Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
04.35 The Dia­na In­vestigations
03.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.20 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
05.00 Asun­non metsästäjät
04.55 Kiin­teis­töveljekset
04.25 Top Gear: The Races
05.15 Asun­non metsästäjät
6
06.10 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
Ko­ti jär­ven ran­nal­la on vas­toin yleis­tä luu­loa mah­dol­lis­ta hankkia,..
06.25 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
06.10 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
Ko­ti jär­ven ran­nal­la on vas­toin yleis­tä luu­loa mah­dol­lis­ta hankkia,..
06.20 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
06.10 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
07.00 Kokkaushaaste
Täl­lä ker­taa kil­pai­lu­la­jei­na ovat aa­miai­nen, lou­nas ja päi­väl­li­nen. (Chop­ped, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
06.55 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa ate­rioi­ta epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­distelmistä.
06.55 Hurja remontti
07.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
07.15 Kokkaushaaste
07.45 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
07.40 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
07.50 Ar­vo­ka­man etsijät
Drew käy lä­pi van­han ta­va­ran myy­mä­lää So­mer­se­tin maa­seu­dul­la. Hän yrit­tää os­taa teol­li­sen kat­tovalaisimen,
07.40 Ar­vo­ka­man etsijät
Drew ja Tee löy­tä­vät rau­ta­tie­mu­seos­ta So­mer­se­tis­tä kak­si har­vi­nais­ta 1920-lu­vun kylttiä...
08.00 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
08.45 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.35 Asun­non metsästäjät
08.45 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.40 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
09.00 TV Shop
08.55 Asun­non metsästäjät
9
09.15 TV Shop
09.15 TV Shop
10.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.05 Asun­non metsästäjät
10.15 Asun­non metsästäjät
10.15 Asun­non metsästäjät
10.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.15 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
10.45 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa tiu­kan bud­je­tin asun­no­nos­ta­jat löy­tä­vät lo­pul­ta unel­mien­sa ko­din. (La­kef­ront Bar­gain Hunt, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
10.35 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
10.45 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
11.00 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
Ko­ti jär­ven ran­nal­la on vas­toin yleis­tä luu­loa mah­dol­lis­ta hankkia,..
10.50 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
Kau­not­ta­ret ja nör­tit rat­ko­vat yh­des­sä to­sie­lä­män haas­tei­ta ja et­si­vät sa­mal­la ro­mant­tis­ta ki­pi­nää tai eli­ni­käis­tä ys­tävyyttä...
10.55 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
11.35 Kiin­teis­töveljekset
11.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.50 Kiin­teis­töveljekset
12
12.00 Kiin­teis­töveljekset
12.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Li­säk­si uu­den elä­män saa vik­to­riaa­ni­nen rans­ka­laisistuin,..
12.20 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
12.50 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kas­tealtaasta,..
12.40 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
13.00 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
13.00 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­dan ken­täl­lä agg­res­sii­vi­sek­si muut­tu­va mies työl­lis­tää tul­lia kes­ken tar­kastuksen...
13.30 Elokuva: Ba­be - urhea possu
Os­car-pal­ki­tus­sa eläi­ne­lo­ku­vas­sa maa­ti­lal­le saa­pu­va pie­ni Ba­be-pos­su pää­see osak­si pai­men­koi­rien per­het­tä ja op­pii pian it­se­kin ete­väk­si lam­pai­den kait­si­jaksi. 88 min.
13.50 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa ate­rioi­ta epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä. Täl­lä ker­taa kil­pai­lu­la­jei­na ovat aa­miai­nen, lou­nas ja päivällinen.
13.40 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa ate­rioi­ta epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä. Täl­lä ker­taa kil­pai­lu­la­jei­na ovat aa­miai­nen, lou­nas ja päivällinen.
14.00 Kokkaushaaste
14.00 Atlantin yli
On­net­to­muus ve­neel­lä var­jos­taa tun­nel­maa ja myrs­ky­puus­ka ai­heut­taa vaa­ra­tilanteen...
