Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
04.30 Younger
04.40 Younger
05.00 Husjägarna
Det här den 23:e sä­son­gen i 6 avs­nitt, från 2020...
Kausi 23. Jaksot 2-3.
05.30 Köket
05.45 Nyhetsmorgon
Var­je mor­gon, året runt, vak­nar tit­tar­na upp med Sve­ri­ges störs­ta mor­gonp­rog­ram, Ny­hets­mor­gon. Prog­ram­met där ny­hets­hän­del­ser ut­veck­las och förd­ju­pas och tren­der grans­kas. Här får man per­son­li­ga in­terv­juer med ak­tuel­la po­li­ti­ker, makt­ha­va­re, ar­tis­ter och ex­per­ter. Allt pre­sen­te­rat av Til­de de Pau­la Eby, Pe­ter Jih­de, Jen­ny St­röms­tedt, Stef­fo Törn­quist, Eb­ba Kle­berg von Sydow,
6
06.00 Makalösa hem
Ma­ka­lö­sa hem är en brit­tisk livss­tils­se­rie, det här är den förs­ta sä­son­gen från 2017 i fyra delar...
07.00 Bygglov
På några få da­gar ska fa­mil­jer­na som bygg­lovs­gän­get be­sö­ker få si­na dröm­mar för­verkligade.
07.55 Nyhetsmorgon
Var­je mor­gon, året runt, vak­nar tit­tar­na upp med Sve­ri­ges störs­ta mor­gonp­rog­ram, Ny­hets­mor­gon. Prog­ram­met där ny­hets­hän­del­ser ut­veck­las och förd­ju­pas och tren­der grans­kas. Här får man per­son­li­ga in­terv­juer med ak­tuel­la po­li­ti­ker, makt­ha­va­re, ar­tis­ter och ex­per­ter. Allt pre­sen­te­rat av Til­de de Pau­la Eby, Pe­ter Jih­de, Jen­ny St­röms­tedt, Stef­fo Törn­quist, Eb­ba Kle­berg von Sy­dow, Jes­per Bör­jes­son, Jen­ny Al­vers­jö och So­raya La­va­sa­ni. Det blir ock­så trissk­rap samt ny­he­ter var­je halv­tim­me i vec­kor­na och var­je hel­tim­me på hel­gen. Ny­hets­mor­gon no­mi­ne­ra­des till en Kris­tall 2016 för Årets fak­ta- och ak­tua­li­tetsprogram.
9
10.00 Ma­lou efter tio
Ma­lou ef­ter tio är ett svenskt ak­tua­li­tetsp­rog­ram från 2019. Ma­lou von Si­vers, som bland an­nat vun­nit Lu­kas Bon­niers sto­ra jour­na­listp­ris, bju­der in gäs­ter till långa in­terv­juer, ny­fik­na frågor och en­ga­ge­ran­de dis­kus­sio­ner. Var­je dag har ett ak­tuellt hu­vud­te­ma och prog­ram­men av­hand­lar allt från forsk­ning av oli­ka slag till re­la­tio­ner och livsöden.
11.30 elokuva: Jöns­son­li­gan dy­ker upp igen
Jöns­son­li­gan dy­ker upp igen är en svensk ko­me­di från 1986. Char­les-Ing­var Jöns­son, ä­ven kal­lad Sic­kan (Gös­ta Ek­man) , har en plan...
11.30 Karl Fred­rik på Österlen
Karl Fred­rik på Ös­ter­len är en svensk livss­tils­se­rie från 2020...
12
12.00 Hem till gården
"Hem till gården" är den äls­ka­de lång­kö­ra­ren om li­vet i byn Em­mer­da­le. Följ fa­mil­jer­na Sugden,..
12.30 Bytt är bytt
Tar de rätt bes­lut kan de gå hem en halv mil­jon ri­ka­re, väl­jer de fel kan vins­ten bli ba­ra fem­hund­ra kro­nor. I stu­dion finns den kun­ni­ga an­ti­kex­per­ten Ka­rin La­se­row som be­rät­tar allt de täv­lan­de och tit­tar­na be­hö­ver ve­ta om fö­re­målen, utom just vär­det. Prog­ram­le­da­re är Re­née Nyberg.
