Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 20 21 22 23 24
29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
04.45 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
04.05 Tunnelbanan
04.20 Onnenpyörä
04.50 Hells An­gels DK- Nousu ja tuho
05.05 Asun­non metsästäjät
05.30 Asun­non metsästäjät
6
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta­tont­ti ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se täh­ti­tie­teel­lis­tä bud­jet­tia. Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
06.05 Asun­non metsästäjät
06.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.00 Kok­ki vaihtoon?
06.55 Kok­ki vaihtoon?
Keit­tiö­mes­ta­ri Cliff Crooks kou­lut­taa kok­ke­ja, joi­den työ­paik­ka on vaa­ka­lau­dal­la tai­to­jen puut­teen vuoksi...
06.50 Vie­raa­na Ina Gartenin luona
07.00 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
07.15 Villa Wahlgren
07.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.35 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.45 Erak­ko­per­he erä­maas­sa erikoisjaksot
07.45 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
07.50 Unelmahäät
Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laaksonen,..
07.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
08.35 Kiin­teis­töveljekset
(Pro­per­ty Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
08.25 Kiin­teis­töveljekset
08.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
9
09.15 Mökkiunelmia
UU­SI SAR­JA Ins­pi­roi­du Ruot­sin tai­ta­vim­pien te­ki­jöi­den upeis­ta mök­ki­re­monteista!..
09.30 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
09.45 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
10.15 Villa Wahlgren
Kaik­ki Per­nil­lan va­lin­nat tu­le­vat esil­le, kun hu­vi­laan on asen­net­tu lattiat,..
10.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
10.50 Mökkiunelmia
UU­SI SAR­JA Ins­pi­roi­du Ruot­sin tai­ta­vim­pien te­ki­jöi­den upeis­ta mök­ki­re­monteista!..
11.15 Atlantin yli
Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan elä­mäs­tään. Voit­taa­ko Sa­tu mat­kal­la pel­kon­sa? Squal­lit vaa­ni­vat merellä,
11.35 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
(Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set, To­si-tv, Suomi, 2018)
to: Ve­san ja Ja­nen uu­si ko­ti on si­säl­tä remontoitu,..
pe: Ve­sa ai­koo viet­tää syn­ty­mä­päi­viään ma­ta­lal­la pro­fii­lil­la, mutta Esko,..
11.45 Vie­raa­na Ina Gartenin luona
Ba­re­foot Con­tes­sa kut­suu ys­tä­viä ko­tiin­sa East Hamp­to­niin. Päi­vän ai­ka­na kes­kustellaan,..
12
12.20 Alas­to­mat selviytyjät
Eräo­pas ja oh­jel­mis­toin­si­nöö­ri yrit­tä­vät sel­viy­tyä 21 päi­vää Bots­wa­nan aa­vi­kol­la. Lei­jo­nat ja agg­res­sii­vi­set nor­sut uh­kaa­vat sel­viy­ty­jien tur­val­li­suut­ta yöl­lä. (Na­ked And Af­raid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.35 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (On­nen­pyö­rä, Viih­de, Suomi, 2017)
ti: Se on oikein!..
ke: Se on oikein!..
12.40 Onnenpyörä
Tä­nään li­sä­sek­to­reil­le osu­vat Hei­di Kuop­pa­la Nur­mi­jär­vel­tä, Ju­ha Leh­ti­nen Tam­pe­reel­ta ja Juha ?..
12.50 Fit­ness­päi­väkirja 2023
(Fit­ness Dia­ries, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
13.35 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
13.35 Kok­ki vaihtoon?
Kou­lu­tuk­sen jäl­keen kok­kien täy­tyy to­dis­taa, et­tä heil­lä on tar­peek­si ky­ky­jä ja in­to­hi­moa keit­tiön pyö­rit­tä­mi­seen ja sa­mal­la sel­viää, saa­vat­ko he pi­tää työ­paik­kan­sa. (Chef Boot Camp, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
13.50 Kok­ki vaihtoon?
Keit­tiö­mes­ta­ri Cliff Crooks kou­lut­taa kokkeja,..
13.50 Unelmahäät
Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­so­nen, 36, siu­na­taan avio­liit­toon Rai­sion kirkossa...
14.20 Elokuva: Nan­ny McP­hee ja suuri pamaus
Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la. Isä on so­das­sa, ja äi­ti saa hoi­det­ta­vak­seen myös las­ten kak­si hem­mo­tel­tua kau­pun­ki­lais­serk­kua. Pään­vai­vaa ai­heut­taa myös miehen veli,
14.40 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa. (Tun­nel­ba­nan, To­si-tv, Ruotsi, 2018)
14.50 Elokuva: Croodit
Vauh­di­kas ani­maa­tio­ko­me­dia ker­too luo­la­per­hees­tä, jo­ka tem­pau­tuu elä­män­sä seik­kai­luun suo­ja­muu­rien lu­his­tut­tua hei­dän ym­pä­riltään...
