Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
04.45 How I Met Your Mother
04.25 NCIS
04.45 Ung & Bortskämd
04.40 How I Met Your Mother
05.35 Unga Mammor
05.35 Nanny
05.30 Unga Mammor
6
06.00 Nanny
Kausi 6. Jaksot 19-4.
06.00 Nanny
06.00 Unga Mammor
Ny mam­ma för i år är 20-åri­ga Iza­bell Sol­da­ti med so­nen Domeniq,..
Kausi 6. Jaksot 13-16.
06.25 Marlon
06.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
I den här se­rien käm­par ett gäng in­red­ning­sar­ki­tek­ter till­sam­mans med snic­ka­re, måla­re, gran­nar, vän­ner och be­kan­ta mot kloc­kan för ge­nom­fö­ra månads­långa re­no­ve­ringsp­ro­jekt på ba­ra en vecka!
06.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
07.30 Kids Do the Cra­ziest Things
07.40 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
Ext­remt ö­ver­vik­ti­ga män­nis­kor sät­ter kurs för att fö­ränd­ra si­na liv ge­nom tap­pa vikt un­der ett års tid. Ex­pertt­rä­na­ren Ch­ris Po­well hjäl­per var­je del­ta­ga­re in­di­vi­dul­let för att lyc­kas med si­na fö­ränd­rin­gar. Var­je avs­nitt vi­sar en män­nis­kar re­sa och att trans­for­me­rin­gen lig­ger i mer än ba­ra på ytan.
Kausi 4. Jaksot 7-11.
07.40 Li­fe in Pieces
07.40: Colleen och Matt håller i ett event vid en L.
07.55 Marlon
En kär­leks­full, men omogen,..
08.35 Svens­ka Hollywoodfruar
to: I Svens­ka Hol­ly­woodf­ruar träf­far vi: Ma­ria Montazami,..
pe: Ma­ria får la­gom till jul­för­be­re­del­ser­na fin­be­sök från Sverige,..
08.35 Kids Do the Cra­ziest Things
08.55 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
9
09.10 Svens­ka Hollywoodfruar
I den här sä­son­gen blir det en stors­la­gen co­me­back - An­na An­ka är till­ba­ka på fruarenan!..
09.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
I den här se­rien käm­par ett gäng in­red­ning­sar­ki­tek­ter till­sam­mans med snic­ka­re, måla­re, grannar,..
Kausi 8. Jaksot 11-5.
09.45 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
Här får vi se de exk­lu­si­vas­te ob­jek­ten på Man­hat­tans svin­dy­ra bos­tads­mark­nad. Det är bos­tä­der som de fles­ta av oss ba­ra kan dröm­ma om. Nu är det dags för den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten att vi­sa si­na exk­lu­si­va fas­tig­he­ter. Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York föl­jer tre av Man­hat­tans mest am­bi­tiö­sa mäklarfirmor,
09.55 Svens­ka Hollywoodfruar
10.15 Top Chef Jr.
Tolv styc­ken hopp­ful­la mi­ni­koc­kar täv­lar om den ef­tert­rak­ta­de ti­teln "Top Chef Junior".
10.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
I den här se­rien käm­par ett gäng in­red­ning­sar­ki­tek­ter till­sam­mans med snic­ka­re, måla­re, gran­nar, vän­ner och be­kan­ta mot kloc­kan för ge­nom­fö­ra månads­långa re­no­ve­ringsp­ro­jekt på ba­ra en vecka!
10.55 Project Runway
18 ta­lang­ful­la del­ta­ga­re täv­lar mot va­rand­ra för att bli Ame­ri­kas näs­ta top­de­si­ger. Var­je vec­ka får en del­ta­ga­re åka hem. Det blir myc­ket dra­ma, per­son­li­ga härds­mäl­tor och kaf­fef­läc­kar in­nan en vin­na­re kan utses.
11.15 Lailaland
Laila Bagge vill få ut det mesta av livet. Hon vill va­ra en bra mam­ma, ge­nom­fö­ra al­la si­na drömmar,..
11.50 Van­derpump Rules
Mest känd som en av The Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills" är Li­sa Van­der­pump en brit­tisk fram­gångs­rik res­tau­ran­gä­ga­re med en fäb­less för tju­si­ga res­tau­ran­ger och näs­tan en omänsk­lig kär­lek för sto­ra diamanter.
12
12.20 elokuva: Mur­der, She Baked
Sta­dens she­riff mör­das un­der val­sä­son­gen och Han­nah, ä­ga­re av sta­dens ba­ge­ri, för­sö­ker till­sam­mans med sta­dens tand­lä­ka­re rent­vå hen­nes svåger som ank­la­gas för mordet.