Kausi 6. Jaksot 9-3.
13.30 Halv åtta hos mig
Kausi 20. Jaksot 42-46.
13.30 Klassfesten
Re­née Ny­berg le­der prog­ram­met där kän­di­sar gör upp i sko­läm­nen för att täv­la i vem som minns mest från sin egen skoltid...
13.55 TV4Ny­heterna extra
TV4Ny­he­ter­na upp­da­te­rar tit­tar­na med den se­nas­te ny­het­sut­veck­lin­gen i TV, på TV4 Play och i te­le­fo­nen dyg­net runt, året om. Des­su­tom sänds ny­he­ter var­je halv­tim­me i Ny­hets­mor­gon på var­da­gar­na och var­je hel­tim­me på hel­ger­na. Al­la ny­hets­sänd­nin­gar finns ock­så på TV4 Play. I sam­band med sto­ra ny­hets­hän­del­ser sän­der TV4Ny­he­ter­na li­ve på TV4 Play,
Jaksot 134-138.
14.25 Halv åtta hos mig
15.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
är en brit­tisk livss­tils­se­rie från 2009. Det här är den fem­te sä­son­gen som vi­sas i 54 de­lar. I jak­ten på ett nytt hem får brit­ter hjälp av er­far­na mäk­la­re att hit­ta guldk­lim­par­na som för­hopp­nings­vis upp­fyl­ler både de­ras öns­ke­mål och de­ras bud­get, på hem­map­lan i Eng­land och bor­tap­lan på so­li­ga­re breddgrader...
Kausi 5. Jaksot 14-18.
14.55 Kurt och Lang
14.55 An­ders knackar på
15
16.00 Dr Phil
ma: Amerikansk talkshow.
pe: En man har un­dan­hållit att han ärvt en stor sum­ma pen­gar för sin fru...
15.55 Hu­morfavoriter
17.00 Efter fem
Ak­tua­li­tetsp­rog­ram med ett hel­hetsg­repp om da­gens al­la hän­del­ser där vi tar del av ny­fi­ken jour­na­lis­tik som blan­dar all­var med lätt­sam­het i takt med dyg­nets puls. In­gen dag är den and­ra lik, vil­ket all­tid speg­las i Ef­ter fem, med nya äm­nen och gäs­ter var­je dag. Til­de de Pau­la Eby le­der oss med trygg hand ge­nom ny­he­ter, dis­kus­sio­ner och ana­ly­ser, fas­ci­ne­ran­de be­rät­tel­ser och spän­nan­de intervjuer.
Kausi 3. Jaksot 101-102.
17.00 Efter fem
Ak­tua­li­tetsp­rog­ram med ett hel­hetsg­repp om da­gens al­la hän­del­ser där vi tar del av ny­fi­ken jour­na­lis­tik som blan­dar all­var med lätt­sam­het i takt med dyg­nets puls...
17.00 Efter fem
Ak­tua­li­tetsp­rog­ram med ett hel­hetsg­repp om da­gens al­la hän­del­ser där vi tar del av ny­fi­ken jour­na­lis­tik som blan­dar all­var med lätt­sam­het i takt med dyg­nets puls. In­gen dag är den and­ra lik, vil­ket all­tid speg­las i Efter fem,
17.00 Efter fem
16.55 Solsidan
Den förs­ta sä­son­gen är från 2010 och sänds i tio avs­nitt. Sol­si­dan kret­sar fram­fö­rallt kring två par och de­ras om­giv­ning: Alex ..
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
17.55 Keno
18
18.00 V75 Direkt
Direktsänd extra V75-omgång. Tips, in­terv­juer och analyser.
18.00 Bingolotto
Direktsänt spelprogram. Det här är den 37:e sä­son­gen som sänds i 19 avs­nitt. Prog­ram­le­da­ren Ric­kard Ols­son bju­der på bingospel,..