15
15.50 Atlantin yli
15.50 Lainvalvojat
(Lain­val­vo­jat, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Suomi, 2009)
16.45 Elokuva: Paddington 2
Brow­nien per­hee­seen on­nel­li­ses­ti aset­tu­nut Pad­ding­ton on pääs­syt yh­tei­sön­sä suo­sioon. Et­sies­sään täy­del­lis­tä lah­jaa Lu­cy-tä­dil­leen tä­män 100-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si, hän löy­tää ai­nut­laa­tui­sen pon­nah­dus­kir­jan her­ra Gru­be­rin an­tiik­kipuodista...
16.55 Erak­ko­per­he erä­maas­sa erikoisjaksot
Brown­sit nou­se­vat tuh­kas­ta tu­hoi­san met­sä­pa­lon jäl­keen ja läh­te­vät uu­siin seik­kailuihin,..
16.55 Alas­to­mat selviytyjät
Hen­gen­vaa­ral­li­set ja­guaa­rit ja hyön­teis­par­vet me­nes­ty­vät Chia­pa­sin sa­de­metsässä...
16.55 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Yh­dys­val­tain ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joesta,..
17.00 Alas­to­mat selviytyjät
Eräo­pas ja oh­jel­mis­toin­si­nöö­ri yrit­tä­vät sel­viy­tyä 21 päi­vää Bots­wa­nan aa­vi­kol­la. Lei­jo­nat ja agg­res­sii­vi­set nor­sut uh­kaa­vat sel­viy­ty­jien tur­val­li­suut­ta yöl­lä. (Na­ked And Af­raid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
17.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Yh­dys­val­tain ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joesta,..
17.00 Elokuva: Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: Brian Le­vant. Pääo­sis­sa: Ja­ne Kra­kows­ki, Joan Col­lins, Kris­ten Johns­ton, Mark Addy,
18
18.05 Fit­ness­päi­väkirja 2023
(Fit­ness Dia­ries, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
18.05 Unelmahäät
Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­sonen, 36,..
18.15 Villa Wahlgren
Per­nil­lan on no­peas­ti pää­tet­tä­vä ta­lon jul­ki­si­vun väristä...
19.05 Unelmahäät
Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­so­nen, 36, siu­na­taan avio­liit­toon Rai­sion kirkossa...
19.00 Fit­ness­päi­väkirja 2023
(Fit­ness Dia­ries, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.55 La­te­la - luonto kutsuu
(La­te­la - Na­tu­ral­ly, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.50 Elokuva: Paddington 2
Brow­nien per­hee­seen on­nel­li­ses­ti aset­tu­nut Pad­ding­ton on pääs­syt yh­tei­sön­sä suo­sioon. Et­sies­sään täy­del­lis­tä lah­jaa Lu­cy-tä­dil­leen tä­män 100-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si, hän löy­tää ai­nut­laa­tui­sen pon­nah­dus­kir­jan her­ra Gru­be­rin an­tiik­kipuodista...
18.55 La­te­la - luonto kutsuu
(La­te­la - Na­tu­ral­ly, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.20: Sel­viy­ty­mis­ret­ki saa haas­ta­van käänteen,..
19.00 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
19.10 Elokuva: Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: Brian Levant.
20.00 Hells An­gels DK- Nousu ja tuho
Sin­kok­ra­naat­ti-is­ku tap­paa ja va­hin­goit­taa Hells An­gel­sin jä­se­niä juhlissa...
20.00 Mökkiunelmia
UU­SI SAR­JA Ins­pi­roi­du Ruot­sin tai­ta­vim­pien te­ki­jöi­den upeis­ta mök­ki­re­mon­teis­ta! So­fian en­ke­leis­tä tu­tut So­fia Wistam,..
19.55 La­te­la - luonto kutsuu
(La­te­la - Na­tu­ral­ly, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Pal­me-mur­ha - Suu­ri salaisuus
19.55 Unelmahäät
Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­so­nen, 36, siu­na­taan avio­liit­toon Rai­sion kir­kos­sa. Pa­ri ta­pa­si Tin­de­rin vä­li­tyk­sel­lä ke­sällä 2020...
21
21.00 Unelmahäät
Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­so­nen, 36, siu­na­taan avio­liit­toon Rai­sion kirkossa...
21.00 Na­ked Att­raction Ruotsi
Om­ni­sek­suaa­li Iza­bel­lal­le per­soo­nal­li­suus on kaik­ki kaikessa.