12.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
Ext­remt ö­ver­vik­ti­ga män­nis­kor sät­ter kurs för att fö­ränd­ra si­na liv ge­nom tap­pa vikt un­der ett års tid. Ex­pertt­rä­na­ren Ch­ris Po­well hjäl­per var­je del­ta­ga­re in­di­vi­dul­let för att lyc­kas med si­na fö­ränd­rin­gar. Var­je avs­nitt vi­sar en män­nis­kar re­sa och att trans­for­me­rin­gen lig­ger i mer än ba­ra på ytan.
Kausi 4. Jaksot 8-12.
13.00 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
Ty och gänget renoverar huset för familjen Simpson.
13.50 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de ni­våer­na. Var­je avs­nitt vi­sar hur en VD för­sö­ker ut­fö­ra de ar­bet­supp­gif­ter som de­ras ans­tällda har.
Kausi 1. Jaksot 6-10.
14.00 Real Estate Wars
I Oran­ge Coun­ty kon­kur­re­rar två mäk­lar­fir­mor om att säl­ja flest fastigheter...
14.10 Svens­ka Hollywoodfruar
14.50 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kollegan,..
14.50 Masterchef USA
Gor­don Ram­say, mest känd för sitt tem­pe­ra­ments­ful­la hu­mör och sitt in­ter­na­tio­nel­la im­pe­rium av mic­he­linst­jär­ne­be­lö­na­de res­tau­ran­ger, har läm­nat Eng­land och är på jakt ef­ter USA:s bäs­ta amatörkock.
Kausi 9. Jaksot 3-6.
15
15.00 Lailaland
Laila Bagge vill få ut det mesta av livet. Hon vill va­ra en bra mam­ma, ge­nom­fö­ra al­la si­na drömmar,..
15.55 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
Här får vi se de exk­lu­si­vas­te ob­jek­ten på Man­hat­tans svin­dy­ra bos­tads­mark­nad. Det är bos­tä­der som de fles­ta av oss ba­ra kan dröm­ma om. Nu är det dags för den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten att vi­sa si­na exk­lu­si­va fas­tig­he­ter. Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York föl­jer tre av Man­hat­tans mest am­bi­tiö­sa mäk­lar­fir­mor, och ger tit­tar­na en inb­lick i den agg­res­si­va bos­tads­mark­na­den i New York,
Kausi 3. Jaksot 1-5.
16.00 Bilprovningen
16.25 elokuva: Draktränaren 2
Un­der ett av si­na ä­ven­tyr hit­tar de en hem­lig isg­rot­ta där det bor hund­ra­tals vil­da dra­kar och en mys­tisk drak­ryt­ta­re. De två vän­ner­na be­fin­ner sig plöts­ligt mitt i en st­rid för att be­vara freden.
17.00 Van­derpump Rules
Mest känd som en av The Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills" är Li­sa Van­der­pump en brit­tisk fram­gångs­rik res­tau­ran­gä­ga­re med en fäb­less för tju­si­ga res­tau­ran­ger och näs­tan en omänsk­lig kär­lek för sto­ra dia­man­ter. I Van­der­pump Ru­les öpp­nar hon köks­dör­rar­na till hen­nes verk­sam­he­ter och frams­täl­ler dem som de se­xi­gas­te stäl­le­na man kan gå till - "Det här är stäl­len man tar med sin äls­ka­rin­na till" säger hon.
Kausi 7. Jaksot 17-21.
17.00 Bet­hen­ny & Fredrik
De är gi­gan­ter i si­na fält och fö­re­tag, och har va­rit vän­ner i åratal...
18
18.00 Bilprovningen
Följ med till for­don­sen­tu­sias­ter­na på Bilp­rov­nin­gen som äls­kar att mö­ta nya for­don och nya människor...
18.00 Lyxfällan
ke: Till­sam­mans ut­bil­dar de och fö­ränd­rar män­nis­kors liv, på riktigt...
18.00 Lailaland
Laila Bagge vill få ut det mesta av livet. Hon vill va­ra en bra mam­ma, ge­nom­fö­ra al­la si­na drömmar,..
18.00 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kol­le­gan, din nä­ra vän el­ler barn­doms­kär­le­ken som du ald­rig fick en chans med...
18.25 elokuva: Föräldraskap
Vilka föräldrar gör inte allt för sina barn? Men ib­land kan det bli för myc­ket. Särs­kilt när un­gar­na vän­der upp och ner på hu­set, sa­bo­te­rar skolp­jä­sen och bror­san har spel­maf­fian i hälarna.
19.00 Masterchef USA
Gor­don Ram­say, mest känd för sitt tem­pe­ra­ments­ful­la hu­mör och sitt in­ter­na­tio­nel­la im­pe­rium av mic­he­linst­jär­ne­be­lö­na­de res­tau­ran­ger, har läm­nat Eng­land och är på jakt ef­ter USA:s bäs­ta amatörkock.