14.50 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
ti: Kak­si­tois­ta sel­viy­ty­jää saa­puu Af­rik­kaan 40 päi­vän sel­viy­ty­mis­haas­teen koh­tee­seen. Vas­tas­sa on kro­ko­tii­le­ja ja re­vii­ri­tie­toi­sia leo­par­de­ja. (Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta sel­viy­ty­jää saa­puu Af­rik­kaan 40 päi­vän sel­viy­ty­mis­haas­teen koh­tee­seen. Vas­tas­sa on kro­ko­tii­le­ja ja re­vii­ri­tie­toi­sia leo­par­de­ja. (Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
15
15.00 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
15.30 Elokuva: Wal­la­ce & Gro­mit - Kanin kirous
Wal­la­ce ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Gro­mit läh­te­vät et­si­mään mys­tee­riä puu­tar­ha­sa­bo­taa­sin takana,..
16.00 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
16.05 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn tou­hus­sa. Täl­lä ker­taa kak­sik­ko aut­taa asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ny­kyi­sen ko­tin­sa unel­ma-asun­nok­si, jos­sa on hy­vä viet­tää vaik­ka ko­ko lop­pue­lä­mä. (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, li­fes­ty­le, Ka­na­da, 2019) (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
17.10 Elokuva: Paddington 2
Brow­nien per­hee­seen on­nel­li­ses­ti aset­tu­nut Pad­ding­ton on pääs­syt yh­tei­sön­sä suo­sioon. Et­sies­sään täy­del­lis­tä lah­jaa Lu­cy-tä­dil­leen tä­män 100-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si, hän löy­tää ai­nut­laa­tui­sen pon­nah­dus­kir­jan her­ra Gru­be­rin an­tiik­kipuodista...
17.25 Elokuva: Ba­be suurkaupungissa
Ur­hea Ba­be-pos­su jou­tuu hur­jaan seik­kai­luun suur­kau­pun­gis­sa, kun hän läh­tee maan­vil­je­li­jän rou­van kans­sa an­sait­se­maan ra­haa maa­ti­lan pe­las­ta­mi­seksi. 84 min.
18
18.05 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Li­säk­si uu­den elä­män saa vik­to­riaa­ni­nen rans­ka­laisistuin,..
18.10 Ar­vo­ka­man etsijät
(Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2021)
18.10 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
19.05 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
19.00 Atlantin yli
Tuu­let ovat kul­jet­ta­neet mat­kan puo­li­vä­liin, kes­kel­le At­lant­tia. Iso pallopurje,..
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
19.00 Top Gear: The Races
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. (Top Gear: The Ra­ces, Tosi-tv,
19.00 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.15 Elokuva: Wal­la­ce & Gro­mit - Kanin kirous
Wal­la­ce ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Gro­mit läh­te­vät et­si­mään mys­tee­riä puu­tar­ha­sa­bo­taa­sin ta­ka­na, jo­ka vai­vaa hei­dän ky­lää ja uh­kaa vuo­sit­tais­ta jät­ti­mäis­tä vi­han­nes­vil­je­ly­kil­pai­lua. 85 min.
19.50 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
20.00 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­dan ken­täl­lä agg­res­sii­vi­sek­si muut­tu­va mies työl­lis­tää tul­lia kes­ken tar­kastuksen...
20.00 Ka­donneet Suomi
Vuon­na 2020 17-vuo­tias Pin­ja oli si­joi­tet­tu­na asu­maan ko­din ul­kopuolelle...
20.00 Atlantin yli
On­net­to­muus ve­neel­lä var­jos­taa tun­nel­maa ja myrs­ky­puus­ka ai­heut­taa vaa­ra­tilanteen...
21
21.00 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
Kau­not­ta­ret ja nör­tit rat­ko­vat yh­des­sä to­sie­lä­män haas­tei­ta ja et­si­vät sa­mal­la ro­mant­tis­ta ki­pi­nää tai eli­ni­käis­tä ys­tä­vyyt­tä. Yl­lät­tä­vil­tä koh­taa­mi­sil­ta ei vältytä,
21.00 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
21.00 Atlantin yli
On­net­to­muus ve­neel­lä var­jos­taa tun­nel­maa ja myrs­ky­puus­ka ai­heut­taa vaa­ra­tilanteen...