21.00 Elokuva: John­ny Eng­lish is­kee jälleen
Kun ky­ber­hyök­käys pal­jas­taa kaik­kien Bri­tan­nian sa­lais­ten agent­tien hen­ki­löl­li­syy­det, tu­na­ria­gen­tis­ta John­ny Eng­lis­his­tä tu­lee sa­lai­sen pal­ve­lun ai­noa toivo...
21.00 Elokuva: I Am Legend
Ro­bert Ne­vil­le on lah­ja­kas tie­de­mies, mut­ta hän­kään ei kyen­nyt py­säyt­tä­mään hal­lit­se­ma­ton­ta, pa­ran­tu­ma­ton­ta ja kei­no­te­kois­ta vi­rus­ta. Ne­vil­le, jo­ka on jos­tain syys­tä immuuni,..
21.00 Elokuva: Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen ta­pah­tua, kun pää­näh­tä­vyy­dek­si luo­tu, ge­neet­ti­ses­ti muun­nel­to pe­to pää­see ir­ti ja al­kaa jah­da­ta puis­ton vie­rai­ta. 115 min. Oh­jaus: Co­lin Trevorrow.
21.00 Elokuva: Koo­di­ni­mi U.N.C.L.E.
1960-lu­vun alus­sa CIA-agent­ti Na­po­leon So­lo ja KGB-agent­ti Il­lya Ku­rya­kin osal­lis­tu­vat yh­tei­so­pe­raa­tioon. Hei­dän teh­tä­vä­nään on py­säyt­tää mys­tee­ri­nen ri­kol­lis­jär­jes­tö, jo­ka yrit­tää le­vit­tää ydi­na­sei­ta. 116 min. Oh­jaus: Guy Ritc­hie. Pääo­sis­sa: Hen­ry Ca­vill, Ar­mie Ham­mer ja Ali­cia Vikander.
21.00 Elokuva: Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min. Oh­jaus: Phyl­li­da Lloyd. Pääo­sis­sa: Aman­da Seyf­ried, Ch­ris­ti­ne Ba­rans­ki, Co­lin Firth, Do­mi­nic Coo­per, Ju­lie Wal­ters, Me­ryl St­reep, Pierce Brosnan,
22.00 Elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
Nuo­ri opis­ke­li­ja­nai­nen Anas­ta­sia Stee­le ta­paa rik­kaan lii­ke­mie­hen Ch­ris­tian Greyn ja heil­le ke­hit­tyy sa­dis­ti­sia­kin piir­tei­tä saa­va sek­si­suh­de. 125 min. Oh­jaus: Sam Tay­lor-John­son. Pääo­sis­sa: Da­kota Johnson,
22.00 Elokuva: Fif­ty Shades Freed
Ja­mie Dor­nan ja Da­ko­ta John­son pa­laa­vat roo­lei­hin­sa Ch­ris­tian Grey­nä ja Anas­ta­sia Stee­le­nä elokuvassa,..
22.55 Elokuva: Si­nul­le on postia
23.00 Elokuva: John­ny Eng­lish is­kee jälleen
Kun ky­ber­hyök­käys pal­jas­taa kaik­kien Bri­tan­nian sa­lais­ten agent­tien hen­ki­löllisyydet,..
23.20 PGA Golf: Me­mo­rial Tour­na­men­tin 3. kierros
(Ur­hei­lu, Ir­lanti, 2023)
23.20 PGA Golf: Me­mo­rial Tour­na­men­tin 4. kierros
Se­los­ta­ja­na Ar­no Sei­ro, asian­tun­ti­ja­na Antti Ahokas.
23.30 PGA Golf: Me­mo­rial Tour­na­men­tin 2. kierros
0
00.05 Elokuva: Va­leh­te­li­ja, valehtelija
00.45 Elokuva: John­ny Eng­lish - Uu­destisyntynyt
00.55 Hells An­gels DK- Nousu ja tuho
01.00 La­te­la - luonto kutsuu
(La­te­la - Na­tu­ral­ly, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
01.00 Elokuva: Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen tapahtua,..
01.00 Elokuva: I Am Legend
Ro­bert Ne­vil­le on lah­ja­kas tie­de­mies, mut­ta hän­kään ei kyen­nyt py­säyt­tä­mään hal­lit­sematonta,..
01.30 Na­ked Att­raction Ruotsi
02.10 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
02.05 Lainvalvojat
02.15 Alas­to­mat selviytyjät
02.35 Lainvalvojat
3
03.05 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
03.10 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
03.15 Alas­to­mat selviytyjät
Eräo­pas ja oh­jel­mis­toin­si­nöö­ri yrit­tä­vät sel­viy­tyä 21 päi­vää Bots­wa­nan aavikolla...
03.45 Pal­me-mur­ha - Suu­ri salaisuus
04.05 Tunnelbanan
04.20 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (On­nen­pyö­rä, Viihde,
04.50 Hells An­gels DK- Nousu ja tuho