18.25 Lot­to, jo­ker och drömvinsten
18.35 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
Jaksot 103-52.
19.15 Sporten
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.20 TV4Vädret
19.20 TV4Vädret
19.25 Halv åtta hos mig
19.25 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
Var­je vec­ka får fy­ra för va­rand­ra okän­da per­so­ner tu­ras om att bju­da hem va­rand­ra på middag...
19.30 Drömpyramiden
19.30 Drömpyramiden
19.30 Bingolotto
Direktsänt spelprogram.
19.55 Lot­to, jo­ker och drömvinsten
20.00 Karl Fred­rik på Österlen
Karl Fred­rik på Ös­ter­len är en svensk livss­tils­se­rie från 2020...
20.00 An­ders knackar på
20.00 Solsidan
Den förs­ta sä­son­gen är från 2010 och sänds i tio avsnitt...
Kausi 1. Jaksot 1-2.
20.00 Badhotellet
21
21.00 GW:s mord
GW:s mord är en svensk do­ku­men­tär­se­rie, det här är den fjär­de sä­son­gen från 2018 i åtta delar...
21.00 Agat­ha Ch­ris­tie - Den gula hästen
21.00 Hu­morfavoriter
21.00 Mystery Road
Aust­ra­lisk dra­ma­se­rie från 2020...
21.00 Kom­mis­sa­rie Van der Valk
22.00 TV4Nyheterna
TV4Ny­he­ter­na upp­da­te­rar tit­tar­na med den se­nas­te ny­het­sut­veck­lin­gen i TV, på TV4 Play och i te­le­fo­nen dyg­net runt, året om...
22.00 TV4Ny­he­ter­na och sport
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 elokuva: Ha­mil­ton - i na­tio­nens intresse
Ha­mil­ton - i na­tio­nens in­te­res­se är ett svenskt ac­tiond­ra­ma från 2012. Un­der­rät­tel­seof­fi­ce­ren Carl Ha­mil­ton har träf­fat kär­le­ken och vill nu le­va att van­ligt liv men hans ar­be­te kom­mer emellan...
22.15 Kom­mis­sa­rie Van der Valk
22.35 Eko­nominyheterna
22.40 Sporten
22.40 elokuva: Ett perfekt mord
(Dial M for Murder, 1954)
22.55 TV4Vädret
23.00 La­te Night Concert
Svensk mu­si­kun­der­håll­ning från 2020...
23.00 Hawaii Five-0
"Ha­waii 5-0" är en ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie med Alex O'Loughlin...
23.10 Agat­ha Ch­ris­tie - Den gula hästen
23.55 CSI
Kausi 5. Jaksot 23-1.
0
00.10 GW:s mord
00.30 elokuva: 48 timmar
00.55 Law & or­der: Spe­cial victims unit
Law & or­der: Spe­cial vic­tims unit är en ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2011. Det här är den tret­ton­de sä­son­gen som sänds i 23 de­lar. Kri­mi­na­lins­pek­tö­rer­na Oli­via Ben­son och Nick Ama­ro ar­be­tar på en spe­cials­tyr­ka inom New York-po­li­sen som ut­re­der se­xualb­rott och brott som rik­tats mot barn.
Kausi 13. Jaksot 11-18.
00.50 elokuva: Zoolander
01.10 Gor­don Ram­say och kokainet
02.10 Badhotellet
02.35 elokuva: Elser
El­ser är ett tyskt biog­ra­fiskt dra­ma från 2015...
02.30 elokuva: 48 timmar igen
48 tim­mar igen är en ame­ri­kansk ac­tion­ko­me­di från 1990...
02.50 Hawaii Five-0
Ha­waii fi­ve - 0 är en ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2016. Det här är den sjun­de sä­son­gen som sänds i 25 delar...
3
03.20 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
03.45 En plats i so­len: Vintersol
"En plats i so­len: Vin­ter­sol" är en brit­tisk livss­tils­se­rie från 2014...
Kausi 3. Jaksot 27-30.
04.30 Younger
04.20 Younger
04.40 Younger