21.00 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
Pik­ku­jou­lu­kau­si 2018 on kuu­mimmillaan...
21.00 Elokuva: Ju­ras­sic World: Kaa­tu­nut valtakunta
On ku­lu­nut kol­me vuot­ta sii­tä, kun tee­ma­puis­to Ju­ras­sic World tu­hou­tui di­no­sau­rus­ten pääs­tyä val­loil­leen. Is­la Nub­lar on hy­lät­ty ja hä­vi­tyk­ses­tä sel­viy­ty­neet di­no­sau­ruk­set elä­vät vil­lei­nä viidakoissa...
21.00 Elokuva: Re­servation Road
John Burn­ham Sch­wart­zin sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin pe­rus­tu­va Re­ser­va­tion Road on ta­ri­na vi­has­ta, kos­tos­ta ja roh­keu­des­ta. Tril­le­ri seu­raa kah­ta isää, joi­den per­heet ja elä­mät kie­tou­tu­vat toi­siin­sa. 104 min. Oh­jaus: Ter­ry Geor­ge. Pääo­sis­sa: Joa­quin Phoe­nix, Mark Ruffalo,
21.00 Elokuva: Oven takana
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Per­het­tä on koh­dan­nut va­ka­va on­net­to­muus, jo­ka on ime­nyt kuu­lui­san las­ten­kir­jai­li­jan, Ted Co­len, ja hä­nen vai­mon­sa Ma­rio­nin avio­lii­ton kui­viin. Pa­ri te­kee kaik­ken­sa taa­tak­seen jäl­jel­le jää­neel­le tyt­tä­rel­leen Rut­hil­le on­nel­li­sen lap­suu­den. Te­din ke­säa­pu­lai­nen, Ed­die O’Ha­re tar­joaa ar­keen ki­peäs­ti kai­vat­tua muutosta.
22.05 Elokuva: Ident­ti­set kaksoset
Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syn­ty­nyt, fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti yli­ver­tai­nen Ju­lius Be­ne­dict saa tie­tää kak­sois­vel­jes­tään ja läh­tee et­si­mään tätä...
22.00 John­ny vs Am­ber: The U.S. Trial
(John­ny vs Am­ber: The U. S. Trial, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2022)
22.00 Elokuva: Ame­ri­can Gangster
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta Frank Lu­ca­sis­ta. Lu­cas al­kaa sa­la­kul­jet­taa huu­mau­sai­nei­ta Yh­dys­val­toi­hin Kau­koi­däs­tä, min­kä seu­rauk­se­na hän saa­vut­taa joh­ta­van ase­man huu­mau­sai­nei­den maa­hantuojana...
22.45 Elokuva: Elisabet
23.15 Top Gear: The Races
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,
23.40 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
23.35 Top Gear: The Races
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
0
00.00 Elokuva: Pil­vi­lin­na joka romahti
Lis­beth Sa­lan­der ma­kaa sai­raa­las­sa saa­tuaan luo­din pää­hän­sä. Po­lii­si al­kaa tut­kia tapausta,..
00.30 Elokuva: Elisabet
00.25 Elokuva: Ju­ras­sic World: Kaa­tu­nut valtakunta
On ku­lu­nut kol­me vuot­ta sii­tä, kun tee­ma­puis­to Ju­ras­sic World tu­hou­tui di­no­sau­rus­ten pääs­tyä valloilleen...
00.50 Elokuva: Apollo 13
Tom Hank­sin täh­dit­tä­mä klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too epäon­nis­tu­neen kuu­len­non vaa­ro­ja täyn­nä ole­vas­ta mat­kas­ta ta­kai­sin Maahan...
00.55 Elokuva: Re­servation Road
01.25 Elokuva: Ted 2
Mas­sac­hu­sett­sin osa­val­tio toteaa,..
01.25 Elokuva: Ident­ti­set kaksoset
Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syntynyt,..
3
03.05 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
03.20 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.20 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.15 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
03.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.50 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
04.05 Ruot­sin rajavartijat
04.25 Arktiset vedet
04.25 Top Gear: The Races
04.55 Kiin­teis­töveljekset