SF- katsaus 37
14.45 Elämäni Biisi
Si­tä oi­keaa läh­te­vät ar­vuut­te­le­maan Ant­ti Kaik­ko­nen, Har­ri Hent­ti­nen, Ki­ke Elo­maa, Mi­ka Pou­ta­la & Mi­ra Potkonen.
15
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamun parhaat
15.30 Akuut­ti: Kun nuo­ren sy­dän pettää
15.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.45 Yle Oddasat
15.50 Novosti Yle
15.55 Arto Nyberg
15.55 A-studio
15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.55 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
16.00 A-stu­dio viit­tomakielellä
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.00 A-Talk
16.00 Wild Bill - ka­tu­kyt­tä korvessa
Bill Hixon,..
16.00 Nais­konstaapeli 56
Po­lii­sin­puu­kot­ta­jaa et­si­tään kuu­mei­ses­ti. Burn­sin ko­ti­rau­ha on raunioina...
16.30 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Perheretkeily
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.06 Sanakirja
17.07 100 vuot­ta jul­ki­sen pal­velun mediaa
17.10 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
ti: Idyl­li­nen vael­lus­reit­ti muut­tuu vaa­ralliseksi,..
ke: Frank ja Lu tutkivat,..
17.10 Ih­mei­den äärellä
pe: Kou­lu­bus­si on jou­tu­nut lii­ken­neon­net­tomuuteen,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
An­ne Flink­ki­län vie­rai­na tie­to­kir­jai­li­ja Han­na Jensen,..
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
17.55 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
17.56 100 vuot­ta jul­ki­sen pal­velun mediaa
17.52 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
17.55 Nel­jä elementtiä
18
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
18.15 Eränkävijät
Uu­det Erän­kä­vi­jät as­tu­vat ruutuun!..
18.30 Puo­li seitsemän
ke: Käym­me myös katsomassa,..
18.45 Avara luonto: Pa­ritteluleikit
18.45 Arto Nyberg
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­ta­vi­na uut­ta mu­siik­kia jul­kai­se­va Mai­ja Vilkkumaa,
19.00 Sanditon
Maa­lais­nei­to Char­lot­te pa­laa hy­vän­te­ki­jöi­densä luo...
19.00 Prisma: Tut­ki­mus­kohteena mRNA
19.00 Historia: Neu­vos­to­lii­ton romahdus
19.00 Gaialand
Ko­vis­sa lei­rio­lo­suh­teis­sa Kit­ti­läs­sä pie­ni poi­ka kuo­lee syn­ty­mä­päivänään.
19.00 Ha­ke­kaa kätilö!
On pää­siäinen 1967,..
19.34 Luon­to­päiväkirja
19.30 Syyttäjä
Lei­po­moy­rit­tä­jä on sur­mat­tu. Ha­lu­si­ko jo­ku rai­va­ta uh­rin tiel­tään, oli­ko tap­pa­ja kilpailija?
19.49 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
19.45 Ma­te­ma­tiikan taikaa
19.53 Nor­jan sa­laiset huoneet
19.53 Pie­ni suuri maailma
19.45 Harakkamurhat
19.55 Elo­ku­van het­ki: Met­surin tarina
20.00 MOT: Cos­ta del Crime
20.00 Akuut­ti: Kun nuo­ren sy­dän pettää
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Trauma
20.00 Viimeinen sana
20.29 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Per­jan­tai: Mik­si mie­lem­me sairastuvat?
Mis­sä me­nee ter­vey­den ja sai­rauden raja?..
21.00 Elämäni Biisi
Si­tä oi­keaa läh­te­vät ar­vuut­te­le­maan Ant­ti Kaik­ko­nen, Har­ri Hent­ti­nen, Ki­ke Elo­maa, Mi­ka Pou­ta­la & Mi­ra Pot­ko­nen. Mu­siik­ki­viih­det­tä suo­raa Tampereelta.
21.05 Hel­sin­ki-syndrooma
Tiis­tai-il­ta. Kun Elias Ka­ron (Pe­ter Fran­zén) suun­ni­tel­mat me­ne­vät pieleen,..
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Mi­rel­la, häkkilintu
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.55 Kaik­ki hä­nen salaisuutensa
Yl­lät­täen Meg­ha­nin ja Agat­han tiet koh­taa­vat vankilassa...
22.00 Hel­sin­ki-syndrooma
Tiis­tai­päi­vä. Kaap­pau­suu­ti­set le­viä­vät ym­pä­ri maailmaa...
22.00 Maail­ma liekeissä
Lois syn­nyt­tää lap­sen, mi­ten vau­va ote­taan vastaan?..
22.00 Ohuella langalla
Va­paa­sa­ta­man tu­li­pa­lo jär­kyt­tää ko­ko Ruot­sia, ja po­lii­ti­kot lu­paa­vat puut­tua ongelmiin...
22.00 Ulkolinja: Te­koä­ly tohtorina
22.00 Va­ras­tettu elämä
Fi on rai­vois­saan mut­ta saa tu­kea ys­täviltä...
22.15 Pea­ky Blin­ders - gangsteriklaani
Tho­mas hie­roo oma­val­tai­ses­ti kaup­po­ja Bil­ly Kim­be­rin kanssa,..
22.50 Oddasat
22.56 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
22.55 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
22.45 Oddasat
22.40 Trauma
Tan­ja Hie­ta­mie­hen toi­sek­si van­hin lapsi,..
23.05 Prisma: To­tuus paastosta
23.00 Oddasat
23.00 Van der Valk, ka­na­va­kau­pungin kyttä
Ams­ter­da­miin si­joit­tu­va po­lii­si­sar­ja pe­rus­tuu Ni­co­las Free­lin­gin dek­ka­rihahmoon...
23.10 Per­jan­tai: Mi­hin tar­vit­sem­me vankiloita?
23.15 Viimeinen sana
23.10 Hil­jai­nen todistaja
Lo­ma­lais­ten suo­si­man ran­ta­kau­pun­gin kaa­to­pai­kal­ta löy­tyy ruumiinosia,..
23.15 Ker­ro kuka olen
Ame­lia ja Pier­re ovat aloit­ta­neet uu­den elä­män kau­kana kotoa...
23.10 Ulkolinja: Te­koä­ly tohtorina
23.50 Puo­li seitsemän
0
00.02 Elo­ku­van het­ki: Met­surin tarina
00.05 Puo­li seitsemän
00.05 Puo­li seitsemän
00.05 Ykkösaamu
00.30 Puo­li seitsemän