19.00 Bet­hen­ny & Fredrik
De är gi­gan­ter i si­na fält och fö­re­tag, och har va­rit vän­ner i åratal...
19.00 elokuva: Smekmånaden
Ash­ton Kutc­her och Brit­ta­ny Murp­hy spe­lar hu­vud­rol­ler­na i den här ro­man­tis­ka ko­me­din om ett ny­gift ungt par som be­ger sig till Eu­ro­pa på smek­månad. Re­san blir dock in­te fullt så ro­man­tisk som de tänkt sig. . .
20.00 Bilprovningen
Följ med till for­don­sen­tu­sias­ter­na på Bilp­rov­nin­gen som äls­kar att mö­ta nya for­don och nya människor...
20.00 Lyxfällan
to: Su­san­ne och And­reas bor i Tim­rå till­sam­mans med si­na tre barn...
20.00 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kollegan,..
21
21.00 Svenska fall
I mars 2015 hit­tas ett pen­sio­närs­par dö­da i sitt nedb­run­na som­mar­hus utan­för Jönköping...
21.00 Lailaland
Laila Bagge vill få ut det mesta av livet. Hon vill va­ra en bra mam­ma, ge­nom­fö­ra al­la si­na drömmar,..
21.00 I hu­vu­det på en mördare
I sä­songsp­re­miä­ren grans­kar vi Kjell-Åke Johansson,..
21.00 I hu­vu­det på en gärningsman
Den 14 au­gus­ti 2016 hän­der det ofattbara...
21.00 elokuva: The Maze Runner
Thomas vaknar upp instängd i en gigantisk labyrint. Han är in­te en­sam och den en­da chan­sen att ta sig ut le­van­de är att sa­mar­be­ta och puss­la ihop de ledt­rådar de hit­tar, som ver­kar le­da till en or­ga­ni­sa­tion som kal­las W. C. K. D.
21.00 elokuva: På spa­ning med Bridget Jones
Ef­ter att slut­li­gen fun­nit si­na dröm­mars man i den snyg­ga ad­vo­ka­ten Mark Dar­cy står den 30-åri­ga fö­re det­ta sin­geln Brid­get Jo­nes in­för en än­nu stör­re ut­ma­ning, att be­hålla honom.
21.00 elokuva: Brid­get Jones's Baby
Brid­get är i fyr­tioårsåldern och sin­gel igen, ef­ter att ha gjort slut med Mark Dar­cy. Hon bes­täm­mer sig för att fo­ku­se­ra på sitt jobb och gam­la och nya vän­ner. Men hen­nes kär­leks­liv tar en ovän­tad vänd­ning när hon träf­far en sti­lig ame­ri­kan som heter Jack.
22.00 I hu­vu­det på en gärningsman
22.00 Chicago Med
Få en käns­lo­lad­dad inb­lick i det dag­li­ga ar­be­tet på det pul­se­ran­de sjuk­hu­set i Chicago...
22.00 NCIS: Los Angeles
Office of Special Projects (OSP)..
22.00 Svenska fall
I mars 2015 hit­tas ett pen­sio­närs­par dö­da i sitt nedb­run­na som­mar­hus utan­för Jönköping...
23.00 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de ni­våer­na. Var­je avs­nitt vi­sar hur en VD för­sö­ker ut­fö­ra de ar­bet­supp­gif­ter som de­ras ans­tällda har.
23.25 elokuva: Inside Man
Ett bank­rån blir till en komp­li­ce­rad giss­lan­si­tua­tion där en polis,..
23.20 elokuva: Panic Room
Fråns­kil­da Meg flyt­tar med sin soc­kers­ju­ka dot­ter in i ett hus som ti­di­ga­re till­hört en sten­rik ensling...
23.40 elokuva: The Head­hun­ter's Calling
0
00.05 NCIS
Kausi 9. Jaksot 22-1.
01.00 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Mars­hall, be­rät­ta­de att han tänk­te fria till sin flick­vän, Lily...
01.45 elokuva: Solace
02.05 NCIS: Los Angeles
Kausi 6. Jaksot 13-16.
02.00 elokuva: Easy A
02.00 elokuva: The Maze Runner
Thomas vaknar upp instängd i en gigantisk labyrint.
02.50 Ung & Bortskämd
De är unga,..
Kausi 2. Jaksot 1-5.
3
03.40 Un­der­co­ver Boss Canada
Kausi 1. Jaksot 6-9.
03.35 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kompis,..
03.30 The Night Shift
03.55 Kids Do the Cra­ziest Things
04.25 NCIS
04.15 How I Met Your Mother
04.45 Ung & Bortskämd
04.45 Marlon